Στιγμές από το παρελθόν: Δυο συλλήψεις κακοποιών σε οίκο ανοχής της Πάτρας

23.12.2021 / 19:02
s-l1600

Επιμέλεια: Φάνης Βγενόπουλος

Το 1915 ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος μεταξύ της Αντάντ και των Κεντρικών Δυνάμεων είναι σε εξέλιξη και στη χώρα μας ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος κρίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμαχήσει με την Αντάντ για να διαφυλάξει τα κέρδη της από τους βαλκανικούς πολέμους, ενώ ο γερμανόφιλος βασιλιάς Κωνσταντίνος ήθελε την Ελλάδα σύμμαχο των Κεντρικών Δυνάμεων τη «διαρκή ουδετερότητα».

Στις 6 Δεκεμβρίου του 1915 διεξάγονται εκλογές, οι δεύτερες τον ίδιο χρόνο, από τις οποίες ο Βενιζέλος απέχει, ως αντίδραση στην απόφαση του Κωνσταντίνου Α’ να διαλύσει τις κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων. Στα πρωτοσέλιδα της εποχής δεσπόζουν τα θέματα της πορείας του πολέμου, των καταιγιστικών πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό, αλλά και αυτά που αφορούν την επάρκεια και την ποιότητα των προϊόντων, κυρίως των αλεύρων και της σταφίδας.

Οι λιποτάκτες

Όλα αυτά βέβαια, λίγο φαίνεται να απασχολούν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Πρόκειται για τρεις νεαρούς οι οποίοι, σύμφωνα με τον «Νεολόγο» της εποχής αποφάσισαν να λιποτακτήσουν από τον ελληνικό στρατό, από τις Σέρρες που βρίσκονταν, να κατέβουν στην Πελοπόννησο να κλέψουν μοναστήρια, για να καταλήξουν σε ένα πορνείο της Πάτρας που στη δημοσιογραφική γλώσσα της εποχής ονομαζόταν «δυσώνυμος οίκος» και στα καφέ – αμάν της πόλης, περνώντας «ζωή χαρισάμενη» σπαταλώντας τα κλοπιμαία. Ωστόσο, η χαρά τους δεν κράτησε για πολύ. Στα μέσα Δεκέμβρη συλλαμβάνονται υπό συνθήκες που περιγράφει αναλυτικά ο «Νεολόγος» στο φύλλο της Τρίτης  15 Δεκεμβρίου του 1915.

«Πως συνελήφθησαν δύο τρομεροί κακούργοι εντός οίκου ανοχής» είναι ο τίτλος της εφημερίδας με υπότιτλο: «Ελήστευσαν δύο μονάς – Εβασάνισαν μοναχούς – Είνε και λιποτάκται πυροβοληταί».

Το τηλεγράφημα από την Αρκαδία

Όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, η τοπική Αστυνομία είχε ενημερωθεί για την παρουσία τους από την Αρκαδία, καθώς όπως γράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών:

«Πρό τινων ημερών είχον καταφύγει εις Πάτρας τρεις κακούργοι, οι οποίοι ως επί το πλείστον εσύχναζον εις δυσωνύμους οίκους, δαπανώντες διάφορα χρηματικά ποσά. Το τμήμα της καταδιώξεως επληροφορήθη εγκαίρως επί της αφίξεως των τριών ατόμων, τα οποία ήρχισε να παρακολουθή. Εν τω μεταξύ ελήφθη τηλεγράφημα εξ’ Αρκαδίας της εκεί διευθύνσεως της αστυνομίας, αγγέλλον, ότι τρεις άγνωστοι, πιθανώς λιποτάκται, ελεηλάτησαν κυριολεκτικώς τας μονάς Μαλεβού της Κυνουρίας και Καστρίου της Λακεδαίμονος, κακοποιήσαντες και πολλούς εκ των μοναχών, ενώ άλλους έφθασαν μέχρι του σημείου να τυραννήσουν και εν τέλει κατώρθωσαν να φύγουν ανενόχλητοι εκείθεν με πολλά τιμαφλή αντικείμενα, ως και 15.000 δραχμών».

Πως έγινε η σύλληψή τους

Η σύλληψη των νεαρών έγινε βράδυ και μάλιστα στον οίκο ανοχής που έμεναν. Ιδού πως περιγράφει ο συντάκτης του κειμένου τη σύλληψή τους:

«Το τηλεγράφημα ενίσχυσε το τμήμα της καταδιώξεως εις τας ενέργειάς του, αίτινες κατέστη δυνατόν να αχθούν εις πέρας αίσιον προχθές την νύκτα περί το μεσονύκτιον, ότε επετεύχθη η σύλληψις των δύο εκ των τριών κακούργων, οίτινες αυτοί ήτσαν οι διαπράξαντες τα τερατουργήματα εις τας άνω ειρημένας μονάς και οι οποίοι πολλάς άλλας ληστείας και εκβιάσεις έτυχε να διαπράξουν από των Σερρών μέχρι Πατρών. Η σύλληψις των ληστών εγένετο εντός του δυσωνύμου οίκου της Κατίνας Δημητρίου, όπου διέμενον ούτοι και εδαπάνων αφειδώς χρήματα, ασφαλώς εκείνα, άτινα αφήρεσαν εκ των ληστευθεισών παρ’ αυτών μονών. Καθ’ ήν ώραν είχον αποσυρθή όπως κοιμηθούν εις χωριστά διαμερίσματα, οι λησταί, εξαίφνης εισήλθον εις τον δυσώνυμον οίκον ο ενωματάρχης της καταδιώξεως κ. Θούας μετά των υπ’ αυτόν οργάνων Παπαγεωργίου, Θεοδωροπούλου, Κωστοπούλου, Σταματάτου και Χυτήρη. Ο κ. Θούας δεν προϋκάλεσεν ουδέ τον παραμικρόν θόρυβο. Εζήτησε παρά της διευθύντριας του οίκου τα πρόσωπα, άτινα ήθελε και τα οποία ήτο βέβαιος, ότι ευρίσκοντο εκέι την ώραν εκείνην. Η διευθύντρια δεν εγνώριζε τα πρόσωπα, αλλά και δεν έφερεν αντιρρήσεις εις τον κ. Θούαν, ο οποίος επελήφθη αμέσως ερεύνης εις τα διάφορα δωμάτια του οίκου».

Διέφυγε ο τρίτος

Παρά τον αιφνιδιασμό του ενωματάρχη, ο τρίτος από την παρέα κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης, ωστόσο οι άλλοι δύο ομολόγησαν τις πράξεις τους.

«Οι συλληφθέντες κατ΄αρχάς διεμαρτυρήθησαν, αλλά όταν ωδηγήθησαν εις το κρατητήριον της διευθύνσεως ηναγκάσθησαν να ομολογήσουν τα πάντα. Και εβεβαίωσαν, ότι ήσαν λιποτάκται στρατιώται του πυροβολικού, ανήκοντες τις την τρίτην ορειβατικήν μοίραν και ότι εγκατέλειψαν το σώμα των εις τας Σέρρας και με πολλάς περιπλανήσεις, έφθασαν εις τας Πάτρας. Ωμολόγησαν τας ληστείας, τας οποίας διέπραξαν εις τας μονάς Μαλέβου και Καστρίου, αν και ταύτας ήτο αδύνατον να επιρρίψουν εις άλλους, διότι τα αστυνομικά όργανα, εύρον, ερευνήσαντα εις τα θυλάκιά των, διάφορα τιμαλφή πράγματα, προερχόμενα εκ μονών.

Οι κακούργοι κατήθλον εις Πάτρας με τον σκοπόν να εύρουν ευκαιρία όπως δραπετεύσουν εις το εξωτερικόν, εις Αμερικήν μάλλον, έστω και δια πλαστών πιστοποιητικών. Δυστυχώς όμως δι’ αυτούς η αστυνομία των Πατρών επενέβη και ανέτρεψεν όλα τα σχέδιά των.

Επί των ληστών ανευρέθησαν και 600 δραχμαί, αλλ΄η αστυνομία είνε βεβαία, ότι οι λησταί δεν εξήντλησαν όλα τα χρήματα τα προερχόμενα εκ ληστειών και εκβιάσεων και πιστεύει ότι κάπου θα τα έχουν κρύψει.

Οι λησταί, πλην των δυσωνύμων οίκων, ενδιητώντο και εις τα καφέ – αμάν και εις τα άλλα νυκτερινά κέντρα, όπου επίσης εδώδευον πολλά χρήματα.

Ο ρόλος της διευθύντριας του οίκου ανοχής

Βέβαια, κομβικό ρόλο στη σύλληψη των κλεφτών, έπαιξε και η «διευθύντρια του δυσωνύμου οίκου Κατίνα», αφού σύμφωνα με τον «Νεολόγο» της εποχής, ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία. Όπως γράφει ο συντάκτης της εποχής:

«Εξηκριβώθη βραδύτερον, ότι η διευθύντρια του δυσωνύμου οίκου Κατίνα Δημητρίου ή Σταυρουλάκη, ειδοποίησε προ τριημέρου τον γραμματέα της αστυνομικής διευθύνσεως κ. Γερ. Παναγιωτόπουλον, ενωματάρχην περί των τριών υπόπτων προσώπων, άτινα επεσκέπτοντο συνχώς τον οίκον της και ο κ. Παναγιωτόπουλος απησχολημένος ων με άλλας υπηρεσίας, ανέθεσεων εις τον κ. Θούαν, τον ενωματάρχην της καταδιώξεως, όπως ενεργήση αυτός προς σύλληψιν των αγνώστων θαμώνων του χαμαιτυπείου».

*Δημοσιεύθηκε στον “Νεολόγο” των Πατρών

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα