Κικίλιας: Μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις για υποχρεωτικότητα – Καθήκον να προστατευτεί η δημόσια υγεία

18.06.2021 / 12:15
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ôï mega åìâïëéáóôéêü êÝíôñï ôçò Ñüäïõ åðéóêÝöèçêå óÞìåñá ï Õðïõñãüò
Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò. Ï ê. Êéêßëéáò ðåñéçãÞèçêå óôïõò ÷þñïõò ôïõ,
óõíå÷Üñç ôïõò õãåéïíïìéêïýò ðïõ ôï óôåëå÷þíïõí ãéá ôçí ôåñÜóôéá óõìâïëÞ
ôïõò óôçí Üñôéá õëïðïßçóç ôïõ åìâïëéáóôéêïý ðñïãñÜììáôïò, åíþ óõíïìßëçóå
êáé ìå ðïëßôåò ðïõ âñßóêïíôáí åêåß ãéá ôïí åìâïëéáóìü ôïõò.
Óýìöùíá ìå ôïí ó÷åäéáóìü ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé ôçò Åðé÷åßñçóçò
«ÃáëÜæéá Åëåõèåñßá», áðü óÞìåñá óôç Ñüäï ðñïóôßèåíôáé åìâïëéáóôéêÝò
ãñáììÝò ãéá ôï mRNA åìâüëéï ôùí Pfizer/BioNTech. Áðü ôçí åðüìåíç
åâäïìÜäá, ôï mega åìâïëéáóôéêü êÝíôñï èá ëåéôïõñãåß ìüíï ìå ôï óõãêåêñéìÝíï
åìâüëéï, åíþ áõôü ôçò Johnson & Johnson èá ÷ïñçãåßôáé óôï åìâïëéáóôéêü
êÝíôñï ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ Ñüäïõ.
Óôç óõíÝ÷åéá, ï ê. Êéêßëéáò ìåôÝâç óôá ãñáöåßá ôçò ÐåñéöÝñåéáò Íïôßïõ Áéãáßïõ,
üðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óýóêåøç ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Íïôßïõ
Áéãáßïõ Ãéþñãïõ ×áôæçìÜñêïõ êáé ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ñüäïõ Áíôþíç ÊáìðïõñÜêç,
âïõëåõôþí ôïõ Íïìïý ÄùäåêáíÞóïõ, ôïõ ÄéåõèõíôÞ ôïõ ÅÊÁÂ Ñüäïõ êáé ôçò
ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Õãåßáò.
Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Ýêáíå ôçí áêüëïõèç äÞëùóç:
«Åõ÷áñéóôþ ðÜñá ðïëý ôïõò óõíáäÝëöïõò ìïõ âïõëåõôÝò, ôïí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç,
ôïí ÄÞìáñ÷ï êáé üëïõò ôïõò Üñ÷ïíôåò ôïõ íçóéïý ôçò Ñüäïõ ãéá ôçí ðïëý èåñìÞ
õðïäï÷Þ.
ÈÝëù íá åðéóçìÜíù ðùò ü,ôé æçôÞèçêå áðü ôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé ôçí
ÊõâÝñíçóç, ìåôÜ áðü åíôïëÞ ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç,
õëïðïéÞèçêå Üìåóá ãéá ôï íçóß ôçò Ñüäïõ, êáé ãéá üëá ôá íçóéÜ ìáò, ìå âÜóç ôï
Ðñüãñáììá «ÃáëÜæéá Åëåõèåñßá».
ÆçôÞèçêå mega åìâïëéáóôéêü êÝíôñï, åêôüò áðü ôá åìâïëéáóôéêÜ êÝíôñá ôá ïðïßá
Ý÷ïõìå óôéò äïìÝò õãåßáò, êáé Ýãéíå. Åßìáé óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá áíáêïéíþóù
üôé áðü ôçí åðï÷Þ ðïõ áíáêïéíþèçêå ôï Ðñüãñáììá «ÃáëÜæéá Åëåõèåñßá» ìÝ÷ñé

óÞìåñá, Ý÷åé áõîçèåß õðåñðïëëáðëÜóéá ï åìâïëéáóìüò êáé óôç Ñüäï êáé óå Üëëá
íçóéÜ.
ÓÞìåñá åðéóêÝðôïìáé ôï íçóß êáé ãéá Ýíáí éäéáßôåñï ëüãï. Åßíáé ç íáõáñ÷ßäá ôïõ
ôïõñéóìïý ìáò, Ý÷åé ôåñÜóôéï áñéèìü îåíïäï÷åéáêþí ìïíÜäùí, õðïäÝ÷åôáé
ôïõñßóôåò êáé ðÝñá áðü ôç óôåíÞ Ýííïéá ôçò êáëïêá

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, ειδικοί είναι η Επιτροπή», σχολίασε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις οδηγίες για τον εμβολιασμό με το AstraZeneca.

Αναφέρθηκε στα μέλη της Επιτροπής Ειδικών, όπως ο Σωτήρης Τσιόδρας, αλλά και στην Επιτροπή Εμβολιασμών, τονίζοντας πως πρόκειται για τους «κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες και μια Επιτροπή που δεν διόρισα εγώ, αλλά ο κ.Ξανθός, που είχε το πολιτικό θράσος να βγει και να κατηγορήσει».

Κικίλιας: Πάνω από 7 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, που επικαλέστηκε ο Υπουργός, σήμερα ξεπεράστηκαν οι 7.250.000 εμβολιασμοί.

«Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, οι Επιτροπές προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία και την ανθρώπινη ζωή», σχολίασε συμπληρωματικά.

Χαρακτήρισε «επικοινωνιακό χαμό» τα όσα ακούστηκαν για το AstraZeneca και τη δεύτερη δόση και είπε ότι πάνω από το 93% όσων είχαν προγραμματισμένη τη δεύτερη δόση με το συγκεκριμένο σκεύασμα την έκαναν τις τρεις πρώτες μέρες και πλέον, το ποσοστό όσων την κάνουν είναι ίσο με όσους κάνουν τη δεύτερη δόση της Pfizer.

«Χαίρομαι για την ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας», είπε σχετικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας είπε ότι, «οι ειδικοί εισηγούνται, η κυβέρνηση αποφασίζει» και ότι, «εκ του αποτελέσματος καταφέραμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα και να σταθεί όρθιο το ΕΣΥ».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το θέμα με τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca έχει «κλείσει».

Υποχρεωτικότητα: Μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις
«Η Επιτροπή θα εισηγηθεί δημοσίως», σημείωσε για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και είπε πως «έγινε πολλή συζήτηση για το σε ποια επαγγέλματα είναι απαραίτητο, όπως γηροκομεία και άλλες δομές που διακυβεύεται η δημόσια υγεία».

Αναφέροντας πως σε όποιες αποφάσεις, «θα συνυπολογιστεί και η συνταγματικότητα», τόνισε ότι, «ο πρωθυπουργός δεν πήρε αποφάσεις, αλλά θα εξεταστεί και μετά το καλοκαίρι θα ληφθούν αποφάσεις».

Σχετικά με το θέμα των προνομίων, απέρριψε τον όρο και είπε ότι προτιμά τη λέξη «ευεργετήματα».

«Οι άνθρωποι εμβολιάζονται και επιστρέφουν στην προηγούμενη πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά καθήκον μας είναι να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία», ανέφερε χαρακτηρίζοντας «λογικό και θεμιτό να υπάρχουν ευεργετήματα».

Παροδικό πρόβλημα το ζήτημα με τα self tests
Σχετικά, τέλος, με τη διάθεση των self tests είπε ότι, «ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεχίσει, κάποιοι Σύλλογοι έχουν τις αντιρρήσεις τους».

Χαρακτήρισε «παροδικά τα προβλήματα» με τη διάθεση των self test και είπε πως «η κυβέρνηση βρήκε τη λύση στο πρόβλημα», αναφερόμενος στις συμφωνίες που ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Υγείας ότι έγιναν με κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα