Σε κατασκήνωση στα Χανιά μετανάστες που διασώθηκαν σε ναυάγιο στη Μεσσηνία

25.09.2021 / 16:32
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Óå åðé÷åßñçóç äéÜóùóçò 36 ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí ðñïÝâç ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá ôï Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ., áðü óêÜöïò ðïõ áíåôñÜðç êÜôù áðü áäéåõêñßíéóôåò óõíèÞêåò, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ âüñåéá í.ÓÜìïõ êáé åß÷å åðßóçò þò áðïôÝëåóìá ôïí èÜíáôï Üëëùí 22, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí.

ÓõãêåêñéìÝíá, óêÜöïò ôçò ÖéíëáíäéêÞò óõíïñéïöõëáêÞò ðïõ óõììåôÝ÷åé óôç ìéêôÞ åðé÷åßñçóç «ÐÏÓÅÉÄÙÍ» õðü ôï óõíôïíéóìü ôïõ FRONTEX, åíçìÝñùóå ôï Åíéáßï ÊÝíôñï Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò (ÅÊÓÅÄ), üôé åíôüðéóå äýï (02) áíáôñáðåßóåò ëÝìâïõò (ìßá âïçèçôéêÞ) êáé éêáíü áñéèìü ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôç èÜëáóóá, ôÝóóåñá (4) íáõôéêÜ ìßëéá âüñåéá ôçò íÞóïõ ÓÜìïõ.

Êáôüðéí ó÷åôéêþí åíôïëþí ôïõ ÅÊÓÅÄ, Ýóðåõóáí óôçí ðåñéï÷Þ äýï (02) ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ Ë.Ó. - ÅË.ÁÊÔ., äåóìåýôçêå ôï Ê/Æ â€œAZAMARA JOURNEY” óçìáßáò ÌÜëôáò êáé êéíçôïðïéÞèçêáí åëéêüðôåñá ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò êáé ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý. ÐáñÜëëçëá, ìïíÜäá åðéöáíåßáò ôïõ Ð.Í. ðïõ Ýóðåõóå óôçí ðåñéï÷Þ ïñßóôçêå ùò ÄéïéêçôÞò åðß ÓêçíÞò.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò äéÜóùóçò, ðåñéóõíÝëåãçóáí 13 ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò áðü ôï Öéíëáíäéêü óêÜöïò êáé 23 ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò áðü ôï ÐËÓ 604.

ÓõíïëéêÜ äéáóþèçêáí ôñéÜíôá Ýîé (36) ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò (32 Üíäñåò, 03 ãõíáßêåò êáé 01 áíÞëéêï áãüñé) ðïõ ìåôáöÝñèçêáí ìå ðëùôü Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ. óôï ëéìÝíá ÓÜìïõ.

Áðü ôç èÜëáóóá áíåóýñèçóáí, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ôÝóóåñéò (04) óïñïß ìåôáíáóôþí (01 áíçëßêïõ áãïñéïý, 02 ãõíáéêþí êáé 01 Üíäñá).

        Óôç óõíÝ÷åéá ç áíáôñáðåßóá ëÝìâïò ìåôáöïñÜò ôùí ìåôáíáóôþí, (ìå üíïìá “KING HELSINKI” êáé óçìáßá SIERRA LEONE) ñõìïõëêÞèçêå óôï ëéìÝíá ÂáèÝùò ÓÜìïõ áðü óõììåôÝ÷ïíôá óôçí åðé÷åßñçóç äéÜóùóçò áëéåõôéêÜ óêÜöç ôçò ðåñéï÷Þò ìå ôç óõíïäåßá ðëùôïý Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ., åíþ ç âïçèçôéêÞ ëÝìâïò áíåëêýóôçêå áðü ðëùôü Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ.

          ÌåôÜ áðü Ýñåõíá óôï åóùôåñéêü ôçò ëÝìâïõ, óôåëÝ÷ç ôïõ Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ. áðåãêëþâéóáí äÝêá ïêôþ (18) óïñïýò (10 ãõíáßêåò, 05 Üíäñåò, 02 áíÞëéêá êïñßôóéá êáé 01 áíÞëéêï áãüñé).

¸íáò äéáóùèåßò Üíôñáò, êáèþò êáé Ýíá áíÞëéêï áãüñé, ìåôáöÝñèçêáí óôï Ãåí

Στις κατασκηνώσεις του Δήμου Χανίων στον Καλαθά Ακρωτηρίου μεταφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου οι 100 από τους 152 μετανάστες που διασώθηκαν την Παρασκευή σε ναυάγιο νοτιοδυτικά της νησίδας Σχίζα Μεσσηνίας. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε εισροή υδάτων. 

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, οι υπόλοιποι μετανάστες αναμένεται να φθάσουν τις αμέσως επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την κ Ζερβουδάκη ο χώρος της κατασκήνωσης έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, ενώ προσφέρθηκε φαγητό και νερό στους μετανάστες και όλοι τους θα υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο covid -19. Παράλληλα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την ταυτοποίηση τους.

Οι μετανάστες είχαν μεταφερθεί στην Παλαιόχωρα με το δεξαμενόπλοιο «ARISTΟFANIS» σημαίας Νήσων Μάρσαλ και με σκάφη αποβιβάστηκαν σταδιακά και κατά ομάδες στο λιμάνι της περιοχής. Η διαδικασία της αποβίβασης ξεκίνησε τις μεταμεσονύκτιες ώρες και ολοκληρώθηκε με την μεταφορά των μεταναστών στα Χανιά με λεωφορεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα