Πάτρα: Στις 26 Μαΐου συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου, δείτε για ποια θέματα

20.05.2022 / 15:48
dimos

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή την Πέμπτη 26 Μαΐου συνεδριάζει  η οικονομική επιτροπή για σημαντικά θέματα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα:

1.            Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2022, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες Στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

2.            Λήψη απόφασης σχετικά με τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία καταβολής αυτών του υπολειπομένου ποσού της αριθ.151/2021 Απόφασης Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

3.            Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4.            1) Έγκριση του από 23-05-2022 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού που αφορά στην αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2022», προϋπολογισμού δαπάνης 287.785,40€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

5.            Έγκριση των από 09–05-2022 1ου Πρακτικού και του από 10-05-2022 2ου Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος Δήμου Πατρέων» – CPV:44114100-3, πολυετούς συνολικής δαπάνης 499.844,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6.            Σύνταξη όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Πλ. Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Υψηλών Αλωνίων και Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Όλγας). (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

7.            Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 1: «Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID: Radio Frequency Identification)», της Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5444/19-11-21 (ΑΔΑ: 901Β7Λ6-34Κ) της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό MIS 5136575, σύμφωνα με την αριθ. 29/2021 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το σύνολο, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 140.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος –Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

8.            Έγκριση Πρακτικού Διαπίστωσης Βλαβών λόγω ανωτέρας βίας για το έργο «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9.            Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και σύναψη πρώτης συμπληρωματικής του έργου: «EΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», αναδόχου Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

10.          Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) ήσσονος σημασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11.          Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

12.          Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 27.700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000, για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής)

13.          Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 28.960,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00001, για παροχή βοήθειας συμμετοχής εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Α. Καρδάρα – Αρμ. Προϊσταμένη)

14.          Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 47ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ– 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 480.645,16€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

15.          Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 591.129,03€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

16.          Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

17.          Διαγραφή οφειλής (ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα