Πάτρα: Την 1η Φεβρουαρίου συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου, δείτε για ποια θέματα

28.01.2022 / 13:35
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
dimos_patreon

Για πολλά και σημαντικά θέματα  θα συνεδριάσει-μέσω τηλεδιάσκεψης- την   Τρίτη 1η Φεβρουαρίου η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρεων η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με όλα τα θέματα.              

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21-1-2022 (ΦΕΚ 155/21-1-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα προς συζήτηση:

1)            Έγκριση: -της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/16 (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) για την κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΑΓΥΙΑΣ», CPV: 90470000-2, με συνολικό ποσό ανάθεσης 37.000,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) -των τεχνικών προδιαγραφών της 41/2021 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, Τμήμα Πρασίνου. και -του από 11/01/2022 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας, 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

2)            Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών  Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 378.284,39€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

3)            Έγκριση των από 10/01/22 και 13/01/22 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμό παραλιών, συνολικού προϋπολογισμού 776.041,60€ (συμπ. ΦΠΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

4)            Έγκριση των από 14/01/2022 1ο πρακτικού και το από 17/01/2022 2ο πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΣΥΔΙΣΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «Διάθεση προϊόντων κλαδεμάτων για κομποστοποίηση», συνολικού προϋπολογισμού 95.480,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 2) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

5)            Έγκριση του από 10-01-2022 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που συνεχίζουν στη διαγωνιστική διαδικασία του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5035545, σύμφωνα με την αριθ. 30/2020 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6)            Έγκριση: -της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατεπείγουσα ανάθεση της «Υπηρεσίας κτηνιάτρου για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με: το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν4412/2016 και -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.1/2022 Μελέτης» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

7)            Έγκριση της από 30/12/21 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του τμήματος 4 της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων Β΄ φάση 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

8)            Έγκριση της από 30/12/21 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του τμήματος 5 της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων Α΄ φάση 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

9)            Έγκριση της από 14/1/2022 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Έργων Υποδομής και 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 5202/03-02-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

10)          Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11)          Διαγραφή οφειλής ποσού 703,10€, πλέον προσαυξήσεων, από το όνομα του Χρήστου Κραβαριώτη του Νικολάου και της Ιωάννας (Κωδικός 5874) από τέλη ύδρευσης ακινήτου περιοχής Δεμενικών Πατρών (Κρεστένων & Παπαφλέσσα) λόγω λάθους χρέωσης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)”.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Νέοι σύλλογοι στηρίζουν την πορεία διαμαρτυρίας του Δήμου

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα