Παρασκευή, 19.08.2022, 11:57 μμ

Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα που θα συζητηθούν

21.12.2020 / 9:38
dimarxeio_Patras-1

Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και θα πραγματοποιηθεί την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 1. Έγκριση της αριθ. 155/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2020 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 • Έγκριση της αριθ. 58/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην  κατάρτιση του Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και Προγράμματος Δράσης οικον. έτους 2021 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 103/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικον. έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 104/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην χρηματοδότησή της από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη διαφοράς εσόδων- εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 105/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράση του έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ  Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του, οικον. έτους 2021  (εισηγητής: Κ. Γεροπαναγιώτη- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού εξοπλισμού και ως εκ τούτου: α) απόρριψη προσφορών λόγω ελλιπών δικαιολογητικών β) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα 1,3 και 4 της αριθ. 10/2020 μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Πατρέων- Β΄ φάση 2020 και γ) ματαίωση και επανάληψη του τμήματος 2 της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων του προηγηθέντος διαγωνισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • α)Έγκριση πρακτικών του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της αριθ. 9/2020  μελέτης για την προμήθεια απορριμματοδεκτών β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της εν λόγω προμήθειας γ) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ»  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης αστοχιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. α)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών β) Ανάθεση της σύμβασης εργασιών βυθομέτρησης στο λιμάνι της Μαρίνας Πατρών, από την Υδρογραφική Υπηρεσία, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 1. Έγκριση 1ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1.  Aκύρωση της υπ. αριθ. 588/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμμόρφωση με την υπ. αριθ.1502/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ για το έργο: «Eγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 324.880,00(με το ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1.  Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 1. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. Απαλλαγή Προέδρων Κοινοτήτων Αγ. Βασιλείου, Α. Καστριτσίου, Αραχωβιτίκων, Σελλών, Κ. Καστριτσίου, Πιτίτσας, Ψαθοπύργου, από την  παγία προκαταβολή  έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Σουλίου κ. Σπυρόπουλου Γεώργιου, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Ροϊτίκων, κ. Γεωργαντόπουλου Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Μοίρα κ. Πανόπουλου Εμμανουήλ, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Νότιου Τομέα κ. Πελεκούδα Ιωάννας, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α 8.179/2020 (Γκαβός Δημήτριος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α 7.686/2020 (Αγγελόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 •  Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ποσού 17.884,25€  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα