Χριστουγεννιάτικο βοήθημα: Σήμερα οι ανακοινώσεις για τους δικαιούχους και το ποσό της ενίσχυσης

19.11.2020 / 8:48
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Áíáêïßíùóç ôçò íÝáò äÝóìçò ïéêïíïìéêþí ðáñåìâÜóåùí ôçò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí åðéðôþóåùí ôïõ êïñùíïúïý,
 áðü ôïõò õðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí ×ñÞóôï Óôáúêïýñá, Åñãáóßáò ÃéÜííç Âñïýôóç êáé ÁíÜðôõîçò ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò, ôçí ÐáñáóêåõÞ 20 Ìáñôßïõ 2020.
(EUROKINISSI/POOL ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ)

Στις 09.30 το πρωί ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις για την υλοποίηση της πρόσφατης εξαγγελίας του πρωθυπουργού που προανήγγειλε έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πολίτες, οι οποίοι έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την πανδημία, αλλά και για την πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το έκτακτο επίδομα θα δοθεί στοχευμένα τα Χριστούγεννα. Δεν πρόκειται για νέο πακέτο μέτρων στήριξης, αλλά για παροχή που θα λάβουν πολίτες που λόγω πανδημίας βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση λόγω της πανδημίας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα