Παρασκευή, 23.04.2021, 4:15 μμ

Σχεδόν έτοιμο το πρώτο ελληνικό Rafale – Πότε θα αρχίσουν οι παραδόσεις στη χώρα μας

12.03.2021 / 9:42
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ôçí Ôñßôç 02 Öåâñïõáñßïõ 2021, ïëïêëçñþèçêå ç Üöéîç ôçò áðïóôïëÞò ðñïóùðéêïý êáé ìÝóùí ôçò ÃáëëéêÞò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò óôçí 114 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ôçò ÔáíÜãñáò óôï ðëáßóéï ôçò äéìåñïýò ÄéáêëáäéêÞò ¶óêçóçò «ÓÊÕÑÏÓ 2021», ç ïðïßá èá äéåîá÷èåß áðü 02 Ýùò 04 Öåâñïõáñßïõ 2021.

	Óêïðüò ôçò «ÓÊÕÑÏÓ 2021» åßíáé ç åîÜóêçóç ôïõ ðñïóùðéêïý óôçí åêôÝëåóç óýíèåôùí áåñïíáõôéêþí åðé÷åéñÞóåùí, ðïõ èá äéåîá÷èïýí çìÝñá êáé íý÷ôá óå üëï ôï åýñïò ôïõ FIR Áèçíþí.

	Ç ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá (ÐÁ) èá óõììåôÜó÷åé ìå áåñïóêÜöç Mirage 2000 êáé F-16, ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü (ÐÍ) ìå ìïíÜäåò åðéöáíåßáò, åíþ ç ÃáëëéêÞ ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá ìå ôÝóóåñá áåñïóêÜöç RAFALE, äýï ìåôáãùãéêÜ A400M Atlas êáé Ýíá áåñïóêÜöïò åíáÝñéïõ áíåöïäéáóìïý Á330 MRTT.

	Ç ÐÝìðôç 04 Öåâñïõáñßïõ 2021 Ý÷åé êáèïñéóèåß ùò ÇìÝñá ÄéáêåêñéìÝíùí Åðéóêåðôþí (Distinguished Visitor Day – DV DAY), ç ïðïßá ðñïóëáìâÜíåé éäéáßôåñç óçìáóßá ëüãù êáé ôçò ðñüóöáôçò õðïãñáöÞò óõìöùíßáò ðñüóêôçóçò 18 áåñïóêáöþí RAFALE áðü ôç ÷þñá ìáò. Ôçí DV DAY èá ðáñáêïëïõèÞóïõí ç ÓôñáôéùôéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ Çãåóßá ôïõ ÕÐÅÈÁ, ï ÐñÝóâçò ôçò Ãáëëßáò óôçí ÁèÞíá, ÃáëëéêÞ ÓôñáôéùôéêÞ Áíôéðñïóùðåßá, Áêüëïõèïé ¶ìõíáò îÝíùí ÷ùñþí, êáèþò êáé ¸ëëçíåò êáé ÃÜëëïé äçìïóéïãñÜöïé.

Το πρώτο από τα Rafale της Armée de l’Air et de l’Espace που πρόκειται να παραδοθούν στην Πολεμική Αερόπορία είναι ουσιαστικά τεχνικά έτοιμο σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικου ιστότοπου air-cosmos και πρόκειται για το διθέσιο B με αριθμό «B305».

Αναφέρεται ότι το μαχητικό είχε ήδη επιλεχθεί και εισαχθεί για τις σχετικές εργασίες στην Βase Αerienne 113 στo Saint-Dizier από τις 10 Νοεμβρίου και ήταν έτοιμο προτού καν υπογράψει η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Florence Parly στις 25 Ιανουαρίου τη σχετική συμφωνία στην Αθήνα, σύμφωνα με τον περιοδικό «Πτήση και Διάστημα», το οποίο αναδημοσιεύει το σχετικό δημοσίευμα.

Η παραπάνω πηγή αναφέρει ότι τα προς επιλογή αεροσκάφη, σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν πρέπει, εκτός των συνολικών ωρών, να έχουν και υπόλοιπο χρόνου πτήσης τουλάχιστον δυο ετών πριν την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση, κατά προσέγγιση δηλαδή υπόλοιπο περίπου 360 ωρών. Από το «B305» αφαιρέθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός που αφορά αποκλειστικά την Γαλλική Πολεμική Αεροπορία καθώς σε γαλλική υπηρεσία τα Rafale B χρησιμοποιούνται για πυρηνική κρούση ως φορείς πυραύλων ASMP-A. Επιπλέον αποκαταστάθηκε η πλήρης επιχειρησιακή του διαμόρφωση με εγκατάσταση απαρτίων αποστολής καθώς σε γαλλική υπηρεσία δεν πετούν όλα τα αεροσκάφη με πλήρη εξοπλισμό αποστολής.

Συνολικά αφαιρέθηκαν 60 απάρτια σε μια διαδικασία 1050 εργατοωρών. Για την προετοιμασία του αεροπλάνου στο συγκεκριμένο στάδιο πριν την παράδοσή του στην ΠΑ απασχολήθηκαν 14 τεχνικοί της Escadron de Soutien Technique Aéronautique (ΕSΤΑ – Μοίρας Τεχνικής Υποστήριξης), κάτι που αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο σε πρόγραμμα 3.500 ωρών. Το Rafale B «B305» διαμορφώθηκε σε 45 μέρες στις προδιαγραφές των προς εξαγωγή Rafale και τον Ιανουάριο πέταξε για τις εγκαταστάσεις δοκιμών της Dassault στο Istre.

Τo δεύτερο ελληνικό μαχητικό του τύπου, ένα Rafale C, προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή από την αντίστοιχη ESTA του Mont-de-Marsan, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι περισσότερες εργασίες προσαρμογής καθώς εκεί θα ετοιμαστούν συνολικά και τα 10 προς παράδοση μονόθεσια Rafale. Δεν είναι ακόμη γνωστά τα στοιχεία για το δεύτερο διθέσιο αεροσκάφος (και μάλλον έκτο προς παράδοση) σε αυτό το στάδιο άλλα σύμφωνα με την ESTA του Saint-Dizier θα ετοιμαστεί και αυτό μέσα στο 2021 καθώς η γαλλική δέσμευση αφορά σε έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη για παράδοση μέσα στον χρόνο, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση των Ελλήνων χειριστών, ενώ αναμένονται στην Ελλάδα προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τη δεδομένη στιγμή παραμένει άγνωστη η παραλλαγή που θα υιοθετηθεί τελικά, με μεγάλη πιθανότητα πάντως να έχουν την ίδια εμφάνιση με τα γαλλικά.

newpost.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα