Δυτική Αχαΐα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την απώλεια του Στεφανόπουλου Στέφανου

07.12.2020 / 11:58
stefanos-stefanopoulos

Στην Κ. Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σήμερα την εβδόμη (7η) Δεκεμβρίου
του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη και δια
περιφοράς συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/βάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Σώσου Ταυρομενέως 50), σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 55/11.03.2020),
το με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και την με αριθμό πρωτοκόλλου 40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 437/07-12-2020
πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής κ. Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωνα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
ανωτέρω θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Ουδείς

Πρόεδρος

 1. Καμπέρος Ηλίας, Αντιπρόεδρος
 2. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη
 3. Γκοτσόπουλος Αρ. Βασίλειος
 4. Μπαχράς Ξενοφών
 5. Πλιάκα Μαρία, αναπληρωματικό
  μέλος του κυρίου Στεφανόπουλου
  Στέφανου
 6. Γαλανόπουλος Ανδρέας
 7. Αδαμοπούλου Παναγιώτα
 8. Σκάγιας Ανδρέας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας και
λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́55/11-03-2020), ο Πρόεδρος του ΔΣ της
Σχολικής Επιτροπής κύριος Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων επικοινώνησε
τηλεφωνικά με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ζήτησε την σύμφωνη γνώμη τους για
τον τρόπο διεξαγωγής της έκτακτης συνεδρίασης.
Τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν τον Πρόεδρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή τηλεφωνικά, ότι συμφωνούν ΟΜΟΦΩΝΑ για την διεξαγωγή της έκτακτης
και δια περιφοράς συνεδρίασης ενώπιον της κας Κούφη Σοφίας, υπαλλήλου
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής κ. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε
υπόψη στα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:
α) τις διατάξεις του άρθρου 67 και 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), β) τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, και 243 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων», γ) τις διατάξεις της υπ’
αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. (ΦΕΚ 318/25-02-2011 τ.
Β ́), που αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών καθώς επίσης και
την παρ. 12 του άρθρου 30 της υπ ́ αριθ. 8440/24-02-2011 ( ΦΕΚ 318/25-02- 2011 τ. Β ́) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του

άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣ 1940/19-01-2018 (ΦΕΚ 310/02-02-2018 τ. Β ́),
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 5293/23-02-2018 (ΦΕΚ 816/08-03-2018 τ. Β ́)
δ) την υπ ́ αριθ 164/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δυτικής Αχαΐας η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ:
63Θ9Ω9Ν-4ΣΜ περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τον Ορισμό
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας». ε)
την υπ ́ αριθ. 23/2019 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την συγκρότηση σε σώμα του
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας», στ) τις λοιπές διατάξεις
που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
Αφού διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα (09)
μέλη βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα μέλη (09), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος
Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, λαμβάνοντας τον λόγο, έθεσε το μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης της έκτακτης και δια περιφοράς συνεδρίασης περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση έκδοσης
ψηφίσματος σχετικά με την απώλεια του Στεφανόπουλου Στέφανου, μέλους
του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής», και στη συνέχεια
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής τα εξής:
α) τις διατάξεις του άρθρου 67 και 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), β) τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, και 243 του Ν.
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων», γ) τις διατάξεις της υπ’
αρ. πρωτ. 8440/24-2-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. (ΦΕΚ 318/25-02-2011 τ.
Β ́), που αφορά την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών καθώς επίσης και
την παρ. 12 του άρθρου 30 της υπ ́ αριθ. 8440/24-02-2011 ( ΦΕΚ 318/25-02- 2011 τ. Β ́) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 1 της απόφασης ΥΠΕΣ 1940/19-01-2018 (ΦΕΚ 310/02-02-2018 τ. Β ́),
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 5293/23-02-2018 (ΦΕΚ 816/08-03-2018 τ. Β ́) , δ) την υπ ́ αριθ 164/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δυτικής Αχαΐας η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ:
63Θ9Ω9Ν-4ΣΜ περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με τον Ορισμό
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας». ε)
την υπ ́ αριθ. 23/2019 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την συγκρότηση σε σώμα του
Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας», στ) τις λοιπές διατάξεις
που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την
σχετική νομολογία και όλα γενικώς τα ανωτέρω:
Να γίνει δεκτή η εισήγηση την έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την
απώλεια του Στεφανόπουλου Στέφανου, μέλους του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Εγκρίνεται από το ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την
σχετική νομολογία και όλα γενικώς τα παραπάνω η εισήγηση για την
έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την απώλεια του Στεφανόπουλου
Στέφανου, μέλους του ΔΣ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
β) να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένειά του
γ) να παραστεί ο Πρόεδρος στην εξόδιο ακολουθία
δ) να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού εξαντλήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η απόφαση έλαβε τον αύξοντα αριθμό 27/2020. Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται
Ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής
[υπογραφή]

Τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής

Επιτροπής
[υπογραφές]

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα