Quantcast

Για μια σύγχρονη Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο

18.05.2023 / 16:47
Themistoklis-Andreas-Bakas-2-2

Του Θεμιστοκλή-Ανδρέα  Μπάκα

Η σχέση της κοινωνίας με την Ελληνική Αστυνομία συχνά τραυματίζεται από ακραία φαινόμενα, βίας, καταστολής και αυθαιρεσιών, που προκαλούνται από αστυνομικά όργανα.

Όμως, η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι η καταστολή, αλλά η αποτελεσματική πάταξη του εγκλήματος.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για μια συνολική αναμόρφωση της δομής, της λειτουργίας και του θεσμικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προς την κατεύθυνση του ουσιαστικού, δημοκρατικού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της και της αποτελεσματικής συμβολής της στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, με τα ακόλουθα βήματα:    

*Θα προχωρήσει η συνολική αναμόρφωση οργανικών νόμων και κανονισμών, του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, των μέτρων και στρατηγικών αντιμετώπισης του εγκλήματος, με γνώμονα την πρόληψη του εγκλήματος, τη συνεχή πραγμάτωση της δημοκρατίας, το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

*Θα επαναφέρει τις αρμοδιότητες για την αντεγκληματική και τη σωφρονιστική πολιτική στο θπουργείο Δικαιοσύνης, με διάκριση για την αποστολή, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του προσωπικού και των υπηρεσιών αστυνομίας από εκείνες του προσωπικού και των υπηρεσιών των καταστημάτων κράτησης.

*Θα καταργήσει τον νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

*Θα προβεί στην κατάργηση του ν.4703/2020, «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», που επανέφερε τον περιορισμό στις δημόσιες συναθροίσεις και ποινικοποίησε την κοινωνική διαμαρτυρία, υπονομεύοντας το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

Για την ΕΛΑΣ

*Ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων στην επιλογή του/της Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του/της επικεφαλής της αρμόδιας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

*Κατάρτιση ενός αξιοκρατικού θεσμικού πλαισίου: α) Κρίσεων-Προαγωγών, β) Τοποθετήσεων, Μεταθέσεων, Αποσπάσεων και λοιπών Μετακινήσεων αστυνομικού προσωπικού.

*Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης της δράσης και της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών υπηρεσιών, με σκοπό να μπορούν να επέρχονται οι αναγκαίες στοχευμένες επιμέρους μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις ή και αναδιάρθρωση συγκεκριμένων κατά περίπτωση υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ..

Κατάργηση του διαφοροποιημένου τρόπου εισαγωγής/ πρόσληψης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού, με την υιοθέτηση ενός και μόνου ενιαίου τρόπου εισαγωγής στο σώμα και πρόσληψης μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.

*Ουσιαστική αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης (αρχικής και διά βίου) μέσω της ανωτατοποίησης όλων των Σχολών εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού, της ριζικής μεταρρύθμισης του τρόπου διάρθρωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και της εκτεταμένης αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών.

*Δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων επιλογής και ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα του μόνιμου αστυνομικού προσωπικού, που υπηρετεί ή πρόκειται να υπηρετήσει στη Γενική Διεύθυνση Επισήμων, στη Διεύθυνση Μεταγωγών για την αποκλειστική μεταγωγή κρατουμένων.

*Αναγνώριση των τίτλων σπουδών που λαμβάνει το αστυνομικό προσωπικό εκτός Αστυνομικής Ακαδημίας (πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ, κ.λπ.), στο πλαίσιο των προβλέψεων του δημοσίου τομέα και των ενόπλων δυνάμεων και ανάλογη μοριοδότηση για υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις.

*Παροχή διά βίου και συνεχούς εκπαίδευσης στο αστυνομικό προσωπικό όταν αλλάζει γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή Υπηρεσία, σε συνδυασμό με τις ετήσιες μεταθέσεις

*Συστηματική συνεργασία συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από τις κοινωνικές επιστήμες, (εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί) αλλά και τις επιστήμες πληροφορικής, που θα πλαισιώνει τις υπηρεσίες αυτές και θα υποβοηθά το έργο τους)

*Συνολική μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου εκτέλεσης υπηρεσίας των αστυνομικών υπηρεσιών (ΠΔ141/1991) και του νομοθετικού πλαισίου για την αποστολή και την λειτουργία των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων και ομάδων της ΕΛΑΣ με εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και τακτικής επανεκπαίδευσης του προσωπικού αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον κώδικα δεοντολογίας της αστυνομίας και σύγχρονες προοδευτικές επιστημονικές θεωρίες για την προστασία του πλήθους κατά τη διάρκεια συναθροίσεων.

*Αναγνώριση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, ανάλογα με τις Υπηρεσίες όπου υπηρετεί. Κατάρτιση καταλόγου Υπηρεσιών ιδιαίτερα επικίνδυνων για τους υπηρετούντες σε αυτές.

*Υποχρεωτική αποζημίωση του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την απασχόλησή του πέραν της πενθήμερης εργασίας.

*Ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνδυασμό με τη χρήση αναβαθμισμένων τεχνικών μέσων στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής.

*Ενίσχυση και στελέχωση των τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας, όπως προβλέπονται από το ΠΔ37/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Αντεγκληματική πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση και ιδίως τις ποιοτικές μεταβολές της εγκληματικότητας, που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, δεσμεύεται για τέσσερις κυρίως άξονες, που θα αποτελέσουν τη βάση της αντεγκληματικής του πολιτικής:

*Δημιουργία αξιόπιστου συστήματος παραγωγής στοιχειών και πληροφόρησης, για την εγκληματικότητα και τη λειτουργία των υπηρεσιών του ποινικού́ συστήματος (αστυνομία, δικαστήρια, σωφρονιστικό́ σύστημα).

Ανάπτυξη ενός συστήματος επικοινωνίας ενημέρωσης και πληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών από την Αστυνομία, με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση σε ένα πρώτο επίπεδο ποικίλων μορφών εγκληματικότητας, ιδίως βίαιης, τη συνδρομή στα θύματα και την προστασία τους.

*Διεξοδική και με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ασφάλειας και αστυνόμευσης σε τοπικό́ επίπεδο και ανάπτυξη πολίτικων κοινωνικής πρόληψης της μικρο-εγκληματικότητας και της βίας, με επίκεντρο τους νέους, μέσω της:

*Αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτων αστυνομίας

*Ίδρυσης κοινωνικών υπηρεσιών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

*Ειδικής εκπαίδευσης καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων μέσα στην τάξη.

Ανάδειξης του Αστυνομικού́ Τμήματος σε κέντρο αναφοράς των πολίτων.

*Ανάπτυξης συστήματος πρόληψης της θυματοποίησης σε επίπεδο συνοικίας/ δήμου, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου και της ενίσχυσής τους.

*Ανάπτυξης δομών-δράσεων καλλιτεχνικής έκφρασης και ψυχαγωγικού́ χρόνου των νεών σε επίπεδο δήμου και σχολείων

*Αναθεώρηση του στρατηγικού́ προσανατολισμού́ της λειτουργιάς των αστυνομικών υπηρεσιών, με σκοπό́ την πρόληψη και αντιμετώπιση του σοβαρού́ και οργανωμένου εγκλήματος, καταρχάς με την πρόταξη έξι κλασικών αξόνων δράσης: λαθρεμπόριο νόμιμων και παρανόμων φορτιών – διακίνηση εμπορία οπλών – συμβόλαια θανάτου – εκβιάσεις – παράνομα παιχνίδια – πορνεία.

Με αυτό το πλαίσιο, αφενός θα αποκατασταθούν η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία, αφετέρου αυτή θα αφοσιωθεί στην αποστολή της μακριά από ακρότητες και αυθαίρετες συμπεριφορές.

ΣΣ: Ο Θεμιστοκλής-Ανδρέας Μπάκας είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα