Την Τρίτη 21/12 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου, δείτε ποια θέματα θα συζητηθούν

17.12.2021 / 13:06
dimos_patras_logo

Με πολλά θέματα στην ατζέντα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρεών την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου και η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά η  ανακοίνωση, αναφέρει: «Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816/11-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, που θα πραγματοποιηθεί την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1. Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, έτους 2022 (εισηγητής: Ανδρέας Παπανικήτας – Πρόεδρος Δ.Σ ΔΕΥΑΠ).

2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 163/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (εισηγητής: Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

3. Έγκριση της αριθ. 59/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην  κατάρτιση του Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και Προγράμματος Δράσης οικον. έτους 2022 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Σ.)

4. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση της επιστημονικής υπηρεσίας «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Κτιριακών Υποδομών Δήμου Πατρέων», ενταγμένη στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

5. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση του από 13-12-2021 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τοπογραφικού εξοπλισμού & Συντήρηση Τοπογραφικού Οργάνου», με συνολικό ποσό ανάθεσης 579,45€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6. Έγκριση του από 13-12-2021 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας και Παιδείας δια βίου μάθησης & Κοινωνικής Πραστασίας, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – CPV:50313200-4» και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού 260.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

7. 1) Έγκριση του 15-12-2021 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έτους 2021-2023», CPV: 72267100-0, με συνολικό ποσό ανάθεσης 179.180,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

8. Έγκριση του από 15-12-2021 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων και ανάθεση εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης που αφορά στην “Προμήθεια αρθρωμάτων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Παρόδιας Στάθμευσης και συντήρηση του συστήματος” – CPV: 48900000-7 & 72261000-2 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, της αριθ. 17/2021 διακήρυξης της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για την Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος για τα έτη 2022, 2023 και 2024- CPV:44114100-3 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

10. Σύνταξη όρων διακήρυξης εκμίσθωσης χώρου, εμβαδού 14 τ.μ., εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, ευρισκομένου επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο κατά την διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων εντός του κλειστού Γυμναστηρίου» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

11. Έγκριση 4ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

12. Χρονική Παράταση του συμφωνητικού με αρ. πρωτ. 336/07-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006137144) για τις υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, – Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

14. Παράταση της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 23072/15.06.2020, που αφορά στις “Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής – Επιστημονικής παρακολούθησης (Expert in Environmental Management) στο πλαίσιο του έργου ANCHOR LIFE, του προγράμματος LIFE 2014-2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

15. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. – Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

16. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Παπαδόπουλου Γρηγόριου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 248,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

17. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015 για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες – κοπή δέντρων) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Π. Κωστόπουλος,– Αρμ. Δ/ντής)

18. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες» (σύσταση με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 166/16-3-2021 και 394/01-6-2021) (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

19.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Αργυρών, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

20. Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, κας Θεοφιλάτου Μήλιας, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

21.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Νότιου Τομέα, κας Πελεκούδα Ιωάννας, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

22.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, κ. Σταματόπουλου Βασίλειου, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

23.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Αραχωβιτίκων, κας Μητρούλια Σοφίας, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

24.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, κ. Χρυσικόπουλου Χαράλαμπου, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

25. Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Καλλιθέας, κ. Θανόπουλου Χρήστου, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

26.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Βραχναιίκων, κ. Παπαχρονόπουλου Ιωάννη, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

27.Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Πιτίτσης, κ. Αλεξόπουλου Ιωάννη, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

28.Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

29.Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

30. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΓΚΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

31.Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

32.Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα