Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

24.02.2023 / 19:18
pa 2

Σε ανακοίνωσή τονίζονται τα εξής: Σας καλούμε σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1.  Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτες με σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

2.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την αριθ. 4/2023 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.419,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου- Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

3.  1) Έγκριση του από 06/2/2023 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια υποσυστήματος Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», CPV: 48900000-7, με συνολικό ποσό ανάθεσης 15.004,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

4.  Αλλαγή Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του έργου ANCHOR LIFE (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

5.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

6.  Αλλαγή του χρόνου διάρκειας της σύμβασης και του χρόνου παράδοσης των υλικών, παρ. 1.3. και παρ. 6.1.1. της αριθ.49/2022 διακήρυξης, αντίστοιχα, για την προμήθεια Ξυλείας και Ξύλινων Κατασκευών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ.2/2023 Μελέτης για την «Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για το νέο Δημοτικό Μέγαρο Πατρών (Παλαιό Αρσάκειο)», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 265.360,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

8.  Έγκριση μελέτης για την ‘Εκπόνηση μελετών για την πυροπροστασία σχολικών κτιρίων του Δήμου Πατρέων’, τευχών διακήρυξης και όρων δημοπράτησης, στο πλαίσιο του πρόγραμματος ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

9.            Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

10.          Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΧ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11.          Έγκριση 2ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΟΥ (2019)» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

12.          Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (Πλέσσα Διονύσιου) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: 2490/2022 κλητήριου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

13.          Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (Πλέσσα Διονύσιου) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: 2158/2021 κλητήριου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

14.          Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της δεύτερης κοινοποίησης της υπ’ αριθ.1/2023 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

15.          Άσκηση ή μη ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ. αριθ.

65/2023 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

16.          Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 14/2023 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

17.          Έγκριση των από 09-02-2023 και από 17-02-2023 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων” – CPV: 15511100-4 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Δ. Σπηλιοπούλου– Αρμ. Δ/ντριες)

18.          Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω του ότι ήταν πλειοδότης και δεν προσήλθε για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός της προβολής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19.          Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής του Δήμου Πατρέων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

20.          Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα