Πλημμυρισμένα Χριστούγεννα

25.12.2022 / 8:30
talxkykxmy5c37ae23464d6

Το Μπεγουλάκι είναι χτισμένο δίπλα από τον ποταμό Γλαύκο, και οι κάτοικοι του τα παλιότερα χρόνια έρχονταν αντιμέτωποι με τα ορμητικά νερά του ποταμού που πλημμύριζαν το χωριό και προκαλούσαν πολλές καταστροφές, αλλά και θανάτους.Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πλημμύρα του 1886 πλημμύρισε το σχολείο την ώρα του μαθήματος κινδυνεύοντας να παρασυρθούν τα παιδιά στα ορμητικά νερά του, ενώ ανάλογες καταστροφές έγιναν και στις πλημμύρες του 1912 και 1915. Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι την δεκαετία του 1970 όπου διευθετήθηκε η κοίτη του με τσιμεντένια τοιχώματα.

Τα Χριστούγεννα του 1927

Ο «Νεολόγος» των Πατρών στο φύλλο της 27ης Δεκεμβρίου 1927 φιλοξενεί και μάλιστα στην πρώτη του σελίδα τις ζημιές που προκλήθηκαν τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, υπό τον τίλτο «Πρωτοφανείς πλημμύραι εις διάφορα χωριά» και υπότιτλο «Υπερεκχείλισις Γλαύκου, Σελινούντος και Χαράδρου. Σκηναί τρόμου και φρίκης εις Μπεγουλάκιον και Τέμενην».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: «Πρωτοφανείς πλημμύραι έχουσαι ως αποτέλεσμα και ζημίας ουχί ευκαταφρόνητους συνέβησαν κατά την προχθεσινήν νύκτα και περί τα εξημερώματα των Χριστουγέννων. Αι πλημμύραι αυταί ήσαν μέγισται και περισσότερον καταστρεπτικαί εις το χωρίον Μπεγουλάκι, προάστειον των Πατρών και έξωθι του Αιγίου εις την Τέμενην». Περιγράφοντας τις καιρικές συνθήκες εκείνης της νύχτας ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών αναφέρει τα εξής: «Ούτω περί την 3ην πρωινήν της προχθεσινή νυκτός ήρχισε πίπτουσα εν τη πόλει μας ραγδαία βροχή, ενταθείσα  περί την 4ην πρωινή νότε ήρχισε να πνέη και σφοδρός άνεμος. Οι κατ’ εκείνην την ώραν ευρισκόμενοι εις τας οδούς διαβάται παρέστησαν θεαταί ενός αγρίως μεγαλοπρεπούς θεάματος, κατά το οποίον η ραγδαία βροχή ενισχυομένη και υπό του πνέοντος ανέμου κατ’ εκείνην την ώραν είχε σχηματίσει εντός της πόλεως μεγάλους χειμάρρους, τα ύδατα των οποίων ήτο αδύνατον να τα περιλάβουν  αι υπόνομοι και λόγω τούτου εξεχύνοντο μετά μανίας εις τας οδούς, κατακλύσαντα πλείστα υπόγεια οικιών και αναγκάσαντα τους διαβάτας να ζητούν έντρομοι καταφύγιον εις τας στοάς και τινα των κατ’ εκείνην την ώραν διανυκτερευόντων κέντρων. Τα αυτοκίνητα μετά δυσκολίας ηδύναντο να κυκλοφορώρισι εις τας οδούς, πίλοι δε και ομβρέλλαι παρεσύροντο υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου, οι δε πολίται παρέμενον αναγκαστικώς καθηλωμένοι εις την θέσιν έκαστος αυτών ευρέθη, μη τολμώντες να μεταβώσιν από του ενός πεζοδρομίου εις το έτερον. Ευτυχώς όμως η μανία των στοιχείων της φύσεως κατέπαυσε μετά δίωρον…».

Στο Μπεγουλάκι

Μπορεί στην Πάτρα λόγω της καταρρακτώδους βροχής να μην υπήρξαν σοβαρά προβλήματα εκείνο το ξημέρωμα των Χριστουγέννων, στο Μπεγουλάκι όμως οι κάτοικοι πίστεψαν ότι έρχεται η… συντέλεια του κόσμου, καθώς τα ορμητικά νερά του Γλαύκου εισέβαλαν στα σπίτια τους, αλλά και στην εκκλησία του χωριού όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι παρακολουθώντας την αγρυπνία των Χριστουγέννων. Ιδού πως περιγράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών, τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ του 1927:

«Η αγρία αυτή μανία των στοιχείων της φύσεως δεν περιωρίσθη μόνον εν Πάτραις, αλλά είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα εις πλείστα χωρία και ιδίως εις το προάστειον Μπεγουλάκι και τας Ιτέας όπου αι ζημίαι αι προξενηθείσαι υπό τους υπερεεκχειλίσαντος ποταμού Γλαύκουι είναι ανυπολόγιστοι. Ούτω ο Γλαύκος εκφυγών της κοίτης του υπερεπήδησε τον υπάρχοντα πρόβολον προ το χωρόυ Μπεγουλακίου, τα ύδατα δε αυτού ογκωθέντα εις μέγαν βαθμόν εισώρμησαν εντός του χωρίου και κατεκλύσαν τας οδούς τούτου. Μετ’ ολίγην ώραν τα ύδατα κατακλύσαντα και τα πέριξ του χωρίου κτήματα εισώρμησαν εντός της εκκλησίας του χωρίου. Οι κατ’ εκείνην την ώραν εκκλησιαζόμενοι καταληφθέντες υπό των υδάτων, άτινα επλημμύρισαν την εκκλησίαν υψωθέντα εντός αυτής εις ύψους 25 εκατοστών του μέτρου, έσπευδον έντρομοι να εξέλθουν, κραυγαί δε φρίκης και τρόμου ανεμιγνύοντο με τας επικλήσεις των ζητούντων βοήθειαν και ευρισκομένων εντός των οικιών των κατοίκων των χωρίων.

Ήτο τοσούτος ο τρόμο των κατοίκων ώστε πάντες μη γνωρίζοντες, ότι η πλημμύρα προήρχετο εκ των υδάτων του Γλαύκου, ενόμιζον ότι επρόκειτο επί της… συντέλειας του κ΄σομου, ο πανικός δε μεταδοθείς απ’ άκρου εις άκρον του χωρίου, ηνάγκασε τους ανθρώπους να ζητήσουν καταφύγιον  επί των στεγών των οικιών των κλάδων των υψηλοτέρων δένδρων. Εν τω μεταξύ τα ύδατα αυξανόμενα εις όγκον εκάλυπτον ολόκληρον το χωρίον, μετ’ ολίγον δε τα κτήματα εχάνοντο, τα δέντρα εφαίνοντο ως φυτευμένα εντός της σχημαισθείσης τεραστίας ταύτης λίμνης ήτις είχε υπερβή το ύψος του ενός μέτρου, αι οικίαι εφαίνοντοα και αυταί ολίγον, αι καυγαί δε και οι θρήνοι των κατοίκων ανεμινγύοντο με τας φωνάς των ζώων, άτινα καταληφθέντα και ταύτα υπό του γενικού τρόμου προσεπάθουν να σωθούν τήδε κακείσε, πολλά δε τούτων επνίγησαν εντός των υδάτων. Η θύελλα όμως εσυνέχιζε το καταστρεπτικόν έργον της, εθεώντο δε βαρέλια, κορμοί δέντρων και σκεύη, διάφορα άλλα αντικείμενα και παν το προστυχόν, να επιπλέουν επί των υδάτων παρέχοντα ούτω πλήρη την εικόνα της συντελεσθείσης καταστροφής. Περί την 7ην πρωϊνήν η θύελλα εκόπασε και τα ύδατα ήριχαν κάπως να κατέρχονται και οι κάτοικοι ανεθάρρησαν κάπως».

Ουδείς αρμόδιος!

Το πρωί των Χριστουγέννων και ενώ η κακοκαιρία είχε περάσει, γύρω στις 8 το πρωί, ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς ο τότε Νομάρχης από τους κατοίκους του Μπεγουλακίου για τις καταστροφές. Με τη σειρά του λοιπόν ο Νομάρχης ονόματι Μπενούκας κάλεσε στο τηλέφωνο την διοίκηση της Χωροφυλακής να μεταβεί στο χωριό και να καταγράψει τις ζημιές, ωστόσο «η διοίκησις όμως της Χωροφυλακής ανέφερεν εις τον κ. Νομάρχην, ότι δυστυχώς κατ’ εκείνην την ώρα δεν είχεν η μόνον δύο χωροφύλακας να διαθέση», όπως γράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών. Έτσι ο Νομάρχης κάλεσε τον διευθυντή της Αστυνομίας Τριανταφύλλου, ο οποίος του απάντησε ότι «η υπάρχουσα δύναμις αστυφυλάκων μόλις εξαρκεί δια την φρούρησιν της πόλεως…». Έτσι ο Νομάρχης παρακάλεσε τον υποστράτηγο διοικητή της 3ης Μεραρχίας ονόματι Κλάδο, ο οποίος έδωσε εντολή σε στρατιώτες του 12ου Συντάγματος να μεταβούν στο Μπεγουλάκι για να καταγράφουν τις ζημιές.

*Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νεολόγος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα