Παρασκευή, 15.01.2021, 3:07 μμ

Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα που θα συζητηθούν

21.12.2020 / 9:38
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
dimarxeio_Patras-1

Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και θα πραγματοποιηθεί την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 1. Έγκριση της αριθ. 155/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2020 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 • Έγκριση της αριθ. 58/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην  κατάρτιση του Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και Προγράμματος Δράσης οικον. έτους 2021 (εισηγητής: Κ. Πελετίδης- Δήμαρχος ως Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 103/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας οικον. έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 104/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην χρηματοδότησή της από το Δήμο Πατρέων, για την κάλυψη διαφοράς εσόδων- εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση της αριθ. 105/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράση του έτους 2021 (εισηγητής: Ήρα- Ειρήνη  Κουρή- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ.  του ΝΠΔΔ  Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του, οικον. έτους 2021  (εισηγητής: Κ. Γεροπαναγιώτη- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 • Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού εξοπλισμού και ως εκ τούτου: α) απόρριψη προσφορών λόγω ελλιπών δικαιολογητικών β) ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τα τμήματα 1,3 και 4 της αριθ. 10/2020 μελέτης με τίτλο  «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Πατρέων- Β΄ φάση 2020 και γ) ματαίωση και επανάληψη του τμήματος 2 της μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με τον όρο της μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων του προηγηθέντος διαγωνισμού (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • α)Έγκριση πρακτικών του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της αριθ. 9/2020  μελέτης για την προμήθεια απορριμματοδεκτών β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της εν λόγω προμήθειας γ) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ»  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης αστοχιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. α)Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών β) Ανάθεση της σύμβασης εργασιών βυθομέτρησης στο λιμάνι της Μαρίνας Πατρών, από την Υδρογραφική Υπηρεσία, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 1. Έγκριση 1ου πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Έργα υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1.  Aκύρωση της υπ. αριθ. 588/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμμόρφωση με την υπ. αριθ.1502/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ για το έργο: «Eγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 324.880,00(με το ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΤΙΡΙΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1.  Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 1. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 1. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Ρίου 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 1. Απαλλαγή Προέδρων Κοινοτήτων Αγ. Βασιλείου, Α. Καστριτσίου, Αραχωβιτίκων, Σελλών, Κ. Καστριτσίου, Πιτίτσας, Ψαθοπύργου, από την  παγία προκαταβολή  έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Σουλίου κ. Σπυρόπουλου Γεώργιου, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Ροϊτίκων, κ. Γεωργαντόπουλου Παναγιώτη, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Μοίρα κ. Πανόπουλου Εμμανουήλ, υπόλογου πάγιας  Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Απαλλαγή Προέδρου Κοινότητας Νότιου Τομέα κ. Πελεκούδα Ιωάννας, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α 8.179/2020 (Γκαβός Δημήτριος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • Απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ προπληρωμής Α 7.686/2020 (Αγγελόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).
 •  Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. ποσού 17.884,25€  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟΛΟΓΟ