Στιγμές από το παρελθόν: Ζευγάρι βρίσκει τραγικό θάνατο την ώρα που κοιμάται

21.11.2021 / 16:02
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
89461ed41f53d3b566c87de9d454be83

Επιμέλεια: Φάνης Βγενόπουλος

Η βροχερή νύχτα της 12ης προς 13ης Νοεμβρίου 1905 στάθηκε μοιραία για ένα ζευγάρι Πατρινών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με τραγικό και αναπάντεχο τρόπο, την ώρα που βρίσκονταν στο κρεβάτι τους και κοιμόνταν. Ο τοίχος από το διπλανό ακριβώς νεοαναγειρόμενο σπίτι είχε καταρρεύσει λόγω της ισχυρής βροχής, παρασύροντας και την οικία του άτυχου ζευγαριού.

Την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 1905 ο «Νεολόγος» των Πατρών φιλοξενεί την είδηση στην δεύτερη σελίδα του, με τον τίτλο «Το χθεσινόν διπλούν δυστύχημα» και στο ρεπορτάζ καταγράφονται λεπτομερώς οι συνθήκες του δυστυχήματος.

«Ένας απαίσιος κρότος, ως ενσκήψαντος κεραυνού, ανεστάτωσε χθες την 6 1)2 πρωϊνήν ώραν τους οικούντας παρά τον ναόν της Παντανάσσης. Υπέθεσαν δε πολλοί ότι ενέσκηψε κεραυνός διότι από της εσπέρας της Παρασκευής ραγδαία βροχή διαρκώς έπιπτε και προχθές όλην την ημέραν και την προπαρελθούσαν νύκτα μέχρι σχεδόν της πρωίας. Έντρομοι οι κάτοικοι των παρά την οδόν Υψηλάντου οικιών εξήλθον των οικιών των, άλλοι ως εκ της ώρας εγερθέντες εκ των κλινών των, άλλοι δε την στιγμήν εκείνην προετοιμαζόμενοι να εξέλθουν. Η βροχή σιγαλή σιγαλή έπιπτεν ακόμη. Περίοικοι άλλοι ήνοιξαν τα παράθυρά των έντρομοι διότι αμέσως μετά τον φοβερόν εκείνον κρότον ηκούσθησαν φωναί ζητούσαι βοήθειαν.

Τι συνέβη

Ο συντάκτης του κειμένου, δίνει με λεπτομέρειες τις συνθήκες του δυστυχήματος ως εξής: «Επί της οδού Υψηλάντου και εις την παράπλευρον μονόροφον οικίαν του κ. Δ. Παπασταθοπούλου ανήγειρεν από τινος οικοδομήν διώροφον ο γνωστός ενταύθα εργολάβος κ. Κ. Δημόπουλος.

Η οικοδομή είχε φθάσει εις αρκετόν ύψος και επρόκειτο μετά τινας ημέρας να στεγασθή. Ειργάζοντο οι κτίσται και οι άλλοι εργάται και προχθές, την ημέραν της βορχής, προς την ανατολικήν πλευρά της οικοδομής, την προς τον ναό της Παντανάσσης. Εις την σκαλωσιάν δε εφ’ ης εστηρίζοντο οι κτίσται είχον τοποθετήσει αρκετή ποσότητα οικοδομήσιμου ύλης, δηλαδή λίθους, ξύλα, λάσπην, τούβλα κτλ. Φαίνεται όμως ότι δεν είχον λάβει πρόνοιαν αφού είδον την ραγδαίαν αυτήν βροχήν να υποστηρίξωσι τον ανεγειρόμενον τοίχον και το πολύ νερό επότισε τον νωπόν τοίχον, όστις μη δυνηθείς ν’ ανθέξη κατέρρευσε την 6 1)2 πρωϊνήν ώραν της χθες παρασύρας εν τη φορά του και την σκαλοσιάν, επί της οποίας είχαν εναποτεθή η μεγάλη εκείνη ποσότης των οικοδομησίμων υλών».

Το δυστύχημα

Και συνεχίζει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών με τα εξής: «Τοίχος δύο μέτρων ύψους και πέντε μήκους κατέπεσε μετά της σκαλωσιάς και της οικοδομησίμου ύλης επί της στέγης της παραπλεύρου μονορόφου υπ. Αριθ. 193 οικίας του κ. Δ. Παπασταθοπούλου και ακριβώς επί του διαμερίσματος εις το οποίον κατώκει ο οργανοπαίκτης (λαουτιέρης) Ανδρέας Λάλας μετά της συζύγου του Ελένης. Ο Λάλας τελευταίον ειργάζετο εις το καφέ αμάν του Χέλμη, ήτο δε γνωστότατος εις την πατραϊκήν κοινωνίαν.

Την στιγμήν καθ’ ήν κατέρρευσεν ο τοίχος ο ατυχής Λάλας μετά της συζύγου του εκοιμώντο επι της σιδηράς κλίνης των. Τόσον ήτο το βάρος του καταπεσάντος όγκου επί της στέγης της οικίας του Παπασταθόπουλου, ώστε αυτή δεν ηδυνήθη ν’ ανθέξη και υπεχώρησεν. Όλος αυτός ο όγκος κατεπλάκωσε το κοιμώμενον συζυγικόν ζεύγος.

Εις τας φωνάς των πρώτων επί τόπου προστρεξάντρων γειτόνων έσπευσαν άλλοι πολίται και κατέγιναν μετ’ αστυφυλάκων εις την ανασκαφήν των συσσωρευθέντων χωμάτων, λίθων, ξύλων, κτλ. Όπως κατορθώσωσι να σώσωσι τους καταπλακωθέντας.

Αλλά εις μάτην απέβη η σύντονος αυτή εργασία των προσδραμόντων. Όταν κατώρθωσαν ούτοι να αφαιρέσωσιν όλον αυτόν τον καταπεσόντα όγκον και να ανασυρώσι τον Λ. μετά της συζύγου του εκ της κατασυντετριμμένης κλίνης ήτο πλέον αργά. Ο Λάλας είχεν εκπνεύσει, η δε σύζυγός του Ελένη εψυχορράγει. Εκλήθησαν αμέσως ιατροί οι κ.κ. Παπασταθόπουλος, Μυλωνάς και Σταμπουλόπουλος και άλλοι μ’ όλην δε την βοήθειαν ην παρέσχον εις αυτήν δεν κατώρθωσαν να την επαναφέρωσιν εις την ζωήν και εξέπνευσε και αυτή την 8η πρωϊνήν ώραν.

Η κηδεία

«Τα καιριώτερα τραύματα τα οποία επέφερον τον θάνατον εις τους καταπλακωθέντας ήτο επί του συζύγου εις την οσφύν επί δε της συζύγου εις την κεφαλήν. Τα πτώματα των ούτω οικτρόν ευρόντων θάνατον δύο συζύγων μεταφέρθησαν εις την παρακειμένην της καταρευσάσης αίθουσαν, όπου αφού εναπετέθησαν επί φερέτρων και εκαλύφθησαν πλην των προσώπων διά σινδονών εξετέθησαν εις κοινόν ασπασμόν.

Άπειρος κόσμος εξ όλης της πόλεως και εκ απομεμακρυσμένων συνοικιών της άνω πόλεως έσπευδεν εις το μέρος εις το οποίον συνέβη το δυστύχημα, από της πρωίας μέχρι της 3ης μετά μεσημβρίαν ώρας, ότε εγένετο η κηδεία των δύο θυμάτων.

Η κηδεία ήτο σπαρακτική. Εφέροντο υψηλά υπό πολιτών επ’ ώμων τα δύο φέρετρα εφ’ ών έκειντο οι αδικοσκοτωθέντες ηκολούθει δ’ άπειρος κόσμος εν συγκινήσει και δακρύοις.

Η νεκρική πομπή διά των Υψηλάντου, Καλαβρύτων (σ.σ. σημερινή Γούναρη), Κορίνθου, της πλατείας Γεωργίου έστρεψε προς τα άνω κατευθυνθείσα εις το νεκροταφείον όπου εν τω μέσω συγκινήσεως απεριγράπτου, λυγμών και δακρύων ετάφησαν τα δύο πτώματα».

Τα τραύματα

Στο ρεπορτάζ μεταφέρονται οι πληροφορίες για τα τραύματα των δύο θυμάτων. Όπως γράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών: «Κατά τας πληροφορίας του ιατρού κ. Μυλωνά εξωτερικώς τραύματα σοβαρά δεν έφερεν ο Ανδρέας Λάλας. Εγείρει ευλόγως ένεκα τούτου υπονοίας ότι απεβίωσεν εξ ασφυξίας. Η σύζυγός του Ελένη όμως έφερε κατάγματα εις πολλά μέρη του σώματος. Την κεφαλήν είχε συνεντριμμένην τελείως. Αιμορραγία δ’ άφθονος, είχεν επακολουθήσει εκ του στόματος, των ώτων και της ρινός συνεπία κατάγματος της βάσεως του κρανίου».

*Δημοσιεύθηκε στον “Νεολόγο” των Πατρών

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα