Μικρή “ανάσα” το μέτρο για τις διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα

03.04.2021 / 8:31
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Óôéãìßïôõðï áðü ôçí ÂéâëéïèÞêç ôïõ Áäñéáíïý êáé ôçí ÑùìáúêÞ ÁãïñÜ, ôçí ÄåõôÝñá 22 Ìáñôßïõ 2021. Ôç ÄåõôÝñá Üíïéîáí ôéò ðýëåò ôïõò ïé õðáßèñéïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé óå üëç ôç ÷þñá ìå ôï êáíïíéêü ìç äéåõñõìÝíï ùñÜñéï ëåéôïõñãßáò. Ïðùò áíáêïéíþèçêå, ïé áñ÷áéïëïãéêïß ÷þñïé èá õðïäÝ÷ïíôáé óôçí åßóïäï Ýùò 3 åðéóêÝðôåò áíÜ ðáñÝá, åêôüò áí ðñüêåéôáé ãéá ïéêïãÝíåéåò, þóôå íá ìçí äçìéïõñãåßôáé óõã÷ñùôéóìüò. Öõóéêïß ïé åðéóêÝðôåò èá ðñÝðåé íá öïñïýí ìÜóêá êáé íá ôçñïýí ôéò áðáñáßôçôåò áðïóôÜóåéò.
(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Για τις διαδημοτικές μετακινήσεις και με το αυτοκίνητο, που απελευθερώνονται από σήμερα για σωματική άσκηση (κωδικός 6), το Μέγαρο Μαξίμου έχει διαμηνύσει ότι το μέτρο είναι πιλοτικό.

«Δεν πρέπει με τις διαδημοτικές μετακινήσεις να βλέπουμε φαινόμενα συνωστισμού, γιατί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι περιορισμοί μειώθηκαν, μπορεί να επανέλθουν» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα.

Και εξηγώντας γιατί ελήφθη η απόφαση για άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων από δήμο σε δήμο, σημείωσε ότι «αν το μέτρο το διατηρούσαμε για μεγάλο διάστημα θα αποκτούσε ταξικά χαρακτηριστικά».

Οι πιθανότητες να αναπροσαρμοστεί το μέτρο και να επιστρέψουμε στην έξοδο σε μικρή ακτίνα από το σπίτι της, θεωρούνται μικρές…

Η κόπωση των πολιτών και η δυσαρέσκεια για τη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων του lockdown, όπως αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, είναι παράγοντες που η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν, και εκτός απροόπτου (περαιτέρω πίεση στο ΕΣΥ) δεν θα αναιρέσει αυτή τη μικρή ανάσα ελευθερίας τα Σαββατοκύριακα.

«Σε πρώτη φάση επιτρέπονται τα Σαββατοκύριακα οι μετακινήσεις για αναψυχή και άσκηση μεταξύ των δήμων. Είναι καλύτερα να εκτονώνονται οι πολίτες και να ενισχύεται η αγορά, παρά να συγκεντρώνονται σε σπίτι όπου βγάζουν μάσκες και χαλαρώνουν τα μέτρα. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξουν τα σχολεία με πρώτα τα λύκεια» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, αναλύοντας το σκεπτικό της στρατηγικής της κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα