Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων τη Τρίτη

15.10.2021 / 13:59
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
bxupcyvxsj5f7dfbf244a01-620x420-1

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1)      Έγκριση της υπ’ αριθ. 113/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (εισηγητής: Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

2)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.477/2020 κλητηρίου θεσπίσματος και με αριθμό Β΄ κλήσης 477/2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

3)      Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 421/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

4)      Έγκριση του από 01/10/2021 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και α) Κατακύρωση μέρους του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το έτος 2020» και β) Ματαίωση και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης για μέρος των ειδών που η διαδικασία απέβη άγονη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

5)      Έγκριση των από 13/09/2021 και 29/09/2021 πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το τμήμα έξι (6) -Προμήθεια Επιβατηγών αυτοκινήτων – της αριθ.5/2020 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Α΄ Φάση 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6)      Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 20.150,00€, για την υπηρεσία φύλαξης των ακόλουθων τμημάτων της αριθ. 11/2021 Μελέτης: Τμήμα 3. «Φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου», Τμήμα 4. «Φύλαξη Χώρου Αναψυχής στο Νότιο Πάρκο» και Τμήμα 6. «Φύλαξη Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

7)      1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 27/2021 μελέτης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, 2) Έγκριση του από 15-9-2021 πρακτικού, του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση- αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ACE ERP eCM που χρησιμοποιεί η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και η Δ/νση Έργων Υποδομών, από την κατασκευάστρια εταιρεία», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.864,96€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

8)      1) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», 2) Έγκριση 2ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

9)      Κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου: “Μετατροπή Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου σε Εκθεσιακό – Μουσειακό χώρο” σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την 1η-9-2021 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

10)  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

11)  Διαγραφή χρηματικών καταλόγων (ΔΕΔΔΗΕ ακίνητα με αποξηλωμένες παροχές ρεύματος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

12)  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13)  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14)  Διαγραφή οφειλής (ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15)  Διαγραφή οφειλής (ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16)   Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

17)  Έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, που αφορά την έγκριση της Ε΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων,  Πρόεδρος Δ.Σ. Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών)

18)  Έγκριση 2ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,  του Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την Ομάδα Α: Προμήθεια θερμής ασφάλτου, του διαγωνισμού Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος» για την επικύρωση του οριστικού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

19)  Εξέταση και συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α97/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Γ΄ «Ακυρωτική Διαδικασία» με την οποία εξετάστηκε η από ΑΚ101/01-10-2020 Αίτηση Ακυρώσεως της Ένωσης Εταιρειών, με την επωνυμία «Uni Systems M.A.E. – LINK Technologies S.A.», κατά της υπ’ αριθ. 871/2020 Αποφάσεως της ΑΕΠΠ  (3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΑΚ ΑΕΠΠ 739/15.06.2020) και κατά της υπ’ αριθ. 321/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Πατρέων, σχετικά με τον Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

20)  Έγκριση 1ου Πρακτικού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

21)  Α) Έγκριση 1ουΠρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Πατρών (β’ φάση)» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.11 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

22)  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών)» συνολικού προϋπολογισμού 378.284,39€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

23)  Έγκριση 3ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)

24)  Έγκριση Μελετών των Υποέργων 1 και 2 και έγκριση υποβολής της Πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Διαχείρισης στο πλαίσιο στρατηγικής ΒΑΑ Πάτρας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» (Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4961) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

25)  «Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 40-6112.00001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, ως αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης αξίας ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Επιδαύρου και εντός του Ο.Τ. 1476 Κ.Χ. (εισηγητής: Μ. Αναστασίου– Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

26)  Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α3679/2021 (αρ. απόδειξης σειρά Α 1.355/2021, αριθ.488/29-06-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης– Αρμ. Δ/ντής)

27)  Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α3948/2021 (αρ. απόδειξης σειρά Α 1.422/2021, αριθ.536/21-07-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης– Αρμ. Δ/ντής)

28)  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

29)  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΒΛΑΣΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

30)  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΖΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

31)  Διαγραφή οφειλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

32)  Διαγραφή οφειλής (ΞΥΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

33)  Διαγραφή οφειλής (ΠΙΣΤΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

                 Ο Πρόεδρος     της Οικονομικής Επιτροπής
   
       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα