Νέα άγρια επίθεση Πολάκη στον Τσιόδρα: Τι επιστημονικές μπούρδες είναι αυτές, κ. Σωτήρη μου;

05.11.2020 / 19:42
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Äéêáéïóýíçò «Ñõèìßóåéò ãéá ôçí åðéôÜ÷õíóç ôçò åêäßêáóçò åêêñåìþí õðïèÝóåùí ôïõ í. 3869/2010 óýìöùíá ìå ôéò åðéôáãÝò ôïõ Üñèñïõ 6 § 1 ÅÓÄÁ ùò ðñïò ôçí åýëïãç äéÜñêåéá ôçò ðïëéôéêÞò äßêçò, ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ Êþäéêá Äéêçãüñùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».
ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ:  ¶ããåëïò ÔóéãêñÞò êáé Äéïíýóéïò-×áñÜëáìðïò Êáëáìáôéáíüò.
Óçìåßùóç: Ç ÄéÜóêåøç ôùí ÐñïÝäñùí áðïöÜóéóå óôç óõíåäñßáóç ôçò 29çò Ïêôùâñßïõ 2020 ôç óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ óå ìßá (1) óõíåäñßáóç

Άγρια και προσωπική επίθεση κατά του Σωτήρη Τσιόδρα εξαπέλυσε για άλλη μια φορά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης. Αυτή τη φορά όχι από τη σελίδα του στο Facebook αλλά από το βήμα της Βουλής.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Σωτήρη Τσιόδροα για «αρλούμπες» και «επιστημονικές μπούρδες» και ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον καθηγητή μη πραγματικό επιστήμονα!

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη», ο Παύλος Πολάκης, όταν ανέβηκε στο βήμα, είπε: «Ρωτώ τον «φίλτατο Σωτήρη, όπως τον αποκάλεσε ο πρωθυπουργός», ισχύει ή όχι ότι η επιστημονική επιτροπή άλλαξε με πολιτική εντολή την απόφασή της στα θέματα του ανοίγματος των σχολείων, του τουρισμού και των γηπέδων, για τα οποία είχε πάρει αρνητική θέση ή έβαζε όρους;», ρώτησε και συνέχισε λέγοντας «οι πραγματικοί επιστήμονες δεν υπακούουν σε εντολές πολιτικής διαχείρισης, λένε την άποψή τους, δεν την αλλάζουν με βάση τις πολιτικές οδηγίες».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι παίρνει «όλο το βάρος της καταγγελίας». Επίσης, περιέγραψε ως «αρλούμπα» ότι «τα μικρά παιδιά δεν μεταδίδουν». «Τι επιστημονικές μπούρδες είναι αυτές, κ. Σωτήρη μου, ότι τα παιδιά του Δημοτικού κολλάνε λιγότερο.

Δεν μπορώ να βλέπω την ιατρική επιστήμη να μπαίνει στην υπηρεσία της αισχρής πολιτικής. Ο λόγος αυτού του μέτρου δεν είναι ότι κολλάνε λιγότερο», αλλά τα παιδιά 5-7 χρονών δεν μπορούν να κάτσουν μόνα τους στο σπίτι, ενώ τα μεγάλα παιδιά κάθονται, είπε ο Παύλος Πολάκης.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα