Γυναικοκτονία στην Πάτρα του 1913

01.07.2021 / 10:27
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
20120910085205-282c4a4b-me

Επιμέλεια: Φάνης Βγενόπουλος

Στις 16 Ιουνίου του 1913, οι Πατρινοί παίρνουν ανήσυχοι στα χέρια τους τον «Νεολόγο» των Πατρών για να διαβάζουν τις λεπτομέρειες του επικείμενου Β’ Βαλκανικού Πολέμου. Ο εξάστηλος τίτλος της εφημερίδας είναι: «Μοιραίως φερόμεθα εις τον πόλεμον. Σοβαραί ανακοινώσεις Βενιζέλου δια την κατάστασιν» και  πράγματι λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Ιουνίου του 1913, πόλεμος θα ξεκινήσει.

Η άγρια συζυγοκτονία

Και εάν ο επικείμενος πόλεμος ανησυχεί τους Πατρινούς, εκείνο που τους έχει σοκάρει, είναι η άγρια γυναικοκτονία που έγινε στην πόλη τους.

«Η νυκτερινή άγρια συζυγοκτονία εν Πάτραις», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του «Νεολόγου» των Πατρών από τον οποίο διαβάζουμε ότι «Εξεκοίλιασε την γυναίκα του, διότι δεν του έδιδε χρήματα».

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εκείνης της ημέρας: «Άγρια συζυγοκτονία διεπράχθη χθες περί το μεσονύκτιον εν τη άνω πόλει εις το τέρμα της οδού Νοσοκομείου, ένθα κατώκει η οικογένεια του Αθαν. Δημ., εργατικού, πολυμελής και πτωχική.

Ο Αθαν. Δημ. εισελθών εις την οικίαν του την άνω ώραν, επετέθη δια μαχαίρας κατά της συζύγου του Ευαγγελίας, πενηκοντούτιδος περίπου, και κατήνεγκε δι’ αυτή τρία ή τέσσαρα τραύματα καίρια εις διάφορα του σώματός της μέρη, μεθ’ ο ετράπη εις φυγήν, αλλά συνελήφθη μετ’ ολίγον και ωδηγήθη εις το κρατητήριον του Δου αστυνομικού τμήματος, ενώ η ατυχής σύζυγός του, πνέουσα σχεδόν τα λοίσθια, μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον, όπου τη παρεσχέθησαν αι πρώται βοήθειαι».

Άεργος και μέθυσος

Η εφημερίδα, δίνει το προφίλ του δράστη, ο οποίος είναι μέθυσος και περιστασιακά εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να αποσπά χρήματα από τη γυναίκα του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ:

«Ο φονεύς σύζυγος, πολύ ολίγον εργαζόμενος, ήθελε να έχη πάντοτε χρήματα, τα οποία εδαπάνα ως επί το πλείστον εις θυσίας προς τον Βάκχον. Διότι δεν είχεν, εζήτει παρά της συζύγου του, επίσης εργατικής, χωρίς να σκέπτεται ότι τα τέκνα των έπρεπε να φάγουν. Η Ευαγγελία του έδιδε κάποτε, ό,τι απεκόμιζεν εκ της εργασίας της.

Τελευταίως όμως εβαρύνθη και αυτή και προ είκοσιν ημερών, κατόπιν βιαίας σκηνής, λαβούσης χώραν εντός της οικίας των, ο Δημ. εγκατέλειψε την οικογένειάν του. Δεν ήθελαν να του δώσουν χρήματα και διεκπληκτίσθη ένεκα τούτο και μετά τις συζύγου του και μετά της κόρης του, η οποία άγει ηλικίαν δεκαοκτώ ετών. Έκτοκτε δε μετέβη εις την οικίαν του, εμμένων εις την απόφασίν του, όπως εγκαταλείψη δια παντός την οικογένειάν του. Προχθές όμως την εσπέραν εθεάθη διερχόμενος εκείθεν, αλλά δεν ηθέλησε να εισέλθη εντός της οικίας. Ίσως να είχεν από προχθές αποφασίσει τον φόνον της συζύγου του και να μην ενόμισεν, ότι ήτο τότε κατάλληλος ευκαιρία προς εκτέλεσιν του σκοπού του.

Η φονική επίθεση

Ο ρεπόρτερ του «Νεολόγου» των Πατρών μεταφέρει λεπτομερώς τα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ στο φτωχικό της Άνω πόλης στην Πάτρα. Όπως αναφέρει, ο δράστης γύρω στα μεσάνυχτα πέρασε έξω από το σπίτι και όταν διαπίστωσε ότι η γυναίκα του, ήταν μόνη της καθώς τα μικρά παιδιά κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο, ενώ η 18χρονη κόρη τους έλειπε σε γειτονικό σπίτι, αποφάσισε να μπει.

«Εκείνην την στιγμήν η Ευαγγελία έρραπτεν ενδύματα τινά δια τα μικρά τέκνα των. Αντελήφθη τον σύζυγόν της εισελθόντα, αλλά δεν είπε τίποτε, καθώς δεν ωμίλησε και εκείνος, ο οποίος μόλις εισήλθεν, επέπεσε άγριος και φοβερός κατά της ατυχούς γυναικός, κραδαίνων εις την χείρα αμφίστομον μάχαιραν, δι’ ης κατ’ αρχάς κατήνεγκε  δύο τραύματα εις τα ωμοπλάτας, μεθ’ ο δε εβύθισε την μάχαιραν εις την κοιλίαν της», περιγράφει ο συντάκτης του κειμένου.

Σφάδαζε μπροστά στα παιδιά της

Μια συγκλονιστική σκηνή περιγράφει ο συντάκτης, συνεχίζοντας την εξιστόρηση των όσων φρικτών συνέβησαν εκείνο το βράδυ:

 «Εις τας κραυγάς, τας οποίας εξέβαλεν η Ευαγγελία, έτρεξαν οι γείτονες, ως και η θυγάτηρ αυτής, αφυπνίσθησαν δε και τα μικρά, τα οποία ήρχισαν να κλαίουν. Ο συζυγοκτόνος εμαίνετο, πάλων δε την μάχαιραν, ετράπη εις φυγήν, αλλά συνελήφθη. Η Ευαγγελία, πληγείσα καιρίως, έπεσε χαμαί αιμόφυρτος και εξηκολούθει να κραυγάζη. Εκ της πληγής της κοιλίας εξεχύθησαν τα έντερά της και εφαίνετο ότι μετ’ ου πολύ θα εξέπνευεν η δυστυχής».

Η μαρτυρία του θύματος

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο συντάκτης του, γνωρίζει και μεταφέρει τις λεπτομέρειες του φονικού, καθώς έσπευσε στο νοσοκομείο και κατόρθωσε να μιλήσει με το θύμα, το οποίο έδινε την ύστατη, άνιση, μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Εκεί (σ.σ. στο νοσοκομείο) μεταβάντες ολίγον μετά το έγκλημα, εμάθομεν παρά της παθούσης τα του δράματος. Η κατάστασις της ήτο κρίσιμος και από στιγμής εις στιγμήν ανεμένετο ο θάνατος της», αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Νεολόγου» των Πατρών.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Το ίδιο βράδυ, ο συντάκτης του κειμένου, επισκέπτεται και το αστυνομικό τμήμα και μιλάει με τον δράστη, ο οποίος αποδίδει την πράξη του σε ζήτημα τιμής, καθώς όπως ισχυρίζεται είχε μάθει ότι η γυναίκα του το απατούσε. «Όταν δε αντελήφθη, ως έλεγεν, ότι αι πληροφορίαι του ήσαν ακριβείς, απεφάσισεν να την φονεύση και χθες την νύχτα, εύρων την ευκαιρίαν, εξέπλυνεν δια του αίματος της το ρύπος της ατιμίας, όπως τω προσήψε», αναφέρεται στο κείμενο.

Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία

Το ρεπορτάζ του «Νεολογου» των Πατρών, ολοκληρώνεται με ένα σχόλιο, που είναι χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπε η τότε κοινωνία τη γυναίκα: «Αλλ’ όσοι είδον το θύμα, δεν παρεδέχθησαν, ούτε ήτο δυνατόν να παραδεχθούν τους ισχυρισμούς του φονέως, δεδομένου ότι επρόκειτο περί μιας γραίας σχεδόν, παρά πολύ δυσειδούς, αλλά και ακαθάρτου γυναικός»….

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα