Κρυμμένα σε… πατάρια μαγαζιά για να γλιτώσουν το πρόστιμο

25.12.2021 / 23:30
Ìéá ðåñéï÷ç ìåôáîõ Óõíôáãìáôïò, Ìïíáóôçñáêéïõ êáé Ðëáêáò,Ìðïñåé ôá öùôá ôçò ðñïâïëçò íá ìçí åßíáé ðïëý óôñáììåíá ðáíù ôçò áëëá åéíáé ìéá ðåñéï÷ç, åíá êïììáôé ôïõ êåíôñïõ ôçò Áèçíáò åîáéñåôéêá åíôõðùóéáêï.'
Ñïìáíôéêï, ìå åîáéñåôéêåò ðñïïðôéêåò äéáóêåäáóçò, ìå êáëáéóèçôá óôåêéá ãéá åíá äåéðíï, ìå îåíïäï÷åéá õðåñðïëõôåëç áëëá êáé  ÷áìçëùí âáëáíôéùí, öéãïõñáñåé äéðëá óôïí ðéï ðïëõóõ÷íáóôï äñïìï áëëá ôçò ðñùôåõïõóáò ôçí Åñìïõ.Ïé êáôïéêïé, ïé éäéïêôçôåò áëëá êáé ïé åëåõèåñïé åðé÷åéñçìáôéåò ôùí ðáóçò öõóåùò êáôáóôçìáôùí Ý÷ïõí äþóåé ìéá õðåñï÷ç íïôá öùôéóìïõ ôùí åðé÷åéñçóåùí ôïõò  ãéá íá ðñïóåëêýóïõí ôïí ðåñáóôéêï. Êïìøïôå÷íçìá êáé êáìáñé ôçò óõãêåêñéìåíçò ðåñéï÷çò ï Êáèåäñéêüò Íáüò ôùí Áèçíùí, ï ïðïéïò ðåñéêëåßåôáé áðü ôá  äåêáäåò êáôáóôçìáôá åóôéáóçò, ðüëïò Ýëîçò ôùí ôïõñéóôùí/// ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

“Λαβράκια” έβγαλαν οι αρχές και τα στελέχη της ΑΑΔΕ, διαπιστώνοντας αρχικά πως αρκετά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο πάρα πολύ γνωστών στα οποία συρρέει παραδοσιακά πλήθος κόσμου, στο Γκάζι, όχι απλώς δεν μεριμνούσαν για την τήρηση των μέτρων και δεν ήλεγχαν πιστοποιητικά αλλά είχαν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες τους ώστε να μπορεί να εισέρχεται όποιος επιθυμεί.

Στην έφοδο των αρχών που ακολούθησε, θαμώνες προσπαθούσαν είτε να κρυφτούν σε πατάρια και κάτω από τραπέζια είτε να αποχωρήσουν άμεσα από το κατάστημα προκειμένου να μην διαπιστωθεί η απάτη τους.

Ενδεικτικά, όπως διαπιστώθηκε εντοπίστηκαν δεκάδες νεαρά άτομα είτε δεν κατείχαν πιστοποιητικά είτε επιδείκνυαν πιστοποιητικά που δεν τους ανήκουν.

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω παράβαση επιφέρει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως ένα από τα καταστήματα εκ των οποίων διαπιστώθηκαν παρατυπίες είναι υπότροπο για δεύτερη φορά καθώς έχουν διαπιστωθεί ξανά σε αυτό παρόμοιες παραβάσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, να σημειώνουν στον ΣΚΑΙ πως την τρίτη φορά που θα διαπιστωθεί κάτι ανάλογο ο νόμος προβλέπει αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι σε χώρους διασκέδασης όχι μόνο θα συνεχιστούν αλλά αναμένεται να εντατικοποιηθούν.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα