Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για την πορεία του έργου και της λειτουργίας του φράγματος Πείρου-Παραπείρου

11.12.2020 / 11:41
download

Ερώτηση για τις εξελίξεις και τις προθέσεις της κυβέρνησης κατέθεσαν οι βουλευτές
Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου όσον αφορά την πορεία του έργου
και της λειτουργίας του φράγματος Πείρου-Παραπείρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται η δημοπράτηση της
ολοκλήρωσης του έργου.

Παρόλα αυτά, από την μεριά του Υπουργείου διαπιστώνεται
μια ύποπτη σιγή. Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή της Πάτρας διαδηλώνει με κάθε ευκαιρία
την πρόθεσή της να μην υλοποιήσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για
σύσταση ενός διαδημοτικού φορέα που θα αναλάβει την διαχείριση και τη λειτουργία του
Φράγματος με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του νομού
Αχαΐας.
Υπό αυτά τα δεδομένα δημιουργείται μια εξίσωση της οποίας η λύση είναι μόνο μια.
Δεδομένων των πάγιων εξαρτήσεων που έχει η κυβέρνηση από τα μεγάλα ιδιωτικά
συμφέροντα, συνεπάγεται άνευ άλλου τινός, ότι την εκμετάλλευση του δημόσιου αγαθού
του νερού θα αναλάβει «στα μουλωχτά» μεγάλη ιδιωτική εταιρία. Όπως είναι προφανές,
το κόστος αυτής της επιλογής θα μετακυλήσει στους πολίτες της Αχαΐας, που θα έχουν
να αντιμετωπίσουν πλέον την σκληρή κερδοσκοπική τιμολογιακή πολιτική μιας
Ανώνυμης Εταιρίας.
Στον αντίποδα, κύρια μέριμνα του ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν κυβέρνηση, ήταν η εύρεση μιας
συνθετικής πρότασης η οποία θα περιελάβανε τη συμμετοχή της Περιφέρειας και των
τριών δήμων της περιοχής, δηλαδή τους δήμους Πατρών, Δυτικής Αχαΐας και
Ερυμάνθου. Μάλιστα, για να άρει τυχόν δικαιολογίες, κυρίως από τον δήμαρχο Πατρών,

ο οποίος αρνείται πεισματικά να συνδράμει ώστε το νερό να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο,
είχε δεσμευτεί ώστε το Υπουργείο, τα τρία πρώτα χρόνια να συνδράμει οικονομικά, με
στελεχιακό δυναμικό και με συμβάσεις, προκειμένου να δρομολογηθεί η εύρυθμη
λειτουργία και διαχείριση του φράγματος. Παρόλα αυτά με την άρνησή του να δεχτεί
ακόμα και την απόφαση την πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, η δήμαρχος
Πατρών ρίχνει νερό στον μύλο των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, εξυπηρετώντας το
όραμα της Νέας Δημοκρατίας για αφαίμαξη των Αχαιών πολιτών και σε αυτό το πεδίο.
Κατόπιν τούτων, οι βουλευτές ρωτούν την κυβέρνηση να λύσει την σιωπή της και να
απαντήσει αν θα ανατεθεί η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του φράγματος
Πείρου-Παραπείρου ολοκληρωτικά σε ιδιωτική εταιρεία.

Δείτε την ερώτηση:

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναγνωρίζοντας την αξία των κοινωνικών
αγαθών πρότεινε στην Συνταγματική Αναθεώρηση την κατοχύρωση του
δημόσιου ελέγχου των βασικών κοινωνικών αγαθών, όπως το νερό και
η ηλεκτρική ενέργεια, ώστε τα δίκτυα διανομής τους να υπόκεινται σε
καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας και να τελούν σε δημόσιο έλεγχο. Στην
κατεύθυνση κατοχύρωσης των κοινών αγαθών προτάθηκε η προσθήκη
νέας διάταξης, ως παρ. 7, στο άρθρο 21 του Συντάγματος, που θα όριζε
ότι «Βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια,
και τα δίκτυα διανομής τους υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας
υπηρεσίας και τελούν σε δημόσιο έλεγχο». Πρακτικά αυτό θα σήμαινε
ότι δεν θα μπορούσε να μεταβιβαστεί σε ιδιώτες το ποσοστό εκείνο
που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των υποδομών και των
δικτύων νερού και ενέργειας και να εκχωρηθεί σε αυτούς η πλειοψηφία
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των αντίστοιχων φορέων.
Επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταρτίστηκε η Αναθεώρηση των Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα οποία και είχαν
καθυστερήσει τραγικά με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η
κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης

Απορροής Ποταμών απαιτείται για την επίτευξη της καλής κατάστασης
των υδάτων. Το περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης περιγράφονται
αναλυτικά στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων
για την προστασία και αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το
Άρθρο 11 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας. Η εφαρμογή τους
προσφέρει τις βάσεις για την στήριξη μιας σταθερής πολιτικής
διαχείρισης υδάτων, που μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική
προστασία και στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της χώρας.
Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής
διαχείρισης των υδατικών πόρων, οι ΟΤΑ της χώρας έχουν καθοριστικό
ρόλο. Οι ∆ΕΥΑ επίσης αποτελούν σημαντικότατους φορείς παροχής
υπηρεσιών νερού, καθώς διαχειρίζονται εγκαταστάσεις ύδρευσης,
επηρεάζουν τη ζήτηση νερού, µέσω των υποδομών τους και της
πολιτικής τιμών. Οι αρμόδιοι φορείς που επιθυμούν να διασφαλίσουν
αποτελεσματική χρήση νερού, μπορούν να εστιάσουν στη συντήρηση
του συστήματος ύδρευσης και στον καθορισμό τιμών, που να
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της παροχής νερού. Οι
πολιτικές αυτές θα ενθαρρύνουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη που, µε
τη σειρά της, θα αποφέρει μείωση στο κόστος παροχής νερού.
To πλαίσιο της κοστολόγησης – τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος
καθορίστηκε επίσης ολιστικά με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Υδάτων (αρ. 135275/2017) όπου ορίστηκαν οι αντίστοιχοι κανόνες και
υποχρεώσεις, με βάση το άρθρο 9 της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.
Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίστηκαν ενιαίοι και διαφανείς
κανόνες για όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, ώστε να
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης,
αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης με παράλληλη
μείωση των απωλειών στα δίκτυα, προώθηση της εξοικονόμησης νερού
και της επαναχρησιμοποίησης, αλλά προστασία ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και νοικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων, καθώς τίθενται
κατευθύνσεις και όρια σε σχέδια αύξησης των τιμολογίων.

Καθώς, συχνά η διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων επιβάλλει
πολιτικές, που ξεπερνούν τα διοικητικά όρια των Ο.Τ.Α καθίσταται
αναγκαία, η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και δράσεων µε
στόχο την αποτελεσματική τους διαχείριση.
Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και το φράγμα Πείρου-Παραπείρου
στην Αχαΐα, όπου η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε αναπτύξει μία πολύ

στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τους φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης και με τους δημάρχους της περιοχής
προκειμένου να καθοριστεί το κατάλληλο σχήμα διαχείρισης του
φράγματος.
Κύρια μέριμνα ήταν η εύρεση μιας συνθετικής πρότασης η οποία θα
περιελάβανε, σε πρώτη φάση τη συμμετοχή σε ένα φορέα του
Υπουργείου, της Περιφέρειας και των τριών δήμων της περιοχής,
δηλαδή τους δήμους Πατρών, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο, τα τρία πρώτα χρόνια θα συνέδραμε
οικονομικά με στελεχιακό δυναμικό και συμβάσεις, προκειμένου να
δρομολογηθεί η εύρυθμη λειτουργία και διαχείριση του φράγματος και
κατόπιν, θα την αναλάμβανε Διαδημοτικός Φορέας συγκροτημένος από
τους τρεις ανωτέρω δήμους με την συνδρομή και της Περιφέρειας.
Σχετικά με τις μετοχές του φορέα διαχείρισης πάγια και διακηρυγμένη
θέση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι αυτές θα πρέπει να
μεταβιβαστούν μόνο σε δημόσιους φορείς.
Η πρόταση του Υπουργείου Υποδομών για την λειτουργία του
φράγματος Πείρου – Παραπείρου στην Αχαΐα, κατατέθηκε σε ευρεία
σύσκεψη καπό τον τότε αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος παρέδωσε φάκελο
με την πρόταση του Υπουργείου, για τον τρόπο λειτουργίας και
διαχείρισης του φράγματος, στον Περιφερειάρχη και στους Δημάρχους
Πατρών, Ερύμανθου και τον Αντιδήμαρχο Δυτικής Αχαΐας.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 δρομολογείται η δημοπράτηση για τις
υπολειπόμενες εργασίες στο φράγμα Πείρου – Παραπείρου μέχρι την
τελική αποπεράτωσή του. Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκαν τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου και σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του
υπουργείου Υποδομών, η σύμβαση με τον ανάδοχο θα υπογραφεί μέσα
στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ ο χρόνος υλοποίησης θα ανέλθει –
κατά τα ρηθέντα- σε 720 ημέρες.
Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα έτος το δημοτικό συμβούλιο
Πατρών αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η διαχείριση του έργου
πρέπει να ανατεθεί σε διαδημοτικό φορέα, στον οποίο να έχει
δικαίωμα συμμετοχής και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, η
απόφαση αυτή δεν βρίσκει σύμφωνο το δήμαρχο Πατρών, ο οποίος
υποστηρίζει ότι η διαχείριση του φράγματος πρέπει να γίνεται από
εθνικό δημόσιο οργανισμό που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, το υπουργείο Υποδομών φέρεται να
έχει καταλήξει στην προσωρινή λύση της διαχείρισης των
εγκαταστάσεων του έργου για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας από
ιδιώτες προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο, φαίνεται δηλαδή ότι
εγκαταλείπεται η πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Η προσφυγή σε λύσεις όπως η προσωρινή παράδοση του έργου στον
κατασκευαστή προς διαχείριση έως ότου συγκροτηθεί ένα σταθερό
σχήμα, συνιστά μια ολική στροφή σε σχέση με την κατεύθυνση της
προηγούμενης Κυβέρνησης και προοιωνίζεται μια μερική ή ολική
ιδιωτικοποίηση του νερού. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα η προοπτική
δημιουργίας ενός Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης απορρίπτεται από
τη δημοτική αρχή της Πάτρας, η οποία διαθέτει ΔΕΥΑ με εμπειρία
διαχείρισης και διοικητική επιφάνεια.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, αναφορικά με τη λύση
που προκρίνει:
1) Θα ανατεθεί η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του
φράγματος Πείρου-Παραπείρου σε έναν Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό
Υδάτινων Πόρων, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό;
2) Θα ανατεθεί η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του
φράγματος Πείρου-Παραπείρου σε ένα Διαδημοτικό Φορέα Διαχείρισης
με συμμετοχή και της Περιφέρειας;
3) Θα ανατεθεί η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του
φράγματος Πείρου-Παραπείρου σε ενδιάμεσες μορφές συνεργασίας
και συν διαχείρισης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα;
4) Θα ανατεθεί η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του
φράγματος Πείρου-Παραπείρου ολοκληρωτικά σε ιδιωτική εταιρεία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μάρκου Κώστας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Μάλαμα Κυριακή

Πούλου Παναγιού
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα