Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

14.07.2023 / 15:19
ka 37

Συνεδριάζει στις  18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα εξής θέματα:

1.  Έγκριση: 1) Tων από 23-6-2023 και 6-7-2023 πρακτικών, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης που αφορά: α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Εγγυητικών Επιστολών – Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών και 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση πιλοτικών Δράσεων στο έργο TRIBUTE του προγράμματος INTERREG V-B ADRION 2014-2020» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.299,20€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς -Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

2.  Έγκριση του από 10-07-2023 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που αναδείχθηκαν ως «προσωρινοί ανάδοχοι» και β) Στην ανάδειξη οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την αριθ. 4/2023 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.419,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου-Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

3.  Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 30.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000 για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

4.  Έγκριση των από 10-07-2023 1ου Πρακτικού και το από 11-07-2023 2ου Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων: 1) Διοικητικών Υπηρεσιών, 2) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, 3) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και 4) των Υπηρεσιών Δημάρχου, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την »Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων – Σχολικό έτος 2023-2024», cpv: 15894210-6, συνολικής δαπάνης 230.147,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

5.  Έγκριση του από 07/07/23 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση α) των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα που αναδείχθηκε ως «προσωρινός ανάδοχος» και β) στην ανάδειξη «οριστικού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 164.920,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 3/2023 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Έργων Υποδομής – τμήμα Αυτεπιστασίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6.  Έγκριση 2ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

7.  Έγκριση 3ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ (2021)», α) Περί συμμόρφωσης σύμφωνα με την αριθ. 868/2023 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, β) Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) Πρόσκληση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

8.  Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

9.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

10.  Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

11.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

12.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

13.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Αραχωβιτίκων έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

14. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα