Μητσοτάκης: Το νέο εργασιακό δίνει δύναμη στον εργαζόμενο

11.06.2021 / 13:54
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óõììåôåß÷å óôçí ôçëåäéÜóêåøç ôùí çãåôþí ôùí ÷ùñþí ôïõ COVID-19 Management Group, ôçí ÄåõôÝñá 18 Éáíïõáñßïõ 2021. Ïé çãÝôåò áíôÜëëáîáí áðüøåéò ãéá ôçí åðéäçìéïëïãéêÞ ðïñåßá óôéò ÷þñåò ôïõò, êáèþò êáé ãéá ôçí ðïñåßá ôùí åìâïëéáóìþí, ç ïðïßá óõìöþíçóáí üôé åßíáé Ýíá ìåãÜëï êáé äýóêïëï áðü ôå÷íéêÞ Üðïøç åã÷åßñçìá. 
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

Βίντεο στήριξης του εργασιακού νομοσχεδίου ανάρτησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο «δίνει δύναμη στον εργαζόμενο».

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στις διανομές θα έχει περισσότερα δικαιώματα, ενώ θα έχει στο πλευρό του και νέα σημαντικά εργαλεία για τον καλύτερο έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα