Πινακίδες κυκλοφορίας : Ηλεκτρονικά στο εξής η κατάθεση τους

22.11.2020 / 17:25
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÏõñÝò óôçí ÄÏÕ ÊáëáìáñéÜò áðü ðïëßôåò ïé ïðïßïé ðñïóÞëèáí óôçí åöïñßá ðñïêåéìÝíïõ íá êáôáèÝóïõí ôéò ðéíáêßäåò êõêëïöïñßáò ôùí áõôïêéíÞôùí ôïõò. Èåóóáëïíßêç, ÄåõôÝñá 29 Äåêåìâñßïõ 2014. ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓùôÞñçò Ìðáñìðáñïýóçò

Με νομοθετική ρύθμιση θα μπορεί στο εξής ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέτει με ηλεκτρονικό τρόπο τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει ο ίδιος στην Εφορία στην οποία υπάγεται.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν μια ιδέα της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Οικονομικών που το υπουργείο του την υιοθέτησε .

Ως προς την εφαρμογή του μέτρου είπε: Δηλώνεις σε πλατφόρμα ψηφιακά ακινησία (οχήματος) χωρίς να χρειάζεται να πας τις πινακίδες σου στην εφορία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως εφόσον κάποιος κυκλοφορεί (παρότι έχεις δηλώσει ψηφιακά κατάθεση πινακίδων), τότε τα πρόστιμα θα είναι υψηλά.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα