e-ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις του εξωιδρυματικού επιδόματος, τι αλλάζει στις αιτήσεις

21.01.2021 / 18:05
syntaxiodotisi-efka

Με απόφαση του Διοικητή e-ΕΦΚΑ αποφασίστηκε η μεταφορά αρμοδιότητας χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ στα Τμήματα Παροχών Ασθενείας των Υποκαταστημάτων Μισθωτών. Επομένως, οι αιτήσεις των ασφαλισμένων στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον τ. ΟΓΑ για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος οι οποίες υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ από 12.1.2021

Όσες υποθέσεις εκκρεμούν κατά την ημερομηνία 12/1/2021, θα εξετάζονται από τις νέες αρμόδιες υπηρεσίες της απόφασης του διοικητή. Επισημαίνουμε ότι τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων έχουν αρμοδιότητα χειρισμού υποθέσεων χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 άρθρο 34 παρ. 13 περ. ε (παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, υπολογισμός και αποστολή του Απογραφικού Δελτίου Παροχών (ΑΔΠ) στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση).

Η παροχή χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήσεως στον e-ΕΦΚΑ ή στα ΚΕ.Π.Α. και ποτέ οίκοθεν από την υπηρεσία. Η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον e-ΕΦΚΑ, εφόσον ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης της ιατρικής αναπηρίας, άλλως τοποθετείται στην ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση στον e-ΕΦΚΑ είναι μεταγενέστερη της αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. η έναρξη καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα ΚΕ.Π.Α., εφόσον αυτή συμπίπτει με την έναρξη της αναπηρίας, άλλως από την έναρξη της αναπηρίας.

Εάν ο ασφαλισμένος επιδοτείται λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, η καταβολής του επιδόματος αρχίζει μετά τη λήξη της επιδότησης.

Διάρκεια – Λήξη δικαιώματος

1. Η παροχή χορηγείται μόνο για το διάστημα της υγειονομικής κρίσης και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του μήνα που ορίζεται στη Γνωμάτευση ως καταληκτική ημερομηνία της αναπηρίας.

2. Το δικαίωμα δεν μονιμοποιείται με ασφαλιστική κρίση.

3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, η παροχή καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα αυτού.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Ασφαλισμένοι και εν ενεργεία υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.

2. Μέλη οικογένειας ασφαλισμένων και εν ενεργεία υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που έλκουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους άμεσα ασφαλισμένους

3. Συνταξιούχοι (λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου)

4. Μέλη οικογένειας συνταξιούχων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Ιατρικά κριτήρια – Παθήσεις και ποσοστά αναπηρίας

1. Ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω σε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

• Παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση
• Μυασθένεια-μυοπάθεια
• Σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία
• Σύνδρομο κλάματος γαλής
• Ακρωτηριασμός των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων, ανεξαρτήτως δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού μέλους και ύψους ακρωτηριασμού
• Ακρωτηριασμός ενός άνω ή κάτω άκρου, ανεξαρτήτως δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού μέλους και ύψους ακρωτηριασμού
• Φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση του ακρωτηριασμού των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων

2. Ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 80% και άνω σε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

• Ατελής οστεογένεση (Π.Α.≥80%)
• Οστεοψαθύρωση (Π.Α.≥80%)

3. Το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας και της τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

Β. Ασφαλιστικά κριτήρια

i. Ασφαλισμένοι: 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία εμφανίστηκε η πάθηση, από τις οποίες οι 50 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Οι χρόνοι ασφάλισης σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και του Δημοσίου συνυπολογίζονται για την συμπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων.

ii. Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου: Εξετάζονται οι προϋποθέσεις ασφάλισης του άμεσα ασφαλισμένου, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

– Για τους ασφαλισμένους τ. ΟΓΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχοι του κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν επήλθε η αναπηρία τους όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι.

ΠΟΣΟ

Α. Υπολογισμός

Το ποσό του επιδόματος ισούται με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 €). Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού ισούται με το 10πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011.

Από 1/1/2013 χορηγείται στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος ένα ολόκληρο ποσό επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισό ποσό ως Δώρο Πάσχα και Επίδομα Άδειας. Τα ποσά αυτά επιμερίζονται σε δώδεκα μήνες και ενσωματώνονται στο μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό. Επομένως, το μηνιαίο ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος ισούται με 783,30 € ή 391,65 €.

Β. Σώρευση δικαιωμάτων

1. Το επίδομα καταβάλλεται από μία πηγή. Σχετικά με τη δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος με το προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας (άρθρο 54 ΠΔ 169/2007), θα εκδοθεί ξεχωριστό έγγραφο.

2. Εάν το δικαίωμα συντρέχει με το δικαίωμα στην προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαίωμα κρίνεται ξεχωριστά, αλλά το άθροισμα των ποσών κάθε παροχής δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο του 20πλάσιου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.(εγκύκλιος τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 150/1981, 36/2007)

Γ. Κρατήσεις

Το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος των δικαιούχων συντάξεως και εξωϊδρυματικού επιδόματος δεν υπόκεινται σε κράτηση εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης επί του καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος, από τον μήνα Δεκέμβριο του 2016 και εφεξής.

Δ. Αναστολή καταβολής

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στην περίπτωση νοσηλείας του δικαιούχου σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. (Φ9/οικ.909/22- 6-83 Υπουργική Απόφαση & Εγκ.49/2015)

Για τους ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ, αναστέλλεται σε περίπτωση νοσηλείας σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή νοσηλείας σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Εξαιρούνται οι τρόφιμοι μαθητές Κρατικών Ιδρυμάτων ή Ειδικών Σχολείων την δαπάνη των οποίων καλύπτει ο ΟΓΑ ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, συνοδευόμενη από: α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο β) ΑΜΚΑ ή Κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου γ) ιατρικά πιστοποιητικά και εξετάσεις τελευταίου τετραμήνου δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη νοσηλείας σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών κλπ.

2. Χορήγηση παραπεμπτικού προς εξέταση από Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

3. Υγειονομική εξέταση από Πρωτοβάθμια Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με τη Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (ΑΥΕ) ΚΕ.Π.Α. δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της γνωμάτευσης της ΑΥΕ και υποβάλλεται σε υγειονομική εξέταση από Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (ΒΥΕ).

4. Προσκόμιση της Γνωμάτευσης στην υπηρεσία που κρίνει την αίτηση.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα