Νεότερη ενημέρωση: Ανοιχτοί και οι παιδικοί σταθμοί, ζητείται παράταση για τα κομμωτήρια

05.11.2020 / 14:29
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Áðü ôçí ÄåõôÝñá 4/5 åðáíáëåéôïõñãïýí ïñéóìÝíá êáôáóôÞìáôá Ýôóé üðùò áíáêïéíþèçêáí áðü ôéò
áñ÷Ýò ìåôÜ ôçí êáñáíôßíá ðïõ åß÷å åðéâëçèåß ãéá ôçí áíá÷áßôçóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñïíïúïý.Êáèþò ç
åðáíáëåéôïõñãßá èá ãßíåé ìå ìÝôñá ðñïóôáóßáò ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò, áëëÜ êáé ãéá ôïõò ðåëÜôåò, ôá
êáôáóôÞìáôá ðñïóåôïéìÜæïíôáé ëáìâÜíïíôáò ôá êáôÜëëçëá ìÝôñá.Óôéãìéüôõðá áðü êïììùôÞñéï óôçí
ðåñéï÷Þ ôçò Í.Óìýñíçò, üðïõ ôï ðñïóùðéêü ðñïåôïéìÜæåôáé íá îåêéíÞóåé ôçí ëåéôïõñãßá ôïõ áðü áýñéï
ðñïóôáôåýïíôáò ôï ðñïóùðéêü ôïõ êáé üóïõò ìðïýí óôï êáôÜóôçìá ìå ñáíôåâïý, ÊõñéáêÞ 3 Ìáúïõ
2020 (EUROKINISSI)

Ανοιχτά θα παραμείνουν παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία, σύμφωνα με την εισήγηση των λοιμωξιολόγων.

Παράλληλα ζητείται λύση για τα κομμωτήρια προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ραντεβού τους.

Μάλιστα ήδη από το πρωί, εν αναμονή των νέων μέτρων, αρκετά κομμωτήρια ανακοίνωσαν οτι επεκτείνουν το πρόγραμμα της Παρασκευής μέχρι και τις 10 το βράδυ προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες, αλλά πάντα κατόπιν ραντεβού.

Γιατι θα μείνουν ανοιχτά δημοτικά, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ο κ. Εξαδάκτυλος εξήγησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 γιατί οι ειδικοί εισηγήθηκαν να μείνουν ανοιχτά τα δημοτικά σχολεία.

«Η εισήγηση είναι ότι τα δημοτικά μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά για δύο λόγους: Πρώτον γιατί τα παιδιά δημοτικού μεταδίδουν διαφορετικά τον ιό, σε πολύ μικρότερο βαθμό και νοσούν ελαφρότερα από τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου. Δεύτερον τα παιδιά του δημοτικού πολύ δύσκολα μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση.

«Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα είναι ανοιχτοί και τα νηπιαγωγεία. Τα φροντιστήρια κλειστά» διευκρίνισε.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα