Κεραμέως: «Πράσινο φως» για τις πρακτικές φοιτητών από τις 10 Μαΐου

27.04.2021 / 12:42
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Ôçí ÐÝìðôç óôéò 8 /4/21  öïéôçôÝò êáé öïéôÞôñéåò ðñïó÷þñçóáí óå êáôÜëçøç ôïõ êôçñßïõ ôçò ðñõôáíåßáò ôïõ ÅÌÐ óôçí Ðïëõôå÷íåéïýðïëç ÆùãñÜöïõ, ìå óêïðü ôçí êëéìÜêùóç ôïõ áãþíá ôïõò åíÜíôéá óôï íåï Í/Ó ÊåñáìÝùò- ×ñõóï÷ïúäç ðïõ ðñïâëÝðåé  ôçí åéóáãùãÞ ôçò áóôõíïìßáò óôá ÐáíåðéóôÞìéá.Åðéäßùîç ôïõò ç êáôÜëçøç áõôÞ íá ãßíåé óçìåßï óõíÜíôçóçò áãùíéæüìåíùí öïéôçôþí/öïéôçôñéþí, ìåôáðôõ÷éáêþí, äéäáêôïñéêþí êáé åñãáæüìåíùí óôï ÅÌÐ.Óýìöùíá ìå ôïõò öïéôçôÝò äéåîÞ÷èç ðñõôáíéêü óõìâïýëéï ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ðñýôáíç, ìå óêïðü ôçí åðÝìâáóç ôçò áóôõíïìßáò óôï ºäñõìá, ìå ðñüó÷çìá ôéò

Πράσινο φως για την επέκταση της πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών τελευταίου έτους και επί πτυχίω, σε όλα τα προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από τις 10 Μαΐου έχει δοθεί από την επιτροπή των ειδικών, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος η πρακτική άσκηση επιτρεπόταν να γίνεται μόνο από φοιτητές Επιστημών Υγείας και επί πτυχίω.

Παράλληλα από 15 Μαΐου επεκτείνονται οι κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις για τους φοιτητές τελευταίου έτους και επι πτυχίω σε συγκεκριμένες σχολές οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν αναλυτικά εντός ημέρας.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα