Έγκλημα τιμής

09.12.2023 / 16:00
shotgun-black-and-white-wilma-birdwell

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Δια ασήμαντον αφορμήν». Όταν διαβάζεις αυτή τη φράση γνωρίζεις βαθιά μέσα σου ότι η συνοδεία δυσάρεστης είδησης είναι προδιαγεγραμμένη. Ένα έγκλημα στη Ζάκυνθο τροφοδοτεί το αστυνομικό δελτίο και η αναμόχλευση οικογενειακών παθών γίνεται θέμα στο Νεολόγο των Πατρών. Με τίτλο «Εφόνευσε τον γαμβρόν του δια οικογενιακήν προσβολήν» το ρεπορτάζ ξετυλίγει το κουβάρι μιας μοιραίας παρέξηγησης. Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 1955.

Κακό αίμα

Το ρεπορτάζ ξεκινάει: «Και άλλο σοβαρόν έγκλημα διαπραχθέν εις το χωρίον Σκουλικάδον της Ζακύνθου, εκδικάζεται σήμερον ενώπιον του Α’Κακουργιοδικείου της πολεώς μας. Πρόκειται περί του Π. Κ., ετών 31,όστις εφόνευσε τον γαμβρόν του Δ.Κ. ετών 35. Αι αφορμαί του εγκλήματος αυτού, αν και ασήμαντοι, χρονολογούνται από 6ετίας, χωρίς όμως εν τω μεταξύ, αι δύο οικογένειαι να διαπληκτίζονται.

Το μοιραίο ράπισμα

 Συνεργείο εργατών, εις το οποίον μετέιχε και και ο φονευθείς Δ.Κ., ευρίσκετο εις θέσιν «Αφρία» και ησχολείτο εις την επισκευήν της κοινοτικής οδού. Εκεί πλησίον ευρίσκετο και η κατεστραμμένη εκ των σεισμών εκκλησία του Αγίου Νικολάου, από το χαλασμένο κωδωνωστάσιον της οποίας οι αγρόται έπαιρναν πέτρες και τις εχρησιμοποιούσαν εις την επισκευήν της οδού. Εις μιαν στιγμήν ο Ν. Μ. είπεν εις τους εργαζομένους χωρικούς ότι ο Δ.Κ. ημπόδιζε τους εργάτες να λαμβάνουν εκείθεν λίθους. Τότε ο Δ.Κ. εξοργισμένος μετέβη δια να συναντήση τον πεθερόν του προκειμένου να του ζητήσει εξηγήσεις. Τούτον συνήντησεν εις το καφενείον του χωριού και επί παρουσία του υιού του Παναγιώτου και άλλων θαμώνων του καφενείου τον ερράπισε. “Για να σου δείξω εγώ, να μάθης άλλη φορά να εμποδίζης τους εργάτες. “ To επεισόδιον αυτό υπήρξε η αφορμή του εγκλήματος, παρόλιγον δε να διαπράττετο και δεύτερον τοιούτον, εάν οι σφαίραι του δράστου δεν αστοχούσαν»

Η αιματηρή συνέχεια

Το τι επακολούθησε έχει όλα τα συστατικά ενός αυθεντικού μοιραίου γεγονότος: « Ο υιός του ραπισθέντος απεφάσισε να εκδικηθή τον γαμβρόν του. Λέγεται μάλιστα ότι εις τούτο τον παρώτρυνε και ο ραπισθείς πατέρας του, αλλά το γεγονός αυτό δεν απεδέιχθη από τις διεξαχθείσας ανακρίσεις. Αναχώρησε εκ του καφενείου και μετέβη κατ ευθείαν εις την οικίαν του και αφού έλαβε το κυνηγετικόν του όπλον εξήλθε εις αναζήτηση του Κ. Επειδή δε, υπέθετε, ότι πιθανόν ο γαμβρός του να επέστρεφε, μετέβη και αυτός εκεί και εκρύβη όπισθεν συστάδας θάμνων. Και εις τους υπολογισμούς του αυτούς ο Κ. δεν έπεσεν έξω. Πράγματι, μετά ημίσειαν ώραν, εφάνη ερχόμενος ο δράστης του επεισοδίου συνοδευόμενος και υπό του αδελφού του Ν. Προτού οι δυο αδελφοί φθάσουν εις το συνεργείον εδέχθησαν την δολοφονικήν επίθεσιν του ενεδρεύοντος Π.Κ. Ούτος πρώτος πυροβόλησε τον Ν. αλλά οι σφαίραι ηστόχησαν. Ο Ν. φοβηθείς από την δολοφονικήν αυτή επίθεσιν, ετράπη εις φυγήν, εγκαταλείψας τον άοπλον αδελφόν του, εις την διάθεσιν του δράστου. Ο τελευταίος τότε εστράφη κατά του γαμβρού του Δ., τον οποίον και επυροβόλησεν, τραυματείσας τούτον εις την δεξιάν ωμοπλάτην. Το θύμα καίτοι τραυματισμένον, επιχείρησε να τραπή εις φυγήν αλλ’ εις απόστασιν 15 περίπου μέτρων κατέπεσαν επί του εδάφους.

Οι χαριστικές βολές

Ο δράστης δεν ηρκέσθη μόνον εις τον τραυματισμόν του γαμβρού του, έιχε απόφασιν να τον αποτελειώση. Και δι αυτόν εγέμισε και πάλιν το κυνηγετικόν του όπλον και έτρεξεν εκεί όπου είχε καταπέσει το θύμα. Εστήριξε το όπλον εις τη δεξιάν κροταφικήν χώραν και επυροβόλησε δυο φοράς, ακολούθως δε ετράπη εις φυγήν. Εις το άκουσμα των πυροβολισμών προσέτρεξαν οι εργαζόμενοι εις την επισκευήν της κοινοτικής οδού χωρικοί αλλά ήτο πλέον αργά. Τα πλήγματα τα οποία είχε δεχθή ο Κ. εις την δεξιάν κροταφικήν χώραν υπήρξαν θανάσιμα. Οι χωρικοί αντιληφθέντες το δράστην να τρέπεται εις φυγήν ετέθησαν εις καταδίωξίν του, αλλά ο τελευταίος κατάφερε να διαφύγη, συνελλήφθη δε την επομένην υπό αποσπάσματος χωροφυλακής.»

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα