ΤΕΚΑ: Τριάντα θέσεις εργασίας για την στελέχωσή του

28.05.2024 / 7:57
teka

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα 24/5 τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις τριάντα θέσεις εργασίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που θα πληρωθούν με απόσπαση ή μετάταξη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης ή μετάταξης έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης του άρθρου 68 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Είκοσι (20) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ιδίως Διοικητικού – Οικονομικού, Πληροφορικής και Στατιστικών.
Επτά (7) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ιδίως Διοικητικού – Λογιστικού και Πληροφορικής.
Τρεις (3) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ιδίως Διοικητικού – Λογιστικού και Προσωπικού Η/Υ.
Προσόντα υποψηφίων
Το προσωπικό που στελεχώνει το ΤΕΚΑ τοποθετείται στις Διευθύνσεις και στις αυτοτελείς μονάδες του Ταμείου και συμμετέχει στη άσκηση των αρμοδιοτήτων και στη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό αναλαμβάνει καθήκοντα διοικητικής κυρίως φύσης, ενώ επιπλέον συμμετέχει σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Α) να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και

Β) να έχουν καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσίες διαδικτύου.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

Α) Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια αντικείμενα εργασίας

Β) Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί Τίτλοι Σπουδών

Γ) Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Δ) Ο επαγγελματισμός, οι δεξιότητες, η ευελιξία, η επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα αντικείμενα, η ικανότητα ομαδικής εργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

Για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 85/2022 (Α΄232).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω θέσεις θα κατανεμηθούν στις οργανικές μονάδες του ΤΕΚΑ βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, οπότε και θα τοποθετηθούν καταλλήλως οι επιλεγέντες υπάλληλοι.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα