Πρόστιμα 28.600 ευρώ για παρεμπόριο την περασμένη εβδομάδα

06.09.2021 / 16:23
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÅéäéêÞ åðé÷åéñçóéáêÞ äñÜóç ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôïõ ðáñåìðïñßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ðñùß ôçò ÊõñéáêÞò 29 Óåðôåìâñßïõ 2019, óôïí ÐåéñáéÜ, áðü ôéò ÅéäéêÝò ÏìÜäåò Ðáñåìðïñßïõ ôùí Äéåõèýíóåùí Áóôõíïìßáò Áèçíþí êáé ÐåéñáéÜ, óå óõíåñãáóßá ìå êëéìÜêéá õðáëëÞëùí Õðçñåóéþí ÅëÝã÷ïõ êáé Áíôéìåôþðéóçò ôïõ Ðáñåìðïñßïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Åìðïñßïõ & Ðñïóôáóßáò ÊáôáíáëùôÞ ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí. Ôçí åðé÷åßñçóç óõíÝäñáìáí áóôõíïìéêïß ôçò Ï.Ð.Ê.Å., ôçò Õðïäéåýèõíóçò Áóöáëåßáò ÐåéñáéÜ, ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äßùîçò Íáñêùôéêþí, ôïõ ÔìÞìáôïò Ðåñéïõóéáêþí ÄéêáéùìÜôùí, ôïõ Á¢ ÔìÞìáôïò Ôñï÷áßáò ÐåéñáéÜ êáé ÏìÜäåò ÄÉ.ÁÓ., óõíåðéêïõñïýìåíïé áðü ðñïóùðéêü ôçò ÄçìïôéêÞò Áóôõíïìßáò ÐåéñáéÜ êáèþò êáé ï÷Þìáôá ôçò Äéåýèõíóçò Êáèáñéüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ. Ç åðé÷åßñçóç åîåëß÷èçêå óôçí ðåñéï÷Þ ÁëéðÝäïõ – Ðëáôåßáò Éððïäáìåßáò, Ïìçñßäïõ Óêõëßôóç, Íáõáñßíïõ - Ðëáôåßáò Ïäçóóïý, ðÝñéî ÇÓÁÐ ÐåéñáéÜ, ðÝñéî Ôáìåßïõ Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí êáé ðÝñéî Åìðïñéêïý & Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ ÐåéñáéÜ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò: åëÝã÷èçêáí 48 Üôïìá (18 çìåäáðïß êáé 30 áëëïäáðïß),
ðñïóÞ÷èçóáí -14- Üôïìá (3 çìåäáðïß êáé 11 áëëïäáðïß),
óõíåëÞöèçóáí:2 áëëïäáðïß ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Åèíéêïý Ôåëùíåéáêïý Êþäéêá, 5 Üôïìá (ôñåéò çìåäáðïß êáé äýï áëëïäáðïß) ãéá ðáñÜâáóç ôïõ Íüìïõ ðåñß Üóêçóçò õðáßèñéùí åìðïñéêþí äñáóôçñéïôÞôùí
êáôáó÷Ýèçêáí 858 ðáêÝôá ëáèñáßùí ôóéãÜñùí êáé 102 ðáêÝôá ëáèñáßïõ êáðíïý, âåâáéþèçêáí 19 ðáñáâÜóåéò ðåñß Ê.Ï.Ê., åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá óõíïëéêïý ðïóïý 1.000 åõñþ ãéá ðáñáâÜóåéò, ôïõ Íüìïõ ðåñß Üóêçóçò õðáßèñéùí åìðïñéêþí äñáóôçñéïôÞôùí, äéåíåñãÞèçêáí 70 Ýëåã÷ïé óå ðÜãêïõò õðáßèñéùí ðùëçôþí êáé åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá óõíïëéêïý ðïóïý 5.200 åõñþ ãéá åëëåßøåéò ðáñáóôáôéêþí êáé áäåßáò, óõíôÜ÷èçêáí 10 ðñÜîåéò êáôÜó÷åóçò êáé êáôáóôñïöÞò äéáöüñùí ðáëáéþí ìåôá÷åéñéóìÝíùí åéäþí êáé áíôéêåéìÝíùí, óõíïëéêïý âÜñïõò ðåñßðïõ 5 ôüíùí, ôá ïðïßá áðïìáêñýíèçêáí ìå áðïññéììáôïöüñá ôïõ ÄÞìïõ.
(EUROKINISSI/ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ)

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.600 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε Αττική, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια των ελέγχων για παράνομο εμπόριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας, προέκυψαν τα εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 30 Αυγούστου 2021 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 313 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 52 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙΜΕΑ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο.

3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 28.600 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017), του ν. 4712/2020 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005. Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και του ν.4446/16 που αφορά στη χρήση.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα