Στο «οχυρό» ενάντια στη φυματίωση

09.03.2024 / 15:00
1332721030171343720-600x337-1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Και ζώντας μόνος, μακριά απ’ τον κόσμον, απ’ τις μάταιες και πλανερές του απολαύσεις, θα περιμένω κάτω απ’ τα πεύκα το τέρμα τούτης της ζωής γυμνωμένης πια από τα απατηλά δολώματά της για να χαιρετίσω, μια μέρα, σαν ώρα απολύτρωσης, την ώρα του θανάτου, τη στιγμή που θα ξεκινάω για το ταξίδι το αλαργινό… Το σημείωμα ενός ασθενή από φυματίωση δείχνει τον μάταιο αγώνα απέναντι σε μια πληγή που ξεκλήρισε πληθυσμούς πόλεων. Στην Δ. Ελλάδα την δεκαετία του ’60 υπήρχε το θεραπευτήριο φυματιώντων «Άγιος Ανδρέας» που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1953. Δέκα χρόνια μετά, στις 12 Μαρτίου του 1963 ο συντάκτης του «Ν» Χ. Οικονόμου επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα έρευνα.

Το εσωτερικό κάνει τη διαφορά

 «Εκ πρώτης όψεως δεν σου δίδει την εντύπωσιν αξιόλογου νοσηλευτηρίου. Τίποτε το επιβλητικόν δεν παρουσιάζει από απόψεως κτιριακών εγκαταστάσεων. Εις την πραγματικότητα όμως από πλευράς οργανώσεως και εξοπλισμού δι’ επιστημονικών μέσων κλπ., εξελίσσεται τελευταίως ταχέως, ώστε να δύναται να λεχθή από τούδε ότι συντόμως θα αποδή εκ των πλέον συγχρονισμένων εις το είδος του. Το Θεραπευτήριον το οποίον είναι δημόσια υπηρεσία εξαρτάται από το υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας από το οποίον και επιχορηγείται,εξυπηρετεί δε ολόκληρον την Ν.Δ. Ελλάδα. Η επιχορήγησις του Κράτους ανέρχεται εις 3.000.000 δραχμάς ποσόν το οποίον κατανέμεται εις έξοδα δια μισθούς, φάρμακα, τρόφιμα, βελτίωση εγκαταστάσεων. Καθ΄όσον αφορά τα φάρμακα πρέπει να σημειωθή ότι το οικίον υπουργείον εκτός από τα φιλμ δι’ακτινογραφίας χορηγεί και σημαντικόν ποσόν ειδικών τοιούτων. Μεγάλως εξ΄αλλου συμβάλλει εις τρόφιμα και η οργάνωσις ΚΑΡΕ η οποία ας σημειωθή εκτός της ευαρίθμου ποσότητος ορισμένων ειδών διατροφής διαθέτει εξ ολοκλήρου τον απαιτούμενο άρτον δια τους νοσηλευομένους.»

Οι ανάγκες και οι ανέσεις

«Παρ’ όλα ταύτα κρίνεται επανάγκες όπως αυξηθή η κρατική επιχορήγησις και εις χρήμα και εις φάρμακα. Εις το εν λόγω θεραπευτήριο γίνονται δεκτά προς νοσηλείαν άτομα από ηλικίας 15 ετών και άνω (μέχρι 15 ετών εισέρχονται εις το πρεβατόριον) άπορα ή εύπορα αφού προηγουμένως διαπιστωθή η ανάγκης εισόδου των. Οι τελείως άποροι νοσηλεύονται εις το Σανατόριον δωρεάν ενώ οι της β και γ κατηγορίας τοιούτοι αντί καταβολής ημερησίως 10 και 5 δραχμών αντιστοίχως ενώ οι εύποροι υποχρεούνται εις την καταβολήν δια νοσηλεία 40 δραχμών ημερησίως. Η αρξάμενη ανακαίνισις του ιδρύματος και η γενομένη ήδη επέκτασις των δύο παλαιών κλινικών συγκροτημάτων (ανδρών και γυναικών) θα καταστήσουν πράγματι το θεραπευτήριον ικανό να προσφέρη μεγαλύτερες ανέσεις εις τους πασχόντας και να συμβάλει ούτω αποτελεσματικώς, παραλλήλως με την ενδεικνυόμενη θεραπείαν εις την αποκατάστασιν της υγείας των»

Το απαραίτητο οξυγόνο

«Η βάσις της λειτουργίας του Σανατορίου είναι αναμφισβητήτως το οξυγόνον, διατίθεται δε δια την διοχέτευσιν τούτου εις τους ασθενείς εξ συσκευαί, αι οποίαι, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες οσάκις υπάρχουν πολλοί ασθενείς και ιδίως κατά την χειμερινήν περίοδον οπότε παρίσταται ανάγκην δανεισμού από άλλα ιδρύματα. Κατόπιν τούτου η όλη προσπάθεια του διευθυντού του Ιδρύματος κ. Ανδρ. Φαλτσέτα στρέφεται εις τη δημιουργία ειδικού θαλάμου οξυγόνου ώστε να διοχετεύεται απ’ ευθείας τούτον εις την κλίνην του ασθενούς. Το παρελθόν έτος το οξυγόνο που χρειάστηκε, έφτασε κατά προσέγγιση τα 400 κυβικά.»

Διατροφή και μικροσκόπια

«Το διαιτολόγιο των ασθενών δύνατι αν είπη τις ότι είναι ικανοποιητικόν. Ιδίως όσον αφορά το είδος της τροφής και της ποσότητας (6 ημέρες της εβδομάδας κρέας και ιχθείς και μιαν όσπρια). Δεν νοείται όμως θεραπευτήριο άνευ Μικροβιολογικού εργαστηρίου το οποίον δυστυχώς δεν υπάρχη. Ήδη έχει εξασφαλισθή το μικροσκόπιον και ο διευθυντής έχει έλθει εις επαφίν με μικροβιολόγον της πόλεως δια την επάνδρωσιν του εν λόγω εργαστηρίου.»

Φινάλε με «ψυχαγωγία»

«Όσον αφορά την ψυχαγωγία των ασθενών το ίδρυμα έχει συμβληθεί με κινηματογραφιστές της πόλεώς μας και ούτω δις της εβδομάδας προβάλλονται εκεί έργα επιλογής της Διευθύνσεως. Θα ήτο παράλειψη να μην σημειωθή ότι κατά την μελέτη του Υπουργείου Πρόνοιας δια τα εν τη χώρα μας λειτουργούντα Σανατόρια από απόψεως λειτουργίας και ψυχαγωγίας των ασθενών το «Άγιος Ανδρέας» φέραται πρώτον κατόπιν της διαπιστώσεως ταύτης και εις επιβραβεύσην των υπηρεσιών του, επαρασημοφορήθη ο δικηγόρος και πρόεδρος τούτου κ. Βασ. Πιλάλης.»

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νεολόγος*

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα