Η προσφώνηση του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πατρών  κ.κ. Χρυσόστομου κατά την επίσημη δοξολογία της εορτής του Αποστόλου Ανδρέου

01.12.2023 / 14:46
DSC_6425

Ἐξοχωτάτη Ἐκπρόσωπε τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργέ Μεταφορῶν καί Ὑποδομῶν, κα Χριστίνα Ἀλεξοπούλου,

Ἐντιμότατοι Ἂρχοντες ἁπαξάπαντες,

Εὐφραίνεται ἐν Κυρίῳ ἡ τῶν Πατρέων πόλις καί σύν αὐτῇ πᾶσα ἡ Ἀχαΐα καί ἡ Ἑλλάς σύμπασα, ἐπί τῇ πανεόρτῳ μνήμῃ τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀνδρέου, ἡμεῖς δέ ἐν ἀγαλλιάσει καρδίας μετά τῶν ἐν οὐρανίων Δυνάμεων τόν ἱερώτατον Μαθητήν ὓμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς μακαρίζομεν.

Σήμερον γόνυ κλίνομεν ψυχῆς τε καί σώματος καί τήν τιμίαν Κάραν τοῦ παμφαεστάτου Ἀποστόλου, τήν, ἐν τῇ κλεινῇ πόλει τῶν Πατρῶν τεθησαυρισμένην, εὐλαβῶς κατασπαζόμεθα, τό δέ Σταυρόν τοῦ Πρωταποστόλου, τόν ἐν τῷ Ἱερῷ Ἀποστολείῳ τούτῳ, ὡς θησαυρόν ἀτίμητον φυλαττόμενον, πανευλαβῶς περιπτυσσόμεθα. Ἐπί δέ, τοῦ τάφου τοῦ διδασκάλου ἡμῶν, τοῦ Ἱδρυτοῦ καί Προστάτου τῆς Ἀποστολικῆς ταύτης καί ἱερᾶς ὁλκάδος, ἀκοίμητον τήν κανδήλαν καίομεν, νύκτορες λειτουργοῦντες.

Ἡ ἂφατος χαρά μας ὡς εὐχαριστία ἐκφράζεται πρός Τόν καλέσαντα τόν Ἀνδρέαν, εἰς ἀλιείαν ψυχῶν, οὐράνιον Δεσπότην καί ὡς τιμή πρός τόν Πρωτόκλητον τῶν Ἀποστόλων. Τό ἀγαλλίαμά μας συμμερίζονται οἱ Σεβασμιώτατοι καί παμφίλτατοι ἃγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ  ὁποῖοι μετά χαρᾶς προσῆλθον εἰς τήν Ἀποστολικήν πανήγυριν, Σεβασμιωτάτοι Μητροπολῖται:

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

Ἠλείας καί Ὡλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,

Μάνης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,

Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,

Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ καί βεβαίως ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ,

 τούς ὁποίους χρεωστικῶς εὐγνωμονοῦμεν καί ἀπό μυχίων ψυχῆς, τοῦ Κυρίου δεόμεθα ὑπέρ ὑγιείας καί πολυετοῦς ποιμαντορίας αὐτῶν, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν ἀθανάτων, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη.

Κατ΄ αὐτήν τήν πανευφρόσυνον ἡμέραν, νοερῶς εὑρισκόμεθα, εἰς τήν ἁγίαν Γῆ, ὃπου ἒστησαν οἱ πόδες οἱ πανάμωμοι τοῦ Κυρίου καί ὃπου δυστυχῶς πόλεμοι καί κραυγαί ἀθώων θυμάτων ἀκούονται, ἡνωμέναι μέ τάς φωνάς, τῶν ἐκ Βορρᾷ, ἐπίσης ἀθώων θυμάτων, ὃπου Ὀρθόδοξοι ἀλληλοσπαράττονται Λαοί, περί τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ δηλαδή, ὀδυνηρᾶς καταστάσεως ὁμιλοῦμεν. Χεῖρας ὑψώνομεν ἱκέτιδας ὑπέρ καταπαύσεως τῶν πολέμων καί ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Χρεωστικῶς καί εὐγνωμόνως στρεφόμεθα πρός τήν Βασιλίδα τῶν πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολιν καί τό σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον λαμπρῶς ἑορτάζει σήμερον τόν ἱδρυτήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βυζαντίδος πόλεως καί τήν θρονικήν ἂγει λαμπράν ἑόρτιον σύναξιν. Τήν σεπτήν χεῖρα τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολαμαίου, εὐλαβῶς κατασπαζόμεθα, τήν ἂρτι γράψασαν ἐν τοῖς δέλτοις τῆς κατ’ Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τό σεπτόν ὂνομα, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Γερβασίου τοῦ ἐν Πάτραις, ἀνδρός ἡγιασμένου ἐκ κοιλίας μητρός αὐτοῦ καί ὑπό τῶν Πατρέων καί οὐχί μόνον, ὡς ἁγίου ἀείποτε τιμωμένου. Διά τῆς, ὡς εἲρηται, Πατριαρχικῆς πράξεως καί διά τῶν ἂλλων ὁμοίων αὐτῆς, ἐν ἐσχάταις ταῖς ἡμέραις, περιτρανῶς δηλοῦται καί βεβαιοῦται, ὃτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι η χώρα τῶν Θεουμένων, εἶναι τό ἐργαστήριον τῶν Ἁγίων, ἓως καί τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Διό καί ἡ πανήγυρις ἡμῶν αὓτη, ἱδιαιτέραν συγκίνησιν καί μέγα ἀγαλλίαμα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν καί εὐφροσύνην προξενεῖ.

Τούς ἁγίους ἐκ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στούς ἑορτασμούς  τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, θερμῶς παρακαλοῦμεν νά μεταφέρουν τάς εὐχάς καί τά σέβη μας εἰς τε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί εἰς τά Μέλη τῆς περί Αὐτόν Ἱερᾶς Συνόδου τῆς παρούσης περιόδου.

Ἀπό τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, χαιρετίζομεν ἐν περισσείᾳ ἀγάπης καί κατασπαζόμεθα πάντας τούς ὃπου γῆς ἀδελφούς ἡμῶν, Ἀχαιούς καί τούς ἂλλους Ἓλληνας καί πάντας τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί γλώσσης καί χρώματος, ὡς καί πάντα ἀδελφόν, ὡς πρόσωπον φέρον, τό ἐκ τῆς θείας δημιουργίας, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί εὐχόμεθα τήν, διά πνευματικῶν ἀγώνων καί μετανοίας, ἐπίτευξιν τοῦ καθ’ ὁμοίωσιν, καθ’ ὃσον αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Καί ἢδη Ἱερώτατε ἡμῶν Φωτιστά καί Διδάσκαλε, προστάτα καί τῶν Πατρῶν μέγιστε Πολιοῦχε, Πρωταπόστολε, μιμητά τοῦ διά σταυροῦ Πάθους τοῦ Σωτῆρος καί θεατά τῆς Ἀναστάσεως καί πασῶν τῶν ἀρρήτων τοῦ Θεοῦ Ἀποκαλύψεων, ἦλθεν ἡ ὣρα ἳνα εὐλογήσῃς  διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν πόλιν τῆς σῆς καρδίας, λιτανευόμενος, ὑπό τῶν Ἀρχιερέων, τοῦ εὐαγοῦς ἱεροῦ Κλήρου, βασταζόμενος εἰς τούς ὢμους, τῶν στρατευμένων παιδιῶν καί τῶν ἂλλων νέων τῆς Πατρίδος μας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἀρχόντων τοῦ Λαοῦ Σου καί τοῦ πλήθους τῶν πνευματικῶν ἐκγόνων Σου, ὑπό βρεφῶν καί νηπίων, ὑπό φερέλπιδων νέων καί νεανίδων καί τῶν τέκνων Σου πάσης ἡλικίας, οἳτινες πατέρα καί παράκλητον Σέ κέκτηνται, τά πνευματικά τροφεῖα εἰς Σέ ἀποδίδοντες.

Πρέσβευε ἱερομύστα καί τρισμέγιστε τοῦ Κυρίου Πρωτόκλητε Ἀπόστολε, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, ἳνα ὀρθοτομοῦμεν τόν λόγον  τῆς τοῦ Κυρίου Ἀληθείας καί δεήθητι θεῖε Μαθητά, ὑπέρ τῶν Κυβερνώντων τήν χώραν ἡμῶν, ἳνα ἐν εὐθύτητι, δικαιοσύνῃ καί τιμιότητι, νομοθετοῦν ὑπέρ τοῦ Λαοῦ σου, ταῖς τρίβοις τοῦ θελήματος τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου πορευόμενοι, φυλάσσοντες πνευματικάς καί ἐθνικάς φυλακάς, ἐν καιροῖς δυσχειμέροις ἐν οἷς, φεῦ, ἐν πολλοῖς ἰσχύει  τό: «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. (Ψαλμ, 52, 4).

Τόν φιλόχριστον ἡμῶν Στρατόν καί τά Σώματα Ἀσφαλείας, ταῖς πρεσβείαις σου περιφρούρησον, ἳνα ἐν τῇ ἐγρηγόρσει αὐτῶν, ἤρεμον και ἡσύχιον βίον διάγωμεν.

Τήν νεότητα, ταῖς λιταῖς σου, περιφρούρησον καί παιδαγώγησον, ἳνα μή καθοδικῶς πορεύηται, ἀλλά τά ἂνω ποθοῦσα, πνευματικούς ἀναβαθμούς νά ἀνέρχεται.

Σύ ὁ παγκόσμιος καί Οἰκουμενικός διδάσκαλος, ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῶν πολέμων καί τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, Χριστόν τόν Θεόν, Ἀνδρέα ἰκέτευε,

Τάς δέ ἱκετηρίας τῆς πληθύος ταύτης, τῶν τιμώντων σήμερον τήν πανσεβάσμιον μνήμην σου, ταχέως τῷ θρόνῳ τοῦ Κυρίου κατάθεσον, ἳνα πᾶσαν ἐπιθυμίαν τῶν καρδιῶν πληρώσῃ καί εἰς τήν ἁγιότητα πάντας ὁδηγήσῃ. Ἀμήν.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα