Τι αλλάζει με το νέο ασφαλιστικό – Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

03.07.2021 / 10:56
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
varea_asfalistiko

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις», η οποία θα διαρκέσει, μέχρι την Τρίτη 13/07/2021, στις 20:00.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, κύριας και επικουρικής, υπήρξε ανέκαθεν διανεμητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι καταβαλλόμενες ετήσιες εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών καλύπτουν τις κατ’ έτος καταβαλλόμενες συντάξεις. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, στο νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης οι τρέχουσες εισφορές των ασφαλισμένων δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τρεχουσών συντάξεων. Αντιθέτως, συγκεντρώνονται σε ατομικούς λογαριασμούς, αποταμιεύονται και επενδύονται στη βάση προκαθορισμένων κανόνων και διαδικασιών και εν τέλει χρηματοδοτούν το εισόδημά τους, όταν συνταξιοδοτηθούν.
Η νέα μορφή της επικουρικής ασφάλισης δεν μεταβάλλει το καθεστώς επικουρικής ασφάλισης των σημερινών συνταξιούχων: δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις, οι εισφορές ή το εύρος των καλύψεων που αυτοί απολαμβάνουν. Προς το σκοπό αυτό, υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για την κάλυψη των παροχών του ισχύοντος διανεμητικού συστήματος.
Επιπλέον, η εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποίησης δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης, η οποία διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα της: εξακολουθεί να αποτελεί το δεύτερο σκέλος της κοινωνικής ασφάλισης και διατηρεί την παρακολουθηματική και συμπληρωματική φύση της σε σχέση με την κύρια ασφάλιση, τελώντας υπό την κρατική μέριμνα και εγγύηση, σύμφωνα με το άρθρο 22§5 του Συντάγματος.
Το νέο Ταμείο
Η διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης ανατίθεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (ΤΕΚΑ).
Το υπό ίδρυση Ταμείο θα χορηγεί στον ασφαλισμένο επικουρική σύνταξη ως συμπληρωματική προστασία του ασφαλισμένου από την επέλευση των κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου. Η παροχή περιοδικά καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης θα συμβάλει -από κοινού με την κύρια σύνταξη- στη διασφάλιση στο συνταξιούχο αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, που δεν θα διαφέρει ουσιωδώς από αυτό που απολάμβανε κατά τον εργασιακό βίο του.
Εν κατακλείδι, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση, της οποίας ο χαρακτήρας είναι κατ’ εξοχήν προνοητικός και μακρόπνοος, επιχειρεί το βέλτιστο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων των δύο συστημάτων, διανεμητικού και κεφαλαιοποιητικού, με τη διατήρηση του διανεμητικού στην κύρια και την πλήρη εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού στην επικουρική ασφάλιση, ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των μελλοντικών συνταξιούχων, χωρίς να θίγει αυτό των τωρινών. Εξάλλου, για ολόκληρες γενιές µεταπολεµικά, η κοινωνική ασφάλιση αποτέλεσε το πλέον ορατό κομμάτι της κοινωνικής προστασίας και την πλέον απτή εγγύηση για τη διατήρηση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της συλλογικής ευηµερίας. Αυτό οφείλουμε να εξασφαλίσουμε και στις μελλοντικές γενιές και αυτό επιχειρούμε με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση» επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση.
Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «στο πεδίο εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα -ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας- που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται, μέχρι την ανωτέρω ημεροχρονολογία, υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται επιπλέον η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου, όσων είναι ήδη ασφαλισμένοι -υποχρεωτικά ή προαιρετικά – στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής.
Στα προαιρετικά υπακτέα πρόσωπα ανήκουν, επίσης, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και τα πρόσωπα που, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα οποτεδήποτε, μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους».


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
Αυτό δεν λέγεται δημόσια κοινωνική ασφάλιση!

Σε παρέμβασή του για το θέμα, ο πατρινός δικηγόρος – εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:
«Είναι το νομοσχέδιο, που θα επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρίες, να διαχειρίζονται τις εισφορές των εργαζομένων, δίνοντάς τους την δυνατότητα, να «τζογάρουν» τον κόπο και τον ιδρώτα των ασφαλισμένων, στα εγχώρια και διεθνή χρηματιστήρια.
Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες, χαρακτηριστικό, είναι το άρθρο 19 του νομοσχεδίου.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται εδώ και μήνες ότι, οι αποδόσεις των «επενδύσεων» των ασφαλισμένων είναι εγγυημένες και ότι, δεν εκτίθενται σημαντικά στον κίνδυνο των χρηματαγορών.
Ισχυρίζεται επίσης ότι, το ρίσκο είναι μηδαμινό και ότι ,οι ασφαλισμένοι στο μέλλον θα λάβουν ακόμα και έως 68% μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις.
Το άρθρο 19 όμως του νομοσχεδίου, που αφορά τα golden boys, που θα διαχειρίζονται και θα επενδύουν στα χρηματιστήρια, τις εισφορές των ασφαλισμένων, τους απαλλάσσει από κάθε «αστική ή ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής…».
Οι εταιρίες θα λαμβάνουν τα κέρδη από τις προμήθειες, οι εργαζόμενοι θα υφίστανται τις ζημίες από τις ενέργειες των ιδιωτικών εταιριών, που μάλιστα δεν θα έχουν και καμία ευθύνη αν η «επένδυση» πάει στραβά.
Αυτό νομίζω λέγεται ατομική ευθύνη!
Αυτό επίσης, δεν λέγεται δημόσια κοινωνική ασφάλιση!»

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα