Ένας 28χρονος, αποφασίζει να πεθάνει μετά την άρνηση της μητέρας του να δεχθεί για νύφη την αγαπημένη του

28.01.2023 / 9:00
10887494_588009744676196_2539026504446605052_o

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μια τραγική ιστορία ενός νέου γνωστής οικογένειας της Πάτρας, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, επειδή η μητέρα του δεν επιθυμούσε για νύφη της την κοπέλα που αγαπούσε, φιλοξενεί ο «Νεολόγος» των Πατρών, στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου 1912.

«Τραγική αυτοκτονία έλαβε χώραν χθες επί την 3ην μεταμεσημβρινήν ώραν, προκαλέσασα βαθείαν αίσθησιν. Ο 28ετής νέος Γεώργιος Χρ. Π., γνωστοστάτης και καλής οικογενείας των Πατρών, ηυτοχειριάσθη την άνω ώραν διά βρόγχου…».

Για να περιγράψει τη σκηνή της αυτοκτονίας, η οποία είναι λεπτομερέστατη, ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών επικαλείται τις μαρτυρίες των περιοίκων οι οποίοι είχαν οπτική επαφή με το χώρο της αυτοχειρίας και σύμφωνα με αυτές, τα όσα συνέβησαν εκείνο το απομεσήμερο της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 1912 έχουν ως εξής: «Ένας άνθρωπος σωματώδης, εξελθών την 2 και 1)2 μ.μ. εις το ηλιακωτόν με το νυκτικόν του, έλυσεν εν σχοινίον επί του οποίου ήπλωνε τα εσώρρουχά της, μετά την πλύσιν, η οικογένεια και έδεσεν αυτό επί της μεσαίας σιδηράς δοκού της κληματαριάς. Ακολούθως έλαβε μίαν ερυθράν κουβέρταν και επεχείρησε δι’ αυτής να καλύψη το προς ανατολάς μέρος του ηλιακωτού, εις τρόπον ώστε να μην φαίνεται εκ των έναντι οικιών τι είχε κατά νουν να πράξη. Αλλά η κουβέρτα έπιπτε, διότι δεν ήτο δυνατόν να συγκρατηθή επί της δοκού. Κατόπιν εν τούτοις πολλών προσπαθειών κατώρθωσε να θέση επί της δοκού την κουβέρταν, μεθ’ ο επελήφθη του έργου του, επραγματοποιήσεν ό,τι τρομερόν είχε σκεφθή και αποφασίσει…».

Ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών μίλησε και με έναν αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος εκείνη την ώρα έτυχε να περνά κάτω από το σπίτι του αυτόχειρα και μόλις αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί έσπευσε στο λιακωτό του σπιτιού και προσπάθησε, μάταια, να τον επαναφέρει. στη ζωή.

Στο ρεπορτάζ δίνονται αναλυτικές περιγραφές για τον τρόπο και τις συνθήκες του θανάτου, σύμφωνα με τα ισχύοντα της εποχής εκείνης. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το ρεπορτάζ γράφτηκε πριν από 101 χρόνια και πως ο δημοσιογραφικός οδηγός κάλυψης περιπτώσεων αυτοχειρίας υιοθετήθηκε στις μέρες μας.

Ήρεμος και αποφασισμένος

Ο «Νεολόγος» των Πατρών περιγράφει τις τελευταίες ώρες του 28χρονου νέου που αποφάσισε να θέσει τέλος στη ζωή του, οι οποίες, όμως, δεν προμήνυαν ότι θα προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: «Είχε μεταβή ει την οικίαν του την 1ην μ.μ. δια να φάγη. Εφαίνετο κάπως αδιάθετος και σκεπτικός, αλλά και δεν εξωτερίκευεν ό,τι εσκέπτετο. Έφαγε καλά και μετά πάροδον ολίγης ώρας παρεκάλεσε την μικράν αδελφήν του, όπως ετοιμάση την κλίνην του δια να αναπαυθή. Και έβγαλε το σακκάκι και το κολλάρο του και εισήλθεν εις το δωμάτιον του. Ο πατήρ και η μήτηρ του είχον εξέλθει της οικίας, ο μεν μεταβάς εις τι καφενείον, η δε εις τινα φιλικήν οικογένειαν. Έμειναν δε εντός της οικίας ο γαμβρός του μετά της συζύγου του και δύο ή τρεις άλλαι αδελφαί του. Δεν εφαντάζοντο ποτέ ότι εσκέπτετο να προβή εις αυτοκτονίαν και τόσον τραγικήν μάλιστα, δι’ αυτό δε και απεσύρθησαν. […]. Μέχρι της 1 μ.μ. ήτο μετά του Σ. Α. φίλου του και παρίστατο κατά τινα δημοπρασίαν. Προηγουμένως μετέβη εις το οικονομικόν σισσίτιον και παρηκολούθησε τα εγκαίνια. Ήτο ήρεμος, αδιάφορος».

Η αιτία και ο τσακωμός

Ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών παρουσιάζει δυο αιτίες που ακούγονται στην πόλη για την απόφαση του 28χρονου, καθώς όπως αναφέρει:

«Περί των λόγων της αυτοκτονίας, ουδέν κατωρθώθη να εξακριβωθή. Πολλαί διαδόσεις εκυκλοφόρουν, ως επί το πλείστον όμως αδέσποτοι. Ο αυτόχειρ δεν είχεν αφίσει ούτε επιστολήν, ούτε σημείωσιν τινα, εν τη οποία ν’ αναφέρη τους λόγους της αυτοκτονίας. Αλλ’ ούτε και εις κανένα εκ των φίλων του εξέφρασε ποτέ αηδίαν δια την ζωήν και σκέψεις προς αυτοκτονίαν». Οι δυο αιτίες που εξετάζονται έχουν να κάνουν, η μία για οικονομικούς λόγους και η δεύτερη για ερωτικούς που όπως προκύπτει είναι η επικρατέστερη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα: «Ελέγετο εξ άλλου, ότι συνεπάθει εις τινα νέαν, ην δεν έστεργε να κάμη νύμφην της η μήτηρ του, εξ ου απηλπίσθη ο ατυχής νέος και ηυτοκτόνησε. Βραδύτερον δε επιβεβαιώθη η Δευτέρα αυτή έκδοσις, διότι εξηκριβώη εκ των ανακρίσεων, ότι προ της αυτοκτονίας και κατά την ώραν του φαγητού έλαβε χώραν βιαία σκηνή μεταξύ του αυτόχειρος και της μητρός αυτού, η οποία ηξίου, όπως παύση ούτος συνδεόμενος μετά της εν λόγω νέας. Ο αυτόχειρ εστενοχωρήθη εκ της επιμονής της μητρός του και ένεκα του λόγου αυτού να προέβη εις την αυτοκτονίαν. Εβεβαιούτο επί πλέον, ότι μετά την εν τη οικίαν σκηνήν, η μήτρη, σπεύσασα, εξήλθε με τον σκοπόν να παρουσιασθή εις την Εισαγγελικήν αρχήν δια να παρακαλέση ταύτην, όπως μεριμνήσεη και καταδιωχθή η νέα, μετά της οποίας συνδέετο ο υιός της».

Η επίσκεψη της κοπέλας

 Στο τέλος του ρεπορτάζ, ο συντάκτης περιγράφει τη σκηνή της επίσκεψης της κοπέλας με την οποία συνδεόταν ο 28χρονος στο σπίτι της οικογένειας: «Αλλά την εσπέραν έλαβε χώραν εντός της οικίας του ατυχούς αυτόχειρος και άλλη σοβαρά σκηνή. Η νέα εκείνη δι’ ην ηυτοκτόνησεν ούτος, μαθούσα το τραγικόν συμβάν, έσπευσεν αλλόφρων εις την οικίαν του εραστού της και εισελθούσα εις το δωμάτιον, εις ο είχε τοποθετηθή ο νεκρός ερρίφθη επ’ αυτού, ολολύζουσα και αιτιωμένη τους συγγενείς του, οίτινες τον εξώθησαν στις την αυτοκτονίαν. Τον τοιούτον εξώργισε μερικούς εκ των οικείων του αύτοχειρος, οι οποία την απέβαλον εκείθεν».

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Νεολόγος

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα