Συνεδριάζει τη Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

17.09.2021 / 15:23
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
OIP (4)

Σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/13.09.2021 (ΦΕΚ 4214/13.09.2021 τεύχος Β’), Η συνεδρίαση θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

1)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.:  εφ 185/2021  κλητηρίου θεσπίσματος. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

2)      Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αγωγής κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασόπουλος Πελοπίδας ΕΠΕ» (αριθ. 2218/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

3)      Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αγωγής κατά του Παναγιώτη Δελή (αριθ. 539/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

4)      Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αγωγής κατά των Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Μαρκόπουλου (αριθ. 472/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

5)      Έγκριση της υπ’ αριθ. 106/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (εισηγητής: Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

6)      Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση του έργου «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, βάσει της υπ’ αρ. 23877/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: 9Ρ5446ΜΤΛ6-ΙΝΤ) απόφασης ένταξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

  • Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός  Δήμου Πατρέων», με σκοπό τον προσδιορισμό του γενικού πλαισίου και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου.- Αρμ. Δ/ντής)

8)      Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. – ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

9)      α)Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

10)  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών, δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για διανοίξεις οδών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

11)  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια Πινακίδων και Υλικών Σήμανσης του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την αριθμ. 21/2021, Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου – Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών/υλικών της ομάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 161.095,84€ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

12)  1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2. Έγκριση του από 10-9-2021 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3. Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT-autoFINE & KENAN, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.867,44 € με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές).

13)  Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών σε νηπιαγωγεία», αναδόχου «Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

14)  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

15)  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

16)   Συγκρότηση ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου – Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων με αρμοδιότητα την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)

17)  Διαγραφή οφειλής (Διονυσόπουλος Νικολάος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18)  Διαγραφή οφειλής (Μαρνέρας Ανδρέας – 15,97€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19)  Διαγραφή οφειλής (Μαρνέρας Ανδρέας – 95,18€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

20)  Διαγραφή οφειλής (Συριόπουλος Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

                 Ο Πρόεδρος     της Οικονομικής Επιτροπής
   
       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα