Εκλογές Επιμελητηρίου Αχαΐας: Τα επιχειρήματα για την κάθοδο Μαρλαφέκα 

09.12.2023 / 8:00
Πλάτων-Μαρλαφέκας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΓΚΟΛΗΣ

ALEXKOGKOLIS@HOTMAIL.COM

Εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του Επιμελητηρίου Αχαΐας, οι οποίες είναι προγραμμα-τισμένες για τον Δεκέμβριο του 2024, θα είναι ο νυν πρόεδρος και επικεφαλής της παρά-ταξης «Ανανεωτική Επιμελητηριακή Πρωτοβουλία» , Πλάτων Μαρλαφέκας, όπως προέ-κυψε μετά την πρόσφατη συνεδρίαση των εκλεγμένων επιμελητηριακών του συμβούλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νεολόγου», για τα εκλεγμένα πρόσωπα της παράταξής του και για τις συνεργαζόμενες παρατάξεις, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κάθοδος του κ. Μαρλαφέκα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί –στην ολότητά του- ο σχεδιασμός που είχε εκπονηθεί το 2012, με την επικαιροποίηση του 2017. Στην κορυφή της λίστας, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η ολοκλήρωση του νέου υπερσύγχρονου κτιρίου του Επιμελητηρίου, αλλά και η συνέχιση της παρουσίας της Αχαΐας στο τιμόνι του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φο-ρέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων).

Επιπροσθέτως, κατά τις ίδιες πηγές, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση, δήλωσε πως, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση –εάν δηλαδή δεν κατέλθει ο κ. Μαρλαφέ-κας στις προσεχείς εκλογές- δεν μπορεί να δεσμευτεί για στήριξη άλλου προσώπου που ενδεχομένως θα ήθελε να συνεχίσει την πορεία της παράταξης. Πλέον, στην «Ανανεωτική Επιμελητηριακή Πρωτοβουλία», μετά τη θετική στάση του κ. Μαρλαφέκα «επικρατεί συ-σπειρωτική συνθήκη, τάση διεύρυνσης της παράταξης και αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα», όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται από στελέχη.

Ο «Νεολόγος» επικοινώνησε με επιμελητηριακούς συμβούλους, οι οποίοι  αιτιολογούν την απόφασή τους για τη στήριξη του νυν προέδρου:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΟΥΔΑΣ

«Ο Πλάτων Μαρλαφέκας είναι ο πρόεδρος που κατάφερε να συνθέσει όλες τις υγιείς ε-πιχειρηματικές δυνάμεις της Αχαΐας ανεξάρτητα πολιτικών η κομματικών δογματισμών.

Μέσα από διάλογο και συνεργασία όλων, έχουν επιτευχθεί οι στρατηγικές συνεργασίες με τα υπουργεία όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία δύσκολα 10 χρόνια, η διασύνδεση και στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με την Περιφέρεια  και με όλους  τους παρα-γωγικούς φορείς.

Μεγάλη η συνεισφορά του προέδρου στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσα από την εξασφάλιση πόρων για χρηματοδότηση και συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, που μεταφράζεται σε αύξηση τζίρου, θέσεις εργασίας και καθιστά την Αχαΐα σε νομό που τροφοδοτεί την διεθνή αγορά με ελληνικά προϊόντα. Όπως μεγάλη και η συμ-μετοχή start up επιχειρήσεων στα Ευρωπαικά προγράμματα που υλοποιεί το Επιμελητή-ριο είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίρος.

Το 2024 το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του νομού στις δράσεις εξωστρέφειας του επι-μελητηρίου θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Τέλος θέλω να υπενθυμίσω πως με πρωτοβουλία του Προέδρου έγινε το Επιμελητήριο κέντρο για δωρεάν rapid tests καθόλη την δύσκολη περίοδο της υγειονομικής κρίσης».

ΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ύστερα από δυο επιτυχημένες θητείες, το να εκλεγεί ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας Πρόε-δρος στο Επιμελητήριο Αχαΐας και για τρίτη φορά μοιάζει να είναι ότι καλύτερο για την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής και όχι μόνο. Υπό την διοίκηση του κ. Μαρλα-φέκα το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει γίνει ένα από τα πιο δραστήρια και εξωστρεφή Επιμε-λητήρια της Ελλάδας, ενώ μέσω της Διαχειριστικής και του ΕΦΕΠΑΕ όπου είναι πρόε-δρος έχει συμβάλει στην βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς ό-φελος των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Θα μπορούσα να προσθέσω πολλά ακόμα όπως την στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής, την διασύνδεση επιχει-ρήσεων και Πανεπιστημίου, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω δράσεων και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις κ.ο.κ.. Ο Πλάτων Μαρλαφέκας έχει την βούληση, την ικανότητα και την εμπειρία όσο κανένας άλλος να ηγηθεί του Επιμελη-τηρίου και τα επόμενα χρόνια, ώστε να παραμείνει το Επιμελητήριο Αχαΐας ένας φορέας στυλοβάτης της επιχειρηματικότητας της περιοχής».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ

«Ο κ. Μαρλαφέκας πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος Πρόεδρος για τους εξής λό-γους:

1. Η αποπεράτωση του κτιρίου δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί το 2024. Εδώ χρειάζεται ένας ικανός πρόεδρος  που να μπορεί να λύνει τα ζητήματα που προ-κύπτουν.

2. Η διοίκηση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μετέχουν 16 επι-μελητήρια και χρειάζεται ένας πρόεδρος που να τα ενώνει σε κοινή φωνή και διεκδικήσεις.

3. Η διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ. Ακόμη περισσότερο από το 2, ο ΕΦΕΠΑΕ ενώνει όλος τους προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας και αποτελεί κεντρικό μοχλό δράσης της επιχειρηματικότητας.

Ο Πλάτων Μαρλαφέκας έχει καταφέρει να ενώσει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό στελεχών της αιρετής διοίκησης του ΕΑ, να δημιουργήσει και να διατηρεί άρι-στες σχέσεις με την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Υλοποιεί διακρατικά ευρω-παϊκά έργα που ωφελούν κυρίως τη νεοφυή και την πολύ μικρή επιχειρηματικό-τητα.

 Ο κ. Μαρλαφέκας και η διοίκηση έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πολύ εύρωστο οικονομικά Επιμελητήριο με υψηλά αποθεματικά».

ΑΜΔΡΕΑΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ

«Να είναι ξανά υποψήφιος διότι, καταρχήν, έχει μια απόλυτα επιτυχημένη πο-ρεία, όπως και η παράταξή του, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει το καταξιωμένο έργο της, καθώς το Επιμελητήριο έχει αποκτήσει κύρος και δύναμη. Η επιτυχη-μένη αυτή πορεία έχει καταστήσει το Επιμελητήριο Αχαΐας σε ένα από τα πιο ε-πιτυχημένα της χώρας. Αυτό εξάλλου έχει εκφραστεί με το γεγονός ότι ο πρόε-δρος του έχει αναδειχθεί ως ο καλύτερος και ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στον ΕΦΕΠΑΕ. Αναδείχθηκε αφού πέτυχε τη μεγαλύτερη απορρόφηση Ευρωπαϊ-κών κονδυλίων τα οποία παρέδωσε στην επιχειρηματικότητα.  Το Επιμελητήριο Αχαίας πρωτοσταστεί σε παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και ο πρόεδρος συ-νομιλεί απευθείας με Υπουργούς, επιλύει προβλήματα της επιχειρηματικής κοι-νότητας καθώς έχει και διεθνή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι σε θέση να υλο-ποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργαζόμενο με Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Δήμους και βέβαια άλλα Επιμελητήρια. Πρόσφατο παράδειγμα η διεθνοποίη-ση της Patras IQ σε χώρες της Μεσογείου, που ήταν πρωτοβουλία εξολοκλήρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Τέλος, να αναφέρουμε το έργο αναμόρφωσης του κτιρίου του Επιμελητηρίου με δύο έργα, αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης και αυτό της ανακατασκευής του κτιρίου, μετατρέποντας το έτσι σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο και σύνδεσής του με την Patra IQ».

ΑΡΗΣ ΤΗΛΙΓΑΔΗΣ

«Θεωρώ υποχρέωσή του Πλάτωνα του Μαρλαφέκα να μείνει και να διεκδικήσει την επόμενη θητεία στο Επιμελητήριο Αχαΐας γιατί πιστεύω ότι υπό τη διοίκηση του και όλοι μαζί ανεβάσαμε το Επιμελητήριο στα ψηλότερα επίπεδα που μπο-ρούσε να φτάσει. Θα σας πω ότι αισθάνθηκα πάρα πολύ υπερήφανος όταν σε αποστολή μας στην Τυνησία είδα σε ένα banner για ένα πρόγραμμα που τρέχαμε με τις χώρες της Μεσογείου και είχε επάνω την Ελληνική Δημοκρατία, δίπλα α-κριβώς το Επιμελητήριο Αχαΐας και από κάτω όλους τους υπόλοιπους. Αυτό με έκανε πάρα πολύ περήφανο για αυτό το οποίο υπηρέτησα και υπηρετώ.

Θεωρώ ότι με την παρουσία του το Επιμελητήριο Αχαΐας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις των επιμελητηρίων της Ελλάδος και σε πάρα πολύ υψηλή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει συνεργασία με πάρα πολλές χώρες, δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία γίνονται για την προβολή της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας. Μην ξεχνάμε και αυτό που κάναμε μαζί με το  Πανεπιστήμιο Πατρών, την Patras IQ και πάρα πολλές άλλες ενέργειες. Τέλος, θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσει για άλλη μία φορά την προεδρία ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί  να τελειώσει το κτίριο το οποίο θα είναι κόσμημα για την Πάτρα».

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Νεολόγος*

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα