Δρέπανο 1908: Ο γαμπρός πλούσιου χωρικού κατηγορούμενος  ότι σκότωσε τον πεθερό του την ώρα που κοιμόταν

03.07.2022 / 11:30
20120914140530-9819c7b8-me

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

[email protected]

Την 1η Ιουλίου του 1908 ο «Νεολόγος» των Πατρών, πληροφορεί στην πρώτη του σελίδα, τους αναγνώστες του για τον αιφνίδιο θάνατο του βουλευτή και δικηγόρου Λεωνίδα Πετμεζά, στα Μαζέϊκα Καλαβρύτων από αποπληξία και αφιερώνει σημαντικό τμήμα της ύλης του στο θλιβερό γεγονός. Ωστόσο, σε εκείνη την έκδοση της εφημερίδας φιλοξενείται και ένας άλλος θάνατος, όχι φυσικός, αλλά βίαιος και φρικτός.Πρόκειται για το φόνο ενός εύπορου 55χρονου κατοίκου του Δρεπάνου, του οποίου η ζωή αφαιρέθηκε με τη ρίψη δυναμίτιδας, με θύτη τον 40χρονο γαμπρό του.Εκείνη την εποχή το Δρέπανο, ονομαζόταν και Δράπανο, ενώ απείχε από την Πάτρα τρεις ώρες!

Φρικώδες έγκλημα

«Δολοφονία δια δυναμίτιδος εις Δράπανος», τιτλοφορεί η εφημερίδα το σχετικό θέμα για να προσθέσει στον υπέρτιτλο «Ο γαμβρός τον πενθερόν». Όπως αναφέρει ο συντάκτης: «Τραγική δολοφονία ηγγέλθη χθές λαβούσα χώρα εις το τρεις ώρας απέχον της πόλεως των Πατρών χωρίον Δράπανον, το οποίο διατέλει αφ’ ής εγνώσθη το φρικώδες έγκλημα, σχεδόν εν αναστατώσει. Εις εκ των ευπόρων κατοίκων του χωρίου, ο Αλέξ. Ρ., ευρέθη έξωθι της οικίας του, άνευ της δεξιάς ωμοπλάτης, ήτις είχε κομματιασθή εκ δυναμίτιδος. Ο ατυχής ούτος χωρικός εκοιμάτο κατά την συνήθειάν του εις το μέρος όπου ευρέθη τόσον φρικωδώς κρεουργημένος εγγύς μιας μάνδρας και επί τινός τσιβιέρας (σ.σ. ξύλινο καλούπι).

Αναλυτική είναι η περιγραφή του «Νεολόγου» των Πατρών για τις συνθήκες του εγκλήματος: «Το απαίσιον έγκλημα διεπράχθη ως εξηκριβώθη την 12 και 1)2 της προπαρελθούσης νυκτός. Ενώ ετοιμάτο ο Ρ., ο δολοφόνος – δεν εγνώσθη εισέτι εάν ήτο εις ή δύο ή και τρεις – επλησίασε την μάνδραν, παρά την οποίαν ήτο εξηπλωμένος, ετοποθέτησεν εν φυσίγγιον δυναμίτιδος και ανάψας το φυτήλιον, το οποίον είχε μήκος ενός μέτρου ετράπη εις φυγήν. Η δυναμίτις μετά παρέλευσιν δευτερολέπτων τινών εξερράγη και η ωμοπλάτη του δυστυχούς Ρ. κατεθρυμματίσθη». Όπως ήταν λογικό, από τον κρότο οι γείτονες πετάχτηκαν από τον ύπνο τους και ένας γείτονας  έσπευσε στο σημείο όπου αντίκρισε το θύμα «χωρίς ωμοπλάτην, αιμόφυρτον, αλλαλάζωντα και οιμώζοντα».

Οι δυο σκιές

Το θύμα μεταφέρθηκε στο σπίτι του και όπως μας εξιστορεί ο «Νεολόγος» των Πατρών «Περί την χαραυγήν η είδησις περί της δολοφονίας μεταδοθείσα, εξήγειρε του ύπνου εντρόμους όλους τους χωρικούς. Η οικία του Ρ. κατεκλύσθη υπό κόσμου όστις εζήτει να μάθη ποίος ήτο ο δολοφόνος και εκ τίνων αφορμών παρεκινήθη εις το πρωτάκουστον έγκλημα. Χωρικοί εκ των γειτόνων, η μάλλον εις εξ αυτών, υπεστήριξεν, ότι το μεσονύκτιον της Δευτέρας, τουτέστιν ολίγον πριν διαπραχθή η δολοφονία, είχε δύο σκιάς αγνώστων, οίτινες διηθύντο προς την οικίαν του Ρ. Ποίοι ήσαν όμως ούτοι δεν κατώρθωσε να διακρίνη».

Ο γαμπρός και η διαθήκη

Πάντως το θύμα της επίθεσης ήταν βέβαιος για τον δράστη καθώς «διετείνετο ότι ο δολοφονήσας αυτόν ήτο ο γαμβρός του Σωτ. Μπ., εκ Ψαθοπύργου, πραβάς εις το έγκλημα διότι δεν ήθελεν να τω δώση και τι άλλο κτήμα ως προίκα, το οποίον επιμόνως εζήτει προ πολλού». Ο πεθερός, πεισμένος για τον δράστη και ενώ βρίσκεται στην επιθανάτια κλίνη βαριά τραυματισμένος, κάνει κάτι τελευταίο πριν φύγει από τη ζωή, συντάσσει τη διαθήκη του. Όπως περιγράφει ο «Νεολόγος» των Πατρών: «Ο Ρ. ηδυνήθη να διατηρήση τας αισθήσεις του μέχρι της μεσημβρίας της χθές, καλέσας μάλιστα και τον συμβολαιογράφον Πατρών κ. Άγγελον Κουμανιώτην δια να συντάξη την διαθήκην του. Ο κ. Κουμανιώτης όταν έφθασεν εις Δράπανον, εύρε τον Ρ. μόλις δυνάμενον να ομιλήση και κατώρθωσε να συντάξη την διαθήκην, δι’ ής ο δολοφονηθείς κληροδοτεί την περιουσίαν του όλην μόνον εις τα δύο άρρενα τέκνα του, μη αφήσας ουδέ λεπτόν τις την κόρην του, ην έχει σύζυγον ο Μπ. Μετ’ ολίγον δε ο Ρ. εξέπνευσεν, αφ’ ου και εις τον δεκανέα των ευζώνων, όστις μετέβη εκεί κατέθεσεν, ότι ο δολοφόνος του είνε ο γαμβρός του».

Η σύλληψη του γαμπρού

Την επόμενη ημέρα ο «Νεολόγος» δίνει συνέχεια στο θέμα, τονίζοντας πως «το τερατούργημα, το διαπραχθέν εν των χωρίω Δρεπάνω, παρήγαγεν, ως ήτο επόμενον, μεγάλην αίσθησιν και εν Πάτραις και αλλαχού». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Τραπεζούντιος και ο Ειρηνοδίκης, πήγαν από την Πάτρα στο Δρέπανο. Ο Εισαγγελέας «ενήργησε τας ανακρίσεις, εξετάσας πολλούς εκ των κατοίκων του χωρίου Δράπανον, ως και των του Ψαθοπύργου, όπου διέμενεν ο γαμβρός του δολοφονηθέντος. Ως δε ηδυνήθημεν να μάθωμεν εκ των καταθέσεων ο κ. Τραπεζούντιος, επείσθη ότι ο ατυχής Ρ. εδολοφονήθη πράγματι υπό του γαμβρού του, όστις όχι μόνον δεν έδειξεν ότι συνεκινήθη εκ του φόνου, αλλ’ ούτε και παρηκολούθησε την κηδείαν, παραμείνας εν τω χωρίω του ψυχρός και απαθής. Ο Μπ. Κατόπιν των προκυψασών ενδείξεων περί ενοχή του, συνελήφθη και ωδηγήθη εις Πάτρας».  Μάλιστα, συντάκτης του «Νεολόγου», έχει συνάντηση με τον Εισαγγελέα στην Πάτρα, μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, ο οποίος δηλώνει ότι «Εξ όσον έμαθον, επείσθην ότι ο δολοφόνος του Ρ. είνε ο γαμβρός αυτού».

«Είμαι αθώος»

Συντάκτης του «Νεολόγου» συναντά και τον 40χρονο κρατούμενο στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πεθερού του, ο οποίος μιλώντας στον δημοσιογράφο δηλώνει αθώος. «Εγώ αδίκως συνελήφθην. Είμαι αθώος και η αθωότητά μου την αποδεικνύουν αυτά τα πράγματα. Το βράδυ της Κυριακής έμεινα εις τον Ψαθόπυργόν και μπορώ να το αποδείξω». Μάλιστα, ο γαμπρός περιγράφει και τη συνάντηση που είχε με τον πεθερό του, λίγο πριν ο τελευταίος πεθάνει λέγοντας, ότι μόλις έμαθε για το περιστατικό έφυγε από το σπίτι του στον Ψαθόπυργο για να δει τον πεθερό του «αλλά μόλις εμπήκα στο σπήτι, ο πενθερός μου,  ο οποίος εζούσεν ακόμη, μου εφώναξε πως εγώ τον εσκότωσα. Διεμαρτυρήθην όσο ημπόρεσα, αλλά δεν επίστευε».

Λεζ.: Η είδηση της δολοφονίας συντάραξε τόσο το Δρέπανο, όσο και τον γειτονικό Ψαθόπυργο (φωτ.)

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Νεολόγος” των Πατρών

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα