Τσίπρας: Δίνουν χρήματα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις – Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση για κάλυψη του δώρου Χριστουγέννων

27.11.2020 / 20:07
<img src="https://dete.gr/wp-content/uploads/2020/11/γκο-2-17-850x460.jpg" title="ÊÏÉÍÏÂÏÕËÅÕÔÉÊÏÓ ÅËÅÃ×ÏÓ – ÍÏÌÏÈÅÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ – Ó×ÅÄÉÏ ÍÏÌÏÕ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÕÐÏÈÅÓÅÙÍ

ÁËÅÎÇÓ ÔÓÉÐÑÁÓ" alt="Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí ÕðïèÝóåùí «ÌÝôñá åíßó÷õóçò ôùí åñãáæïìÝíùí êáé åõÜëùôùí êïéíùíéêþí ïìÜäùí, êïéíùíéêïáóöáëéóôéêÝò ñõèìßóåéò êáé äéáôÜîåéò ãéá ôçí åíßó÷õóç ôùí áíÝñãùí». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: ÄçìÞôñéïò Ìáñêüðïõëïò êáé Èåáíþ Öùôßïõ. Óçìåßùóç: Ç ÄéÜóêåøç ôùí ÐñïÝäñùí áðïöÜóéóå óôç óõíåäñßáóç ôçò 19çò Íïåìâñßïõ 2020 ôç óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ óå ìßá (1) óõíåäñßáóç." />

Την επισήμανση ότι η Πολιτεία δεν έχει αναλάβει τις δικές της μεγάλες ευθύνες, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο Οικονομικό Επιμελητήριο Δράμας.

«Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το πώς θα επιβιώσουν, και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που έχετε μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα», υπογράμμισε. Και πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί θα αποφασίσουν για το πότε θα ανοίξουν ξανά τα μαγαζιά και συμπλήρωσε πως «εντούτοις μπορούμε να καταλάβουμε ότι και στο καλύτερο σενάριο, εσείς οι ίδιοι έχετε υποστεί ένα καίριο πλήγμα», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Εκτίμησε πως πρέπει να γίνει συνείδηση το ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική βοήθεια θα μιλάμε για χιλιάδες λουκέτα και έκρηξη ανεργίας. «Έχω κουραστεί να φωνάζω ότι πρέπει να υπάρξει μη επιστρεπτέα ενίσχυση», υπογράμμισε και εξήγησε: «Δηλαδή, την επιστρεπτέα ενίσχυση ακόμα και αν την πάρεις είναι χρέη τα οποία θα πρέπει να δώσεις κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα».

Επομένως, συνέχισε, η Ελλάδα θα πρέπει να ακουλουθήσει αυτό που έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μιας επιδοματικής ενίσχυσης. «Δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, πρέπει και η μικρή και η μεσαία επιχείρηση να στηριχθεί», είπε.

Ακόμα αναφέρθηκε στην τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση για κάλυψη της 100% ονομαστικής αξίας του δώρου Χριστουγέννων των εργαζομένων. Τέλος έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα της εγγυοδοσίας, αλλά και στο ζήτημα της επιδότησης του κράτους για όσο διαρκεί η κρίση, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο πτωχευτικός νόμος θα είναι η «ταφόπλακα» για μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, και ζήτησε «όσο έχουμε αυτή την κρίση να ανασταλεί αυτός ο νόμος». Σε ότι αφορά σε λογαριασμούς πρότεινε να παγώσουν οι οφειλές, ή τουλάχιστον, να παγώσουν οι διαδικασίες παύσης παροχής.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα