6 th Learning, Teaching and Training Activity

06.04.2023 / 7:16
TOLOSA 16

Από 15 έως 18 Μαρτίου 2023 έλαβε χώρα στην πόλη Τολόσα, της Χώρας των Βάσκων στη Βόρεια Ισπανία, στο Επαγγελματικό Λύκειο «CIFP TOLOSALDEA LHII», η 6 η συνάντηση «Learning, Teaching and Training Activity», LTTA, στα πλαίσια του κοινοπρακτικού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο:

«IN as in INclusion» με κωδικό 2020-1-PT01-KA201-078552

Στο πρόγραμμα αυτό είναι εταίροι και συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικών σχολείων από έξι χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Τουρκία.. Σκοπός αυτού του έργου είναι να προσδιορίσει και να αναπτύξει τις βασικές αρχές συμπερίληψης που βασίζονται σε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προοπτική την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Έγινε παρουσίαση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρίες και κοινωνική μειονεξία τόσο στη σχολική ζωή όσο και περαιτέρω στον εργασιακό βίο. Αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες για το θέμα αυτό.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

1.- Υποδοχή από τη διεύθυνση του σχολείου στη Τολόσα και τις τοπικές αρχές, καλωσόρισμα με παραδοσιακούς χορούς των Βάσκων,

– Παρουσίαση του συστήματος συμπερίληψης στη χώρα των Βάσκων με αναφορά στα είδη αναγνωρισμένων μαθησιακών δυσκολιών/αναπηρίας. Παρουσίαση τύπων προγραμμάτων σπουδών στην Α/θμια και Β/θμια. Διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης – ανάπτυξη εξατομικευμένου προφίλ μαθητή από την επιτροπή διάγνωσης. Διαδικασίες παροχής ειδικής  εξατομικευμένης εκπαίδευσης – προσαρμογών στα προγράμματα σπουδών (curriculum) ή/και στα χρησιμοποιούμενα υλικά – στις διαδικασίες αξιολόγησης κ.λπ. ανάλογα τις περιπτώσεις και με έμφαση στις ανάγκες του κάθε μαθητή/μαθήτριας. Εξατομικευμένα προγράμματα.

– Το σχολείο προσφέρει εκπαίδευση σε μαθητές με ειδικές ανάγκες αλλά και σε μαθητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε τρία επίπεδα βάσει του προγράμματος Pauso Berriak (βασικό, μέσο και υψηλό) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι το 94% των μαθητών που αποφοιτούν εργάζονται μετά από έξι μήνες.

– Εργαστήριο “Ethazi” Μοντέλο κύκλων εκπαίδευσης υψηλής απόδοσης

Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, γνωστές ως "soft skilIs": ομαδική εργασία, αυτονομία, ευελιξία, πρωτοβουλία κ.λπ. Η αξιολόγηση ενσωματώνεται ως βασικό στοιχείο στη μαθησιακή διαδικασία των ίδιων των μαθητών, παρέχοντάς τους διαρκή ανατροφοδότηση για την εξέλιξη στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες.

– Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Peñascal Cooperative, Τολόσα

Μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός με στόχο την ενσωμάτωση στην κοινωνία ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν. Εκπαιδεύει άτομα με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες και μετανάστες που αδυνατούν να πάρουν κάποιο επίσημο δίπλωμα με στόχο την μετέπειτα πρόσληψή τους σε χώρους εργασίας. Ο οργανισμός παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της παραγωγής και της μεταποίησης.

Σκοπός του είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, η απόκτηση τεχνικών γνώσεων και η κοινωνική ένταξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και συνεργάζεται με 450 εταιρείες.

– Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Katealegaia, Τολόσα

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που απασχολεί άτομα με ελαφριά νοητική υστέρηση. Το 95% των απασχολουμένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες εκ των οποίων το 37% είναι με σοβαρές αναπηρίες. Φροντίζει για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ατόμων με νοητικές, σωματικές ή αισθητηριακές αναπηρίες και ατόμων σε κίνδυνο ή/και κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω εκπαίδευσης και προσφοράς εργασίας, διαμεσολάβησης και παροχής συμβουλών. Προσφέρει βοήθεια στα ανωτέρω άτομα τοποθετώντας τους σε εργασία προσαρμοσμένη στις ικανότητες του κάθε ατόμου. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο βιομηχανικό προμηθευτή που συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες στον τομέα δραστηριότητάς τους.

– Επίσκεψη στο Orixe BHI σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τολόσα

Στο σχολείο αυτό φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες σε χωριστές αίθουσες και εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Παράλληλα λειτουργεί τάξη υποδοχής μαθητών από άλλες χώρες όπου γίνεται εκπαίδευση στη Βασκική γλώσσα. Στις τάξεις αυτές τα παιδιά περνούν περίπου το 80% του χρόνου τους ενώ τον υπόλοιπο χρόνο βρίσκονται σε τυπικές τάξεις.

– Επίσκεψη στον οργανισμό Gureak, Σαν Σεμπαστιάν (επαρχία Gipuzkoa)

Η Gureak είναι ένας βασκικός επιχειρηματικός όμιλος, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε διάφορες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Δημιουργεί και διαχειρίζεται σταθερές ευκαιρίες εργασίας που προσαρμόζονται κατάλληλα σε άτομα με αναπηρία, κυρίως για άτομα με νοητική αναπηρία στην περιοχή της Gipuzkoa και κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του μάρκετινγκ.

Ενισχύουν τις ικανότητές των ατόμων με αναπηρία μέσω της εργασίας σε ποικίλες και άκρως ανταγωνιστικές δραστηριότητες, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να υπάρχει προσαρμογή στις ανάγκες και τους στόχους τους.

– Επίσκεψη στον οργανισμό Gautena, Σαν Σεμπαστιάν (επαρχία Gipuzkoa)

Η Gautena είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να ενισχύσει την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη παιδιών με αυτισμό. Μεριμνούν ώστε κάθε άτομο με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή με νοητικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες – καθώς και οι οικογένειές τους – να μπορούν να έχουν επαρκείς ευκαιρίες προκειμένου να φτάσουν σε μια αποδεκτή ποιότητα ζωής. Η GAUTENA δημιούργησε και ανέπτυξε ένα δίκτυο υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ στην περιοχή της Gipuzkoa στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία προσφέροντας τις κάτωθι υπηρεσίες: Διάγνωση και Αντιμετώπιση, Εκπαίδευση, Καθημερινή Φροντίδα, Στέγαση, Δημιουργική Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου,

Στήριξη οικογένειας.

– Επίσκεψη στο Ίδρυμα Goyeneche, Σαν Σεμπαστιάν (επαρχία Gipuzkoa)

Το ίδρυμα αυτό είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωνικού ενδιαφέροντος που παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ενήλικες με νοητική αναπηρία. Στόχος του είναι να προσφέρει ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης, ώστε τα άτομα με διανοητική αναπηρία να ζήσουν μια όσο το δυνατό ανεξάρτητη ζωή. Όλα τα προγράμματά συντονίζονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Επαρχιακού Συμβουλίου της Gipuzkoa. Μας παρουσίασαν το πρόγραμμα “Pausoak”, το οποίο είναι ένα επαγγελματικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε σε άμεση επαφή με τη φύση όπου πραγματοποιούνται διάφορες δραστηριότητες αγροτικού χαρακτήρα, (λαχανόκηπος, πτηνοτροφείο, συσκευασία λαχανικών, Παρασκευή μαρμελάδων κ.λπ.), που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή και την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, οι εργαζόμενοι παίρνουν στο σπίτι τους μια σειρά προϊόντων κάθε εβδομάδα ως ανταμοιβή για τη δουλειά τους. Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε δίκτυο εθελοντών που υποστηρίζει τα άτομα αυτά.

– Πολιτιστικές επισκέψεις στις πόλεις Μπιλμπάο, Τολόσα και Σαν Σεμπαστιάν

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα