Εφορία: Το ηλεκτρονικό «μάτι» της θα βλέπει 600.000 ταμειακές μηχανές

19.02.2021 / 10:45
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÐåëÜôçò ðáñáëáìâÜíåé ôçí áðüäåéîç óå êáôÜóôçìá ôçò ËÜñéóáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Éïõëßïõ 2013. Ôï ó÷Ýäéï ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá ðñïâëÝðåé ôï ÓåðôÝìâñéï óôç ÂïõëÞ Ýíá íÝï íüìï ìå üëá ôá öïñïëïãéêÜ êßíçôñá ðïõ èá ðñïóöÝñåé ôï êñÜôïò óå êáôáíáëùôÝò êáé åðåíäõôÝò, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò Ý÷åé óõììÜ÷ïõò óôçí ìÜ÷ç ôçò êáôáðïëÝìçóçò ôùí åëëåéììÜôùí êáé ôçò ýöåóçò. 
Ôï ó÷Ýäéï ðñïáíÞããåéëå ï ßäéïò ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ìéëþíôáò óôç ÂïõëÞ êáé èá áöïñÜ ôá åéóïäÞìáôá êáé ôéò äáðÜíåò  áðü 1/1/2013.
(EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÌÁÍÔÆÉÁÑÇÓ)

Η αγορά νέων ταμειακών μηχανών που θα συνδέονται online με το Taxisnet θα είναι από τα πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στην online διασύνδεση 600.000 ταμειακών μηχανών, αλλά και των POS, με τις φορολογικές και ελεγκτικές αρχές στοχεύει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όταν η αγορά επανέλθει σε τροχιά κανονικότητας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό η υλοποίηση του έργου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος έτους, όταν η χώρα θα αφήνει πίσω της τον εφιάλτη της πανδημία.

Στους βασικούς πυλώνες του μεταρρυθμιστικού σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται η ενίσχυση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την αντικατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων ταμειακών μηχανών που θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις αποδείξεις τις οποίες «κόβουν» τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις. Στόχος, επομένως, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του οικονομικού επιτελείου είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η ηλεκτρονική διασύνδεση των λογιστηρίων επιχειρήσεων με την Εφορία η οποία θα ανοίξει το δρόμο για αποτελεσματικότερες διασταυρώσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά των νέων ταμειακών μηχανών ,οι οποίες θα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο με το Taxis, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα του εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα προχρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχτεί άμεσα.

Από τα τέλη Μαρτίου, όπου και εκπνέει η προθεσμία για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών -και η προθεσμία αναβάθμισης των τεχνικών προδιαγραφών του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)- ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τη διασύνδεση των ταμειακών και των POS με το Taxis, ενώ από τον Απρίλιο (σ.σ. εάν δεν υπάρξει νέα παράταση) θα αρχίσει και η υποχρεωτική συμπλήρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων το οποίο πήρε επίσης παράταση.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται θα περνάει και θα καταγράφεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο της επιχείρησης που θα λειτουργεί στο myData και στο πλαίσιο αυτό, πέραν από τις ταμειακές μηχανές, θα συνδεθούν με το myData και τα μηχανήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών POS, με στόχο να υπάρχει διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές θα καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά βιβλία κάθε επιχείρησης.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν διασυνδεθεί μέχρι στιγμής με το Τaxis η εφορία γνωρίζει πότε πραγματοποιήθηκε μία συναλλαγή, όμως δεν γνωρίζει πώς έγινε η συναλλαγή, δηλαδή εάν η διενεργήθηκε με μετρητά ή ηλεκτρονικά και έτσι η διασύνδεση της ταμειακής μηχανής με το ηλεκτρονικό σύστημα POS θα δώσει αυτή την πληροφορία στη φορολογική διοίκηση.

Πηγή: news.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα