Παρασκευή, 22.10.2021, 8:55 πμ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στα 25 καλύτερα στον τομέα των συνεργασιών

23.09.2021 / 10:11
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ekpa-2048x1406

Στη λίστα με τα 25 καλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως που προωθούν τη συνεργασία μπήκε το δικό μας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο, το πανεπιστήμιο είναι πλέον ένα από τα καλύτερα στον τομέα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού, αλλά και στον τομέα των συνεργασιών με εταίρους και φορείς από την αγορά τόσο σε εθνικό και περιφερειακό όσο και διεθνές επίπεδο, κατά τα αποτελέσματα της κατάταξης U-Multirank. 

Όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, ο τομέας των «Συνεργασιών», ο οποίος αναδεικνύει και αποτιμά τη συνεργατική συμπεριφορά κάθε ιδρύματος, αξιολογείται από τη U-Multirank με τα εξής επτά επιμέρους κριτήρια: (α) συνεργασία σε στρατηγικές ερευνητικές συμπράξεις, (β) φοιτητές σε διεθνή κοινά πτυχία, (γ) φοιτητές σε πρακτική άσκηση, (δ) διεθνείς συνδημοσιεύσεις, (ε) συνδημοσιεύσεις με βιομηχανικούς εταίρους, (στ) περιφερειακές συνδημοσιεύσεις και (ζ) πατέντες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από κοινού με επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τη βιομηχανία.

Κορυφαίο μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων

Παράλληλα, το ΕΚΠΑ είναι το κορυφαίο ελληνικό Πανεπιστήμιο μεταξύ των 14 ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία «Α» σε 8 από τους 29 δείκτες της κατάταξης. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 6 δείκτες, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι επτά ελληνικά Πανεπιστήμια συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία σε τουλάχιστον πέντε δείκτες και πάνω.

Εικόνα 1: Τα ελληνικά πανεπιστήμια με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη U-MultirankRemaining Time-0:00FullscreenMute

Πηγή: U-Multirank – Country Report Greece, page 4

Στην εικόνα 2, η οποία έχει ληφθεί από τον ιστότοπο της κατάταξης U-Multirank, αναφέρονται τα 25 top Πανεπιστήμια παγκοσμίως με την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργατική συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων και το ΕΚΠΑ.

Εικόνα 2: Τα top 25 Πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα των συνεργασιών σύμφωνα με την κατάταξη U-Multirank

Το U-Multirank το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +, είναι ένα εργαλείο ετήσιας κατάταξης των Πανεπιστημίων, με στόχο την ταξινόμηση τους από ένα ευρύτερο φάσμα συντελεστών, που ξεπερνά τους παραδοσιακούς δείκτες άλλων γνωστών κατατάξεων. Το U-Multirank, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς ranking, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες που ταξινομούνται σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement). Οι δείκτες βαθμολογούνται σε κλίμακα που ποικίλει από το «Α» (πολύ καλό) έως το «Ε» (αδύναμο).

Δείκτες Αξιολόγησης Πανεπιστημίων της Κατάταξης U-Multirank

Διδασκαλία και Μάθηση

1. Βαθμός /Αναλογία αποφοίτησης από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

2. Βαθμός /Αναλογία αποφοίτησης από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

3. Έγκαιρη Αποφοίτηση (Προπτυχιακά Προγράμματα )

4. Έγκαιρη Αποφοίτηση (Μεταπτυχιακά Προγράμματα)

Έρευνα

5. Ερευνητικοί πόροι από εξωτερικές πηγές

6. Ερευνητικές Δημοσιεύσεις

7. Καλλιτεχνική Παραγωγή -Δραστηριότητες που αφορούν την Τέχνη

8. Ετεροαναφορές

9. Δημοσιεύσεις με πολύ υψηλό αριθμό αναφορών

10. Διεπιστημονικές Δημοσιεύσεις

11. Μεταδιδακτορικές Θέσεις

Μεταφορά Γνώσης

12. Πόροι από ιδιωτικές πηγές

13. Συνδημοσιεύσεις με εταίρους από την αγορά και την βιομηχανία

14. Πατέντες που έχουν απονεμηθεί

15. Κοινές Πατέντες με φορείς από την αγορά και τη βιομηχανία

16. Εταιρίες Spin-Offs

17. Δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας

18. Έσοδα από συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (παροχή υπηρεσιών

Διεθνής Προσανατολισμός

19. Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα

20. Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

21. Φοιτητική Κινητικότητα

22. Διδακτικό Προσωπικό από την αλλοδαπή

23. Διεθνή Διδακτορικά

24. Διεθνείς συνδημοσιεύσεις

Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες

25. Απόφοιτοι Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που εργάζονται στην περιφέρεια

26. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην Περιφέρεια

27. Συνδημοσιεύσεις με άτομα από την περιφέρεια

28. Πόροι από περιφερειακές πηγές

29. Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών που εργάζονται στην περιφέρεια

Πηγή: Ιστοσελίδα U-Multirank

Για να συμμετάσχει ένα Πανεπιστήμιο στην κατάταξη θα πρέπει να λάβει πρόσκληση από την ομάδα της U-Multirank. Εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει μια σειρά στοιχείων και δεδομένων που τεκμηριώνουν την πορεία του στα πέντε ευρύτερα θεματικά πεδία και αποτελούν τη βάση της βαθμολογίας των 29 δεικτών. Παράλληλα τα στελέχη της κατάταξης συλλέγουν στοιχεία για τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν από σημαντικές βιβλιομετρικές βάσεις, από βάσεις που περιέχουν στοιχεία για πατέντες κ.α

Θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η εν λόγω κατάταξη λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη των ίδιων των φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών που εξετάζει κάθε χρόνο, διεξάγοντας ανεξάρτητη, παράλληλη και πολυεπίπεδη ηλεκτρονική έρευνα, με την τεχνική υποστήριξη των ίδιων των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παράγονται λεπτομερή και διαφανή αποτελέσματα, που βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν εξατομικευμένους καταλόγους Ιδρυμάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, με έναν συνδυασμό δεικτών που καθορίζονται από τον ίδιο τον χρήστη.

Στη φετινή κατάταξη συμμετείχαν 1948 Πανεπιστήμια από 97 χώρες και 14 εξ αυτών από την Ελλάδα. Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που αφορούν την θέση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κατάταξη της U-Multirank για το 2021.

Εικόνα 3: Η επίδοση της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατάταξη U-Multirank για το 2021

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι U-Multirank είναι η πρώτη παγκόσμια πολυδιάστατη κατάταξη που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν τη δική τους εξατομικευμένη κατάταξη, επιλέγοντας δείκτες επιδόσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση, τον διεθνή προσανατολισμό, τη μεταφορά γνώσεων, την περιφερειακή συμμετοχή και την έρευνα. 

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα