Δήμος Πατρέων:Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή

24.09.2021 / 16:14
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
unnamed

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020 και 61/20-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα παρακάτω θέματα προς έγκριση:

1)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: Β 455/2019 κλητηρίου θεσπίσματος(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

2)      Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 455/2019 κλητηρίου θεσπίσματος και με αριθμό Β΄ κλήσης 455/2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).)

3)      Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α744/2021 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

4)      Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 175/2021 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

5)      Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 136/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών (Ειδική διαδικασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

6)      Έγκριση της υπ’ αρ. εκθ. καταθ. 2437/2019 ασκηθείσας αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο, για ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή «Κρύα Ιτεών» με ΚΑΕΚ 061670948002/0/0 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

7)      Άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 174/2021 διαταγής πληρωμής της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. σχετικά με εκκαθάριση ΑΔΕΠ. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

8)      Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

9)      Έγκριση του 3ου Πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)», αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη διαγωνιστική διαδικασία και εκ νέου ανάδειξης προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

10)  Έγκριση Σχεδίου Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, η οποία αφορά στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

11)  Έγκριση του από 20-09-2021 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Χυτοσιδηρών – Σιδηρών Στοιχείων φρεατίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εμποδίων, και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).

12)  1) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» (Προσωρινός ανάδοχος), 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

13)  Έγκριση 1ου Πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, της Δ/νσης Έργων Υποδομής, του Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την Ομάδα Α: Προμήθεια θερμής ασφάλτου, του διαγωνισμού Προμήθεια θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).

14)  Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

15)  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, της αριθ. 2/2021 διακήρυξης της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, του Γραφείου Διεύθυνσης, για την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)

16)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 700,00€, που αφορά στην φιλοξενία μελών των μελετητικών ομάδων που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου και οι μελέτες των οποίων βραβεύτηκαν από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)

17)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 110.000,00€, για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19» Του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος  – Αρμ. Δ/ντές)

18)  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή ΄΄Λοιπά Τέλη Κυκλοφορίας Καθαριότητας – Τέλη ταξινόμησης – ΚΤΕΟ –ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής)

19)  Διαγραφή οφειλών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 6.336,27€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

20)  Διαγραφή οφειλής (Τέρπου Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

21)  Διαγραφή οφειλής (Τέρπου Ευφροσύνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

22)  Διαγραφή οφειλής (Χρήστου Βασίλειος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

           
 

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα