Φονικό για ένα μειδίασμα – Αύγουστος του 1903, η Πάτρα συνταράσσεται από το έγξλημα

20.08.2022 / 9:00
10-8

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δράστης μαχαιρώνει στην καρδιά έναν τυχαίο θαμώνα πνευματοπωλείου καθώς θεώρησε ότι γέλασε ειρωνικά σε βάρος του

Την Αυγουστιάτικη ραστώνη των Πατρινών του 1903 έρχονται να ταράξουν δυο αιματηρά περιστατικά. Το πρώτο χρονικά γίνεται στην Εγλυκάδα (τότε χωριό) με θύμα τον ενωματάρχη – αγροφύλακα και θύτη έναν ζωοκλέφτη, ο οποίος τον τραυματίζει βαριά με μαχαίρι αλλά δεν τον σκοτώνει. Το δεύτερο περιστατικό που είναι φονικό σημειώνεται δύο ημέρες αργότερα, σε ένα κατάστημα εστίασης στην οδό Ερμού, με θύμα έναν ναυτικό από τους Παξούς και θύτη έναν εργάτη από την Κέρκυρα.

Στο φύλλο της Παρασκευής 22 Αυγούστου 1903 ο «Νεολόγος» των Πατρών, καταγράφει το θέμα με τον εξής τίτλο: «Ο χθεσινός φόνος εις την αγοράν – Ο φονεύς και το θύμα – Τα αίτια του φόνου – Διότι εγέλασε – Η αγριότης του φονέως – Πως συνελήφθη».

Η παρεξήγηση και η σύλληψη

Όπως γράφει ο συντάκτης της εφημερίδας: «Η άγρια του φόνου πράξις, ήτις έχει τούτο το εκπληκτικόν, ότι ουδεμίαν είχεν αφορμήν, διεπράχθη ως εξής: Εις το κάτωθι μέρος της οδού Ερμού και εις εν τραπέζιον έξωθι του πνευματοπωλείου του Δημ. Παπαγεωργίου κειμένου επί της ως άνω οδού αριθ. 4, εκάθηντο δύο εκ Κερκύρας εργατικοί εξάδελφοι και συνεζήτουν. Κατά την συζήτησιν ήλθον εις λόγους και ο έτερος τούτων ο και αιμοβόρος Χαράλαμπος Γ. ονόματι εξεστόμισε βαρείαν ύβριν κατά του συμπατριώτου και εξαδέλφου του. Την στιγμήν εκείνην επλησιάσεν ο τοποθέτης αστυφύλαξ όστις ως ήκουσε την βλασφημίαν συνέλαβ τον Γ., όπως τον οδηγήση εις το κρατητήριον. Δεν είχον όμως προχωρήσει ολίγα βήματα από του κάτωθι των κιόνων τραπεζίου, ότε επενέβη ο εξάδελφος μετά τινών εκεί παρευρεθέντων και παρακάλεσαν τον αστυφύλακα, όπως αφήση τον συλληφθέντα καθόσον ήτο εξάδελφός του ο μεθ’ ου εφιλονείκησε και τον συνεχωρεί. Ο αστυφύλαξ επειδή επρόκειτο περί απλής λογομαχίας συγγενών άφηκε τον συλληφθέντα ελεύθερον, χωρίς όμως προηγουμένως να ερευνήση, ως ώφειλεν αυτόν».

«Με ποιόν γελάς βρε;»

Η απόφαση του αστυφύλακα να απελευθερώσει τον κρατούμενό του αποδείχθηκε μοιραία καθώς, όπως περιγράφει ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών, ακολούθησαν τα εξής:

«Ο Γ. ως ηλευθερώθη των χειρών του αστυφύλακος, εξηγριωμένος ως θηρίον, εισήλθεν εις το αυτό Πνευματοπωλείον του Παπαγεωργίου, περιέστρεψε γύρω τα βλάμματά του και παρετήρησε αίφνης εντός του πνευματοπωλείου και πλησίον της θύρας καθήμενον ένα ναυτικόν άγνωστον εις αυτόν, ονόματι Διονύσιον Απ., όστις συνέπεσε κατά κακήν του μοίραν την στιγμήν εκεινην να μειδιά. Ο Γ. όστις λυσσασμένος εζήτει να ξεσπάση, ως είδε τον Απέργην να μειδιά εξέλαβεν, ότι ούτος εμειδίασε προς ειρωνίαν αυτού. Μανιώδης τότε επλησίασε προς τον ατυχήν Απ. Και λέγει αυτώ:

– Με ποιόν γελάς βρε;

Και αυθωρεί τω καταφέρει ισυχρόν ράπισμα, μεθ’ ο εξάγει αστραπιαίως μάχαιραν τεραστίου μεγέθους και αγριεμένος ζητεί όπως πλήξη αυτόν. Ο Απ. Εγείρεται αμέσως και άοπλος ο ατυχής προτάσσει εν κάθισμά και αποφεύγει το πρώτον κτύπημα, αλλ’ ο αιμοχαρής Γ. δια κινήσεως ταχείας, βυθίζει κάτωθι ολίγον της καρδίας την μάχαιράν του, ην αποσπά και τρέπεται εις φυγήν, αφήσας όπισθεν σφαδάζον και ψυχοραγούν το ατυχές θύμα του».

Η σύλληψη από το σκύλο

Ο συντάκτης της εποχής περιγράφει αναλυτικά και τα όσα συνέβησαν μετά τη φονική επίθεση και τη σύλληψη του δράστη, που τράπηκε σε φυγή, από το σκύλο του αστυφύλακα που τον καταδίωξε:

«Τον κακούργον φεύγοντα με την αιμοστάζουσαν εις την χείραν του μάχαιραν, καταδιώκει ο ενωματάρχης της αστυφυλακής Κριάλης μετά αστυφυλάκων. Ο κύων του Κριάλη προτρέχει των αστυφυλάκων, πλησιάζει τον φεύγοντα Γ., εφορμά επ’ αυτού τονν ρίπτει κατά γης και διά του στόματός του αρπάζει την χείρα ήτις εκράτει την μάχαιραν. Επίπτουν τότε οι αστυφύλακες οίτινες αφοπλίζουν αυτόν και τον οδηγούσιν εις το κρατητήριον.

«Το θύμα μετεφέρθη ψυχοραγούν εις το φαρμακείον του κ. Βενετσανοπούλου ένθα και εξέπνευσεν αμέσως. Εκ του φαρμακείου μετεφέρθη το πτώμα βουγημένον ως ήτο εις το αίμα εις το Δημοτικόν Νοσοκομείον ένθα το απόγευμα εγένετο η νεκροψία.

Ο φονευθείς Διονύσιος Απ. ήτο ηλικίας τριάκοντα ετών, φιλήσυχος, μάλλον υψηλός, εύρωστος και κατήγετο εκ Παξών. Υπηρετεί ως ναύτης εις διάφορα ιστιοφόρα κατ’ αυάς δεν συνεννοείτο μετά τινός πλοιάρχου Μίχα ονόματι όπως προσληφθή εις το πλοιόν του ως ναύτης. Επ’ αυτού ευρέθη και το φυλλάδιον του το πιστοποιούν, ότι υπηρέτησεν ως ναύτης. Ο φονεύς Χαράλαμπος Γ. κατάγεται ως προείπομεν εκ Κερκύρας, είνε δε φύσει κακούργος και επανειλημμένως είχε δώσει αφορμάς συμπλοκής, προ 20 μάλιστα ημερών επετέθη διά μάχαιρας, όπως κτυπήση εργατικόν τινά μεθ’ ου είχεν έλθει εις έριδα».

Η επίθεση στην Εγλυκάδα

Στο φύλλο της Πέμπτης 21 Αυγούστου 1903 ο «Νεολόγος» των Πατρών περιγράφει τα όσα συνέβησαν «εις το ολίγον απέχον των Πατρών χωρίον Εγλυκάς», όπου ο ενωματάρχης της αστυφυλακής «λίαν ενωρίς χθες την πρωίαν μετέβη μόνος εις Εγλυκάδα, αλλά έξωθι του χωρίου συνήντησε καθ’ οδόν γνωστόν ζωοκλέπτην εκ του χωρίου Ελεκίστρας , ο οποίος ωδήγει μίαν αίγα εκ πλοπής προερχόμενης».

Ο ενωματάρχης συνέλαβε τον ζωοκλέφτη και τον οδήγησε στο παντοπωλείο του χωρίου προκείμενου να προμηθευτεί σχοινί για τον δέσει. Όπως περιγράφει ο συντάκτης της εφημερίδας «Αλλά καθ’ ην στιγμήν ο ενωματάρχης έδενε την αριστεράν χείρα του ζωοκλέπτου, ούτος εξάγει κρυφίως μάχαιραν εκ της οσφύος του και ταχύτατα βυθίζει αυτήν εις την αριστεράν οσφυακήν χώραν του ανυπόπτως δένον τον αριστερόν του βραχιώνα ενωματάρχου. Η μάχαιρα εβυθίσθη μέχρι λαβής εις την οσφύν του ενωματάρχη, όστις έπεσεν αμέσως κατά γης, ενώ ο δράστης κακούργος εύρε καιρόν και εξηφανίσθη. Εις χωρικός μετέφερεν επί ίππου τον τραυματίαν εις το δημοτ. Νοσοκομείον ένθα εξήτασαν αυτόν οι ιατροί και απεφάνθησαν περί της σοβαρότητος του τραύματος».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα