Δένδιας: Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

13.09.2021 / 12:07
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Äåýôåñïò ãýñïò ôïõ Óôñáôçãéêïý Äéáëüãïõ ÅëëÜäáò - ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçí ÄåõôÝñá 7 Ïêôùâñßïõ 2019, óôçí ÁèÞíá. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí äéÜëïãï ðïõ áðü áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò áðïôåëåß ìéá äéáäéêáóßá åíßó÷õóçò ôçò óõíåñãáóßáò ôùí ÇÐÁ ìå ÷þñåò ïé ïðïßåò Ý÷ïõí åéäéêü ãåùóôñáôçãéêü âÜñïò. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, èá ðñáãìáôïðïéçèåß ìéá óåéñÜ áðü äéìåñåßò äéáâïõëåýóåéò ìåôáîý õøçëüâáèìùí ÅëëÞíùí êáé Áìåñéêáíþí áîéùìáôïý÷ùí, óå Ýíá åõñý öÜóìá èåìÜôùí, üðùò ç áóöÜëåéá, ç åíÝñãåéá, ôï åìðüñéï, ç ïéêïíïìßá, ïé åðåíäýóåéò, ï ðïëéôéóìüò êáé ç ðáéäåßá. Ôçí Ýíáñîç ôùí åñãáóéþí êÞñõîå ï õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Íßêïò ÄÝíäéáò ìáæß ìå ôïí åðéêåöáëÞò ôçò áìåñéêáíéêÞò ðëåõñÜò, âïçèü õðïõñãü Åîùôåñéêþí Ößëéð Ñßêåñ.
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά έστειλε με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Πρώτο κουδούνι σήμερα. Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς! αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας και προσθέτει: Με εργαλεία την τήρηση των μέτρων και τον εμβολιασμό, η ελληνική κοινωνία μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία στα σχολεία και να συμβάλλει σε μια ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία, καταλήγει ο Νίκος Δένδιας.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα