Πάτρα: Δημοπρατείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου

24.01.2022 / 15:44
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
αστυνομικο μεγαρο

Ανοικτό διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου της Πάτρας στην οδό Ερμού, προκηρύσσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.008.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία α) Οικοδομικά και β) Ηλεκτρομηχανολογικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/02/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 0011 με κωδ. Ενάριθμο 2021ΕΠ001153 με σύνολο επιλέξιμης δαπάνης 2.014.800,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2016/27-4-2021 (ΑΔΑ : 6ΡΟ87Λ6-ΕΟ3) απόφαση ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών), με κωδ. ΟΠΣ 5073424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».»

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα