Παρασκευή, 22.10.2021, 1:50 μμ

Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για παράνομη αλιεία

20.09.2021 / 11:24
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
Óå åðé÷åßñçóç äéÜóùóçò 36 ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí ðñïÝâç ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò óÞìåñá ôï Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ., áðü óêÜöïò ðïõ áíåôñÜðç êÜôù áðü áäéåõêñßíéóôåò óõíèÞêåò, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ âüñåéá í.ÓÜìïõ êáé åß÷å åðßóçò þò áðïôÝëåóìá ôïí èÜíáôï Üëëùí 22, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí.

ÓõãêåêñéìÝíá, óêÜöïò ôçò ÖéíëáíäéêÞò óõíïñéïöõëáêÞò ðïõ óõììåôÝ÷åé óôç ìéêôÞ åðé÷åßñçóç «ÐÏÓÅÉÄÙÍ» õðü ôï óõíôïíéóìü ôïõ FRONTEX, åíçìÝñùóå ôï Åíéáßï ÊÝíôñï Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò (ÅÊÓÅÄ), üôé åíôüðéóå äýï (02) áíáôñáðåßóåò ëÝìâïõò (ìßá âïçèçôéêÞ) êáé éêáíü áñéèìü ðáñÜíïìùí ìåôáíáóôþí óôç èÜëáóóá, ôÝóóåñá (4) íáõôéêÜ ìßëéá âüñåéá ôçò íÞóïõ ÓÜìïõ.

Êáôüðéí ó÷åôéêþí åíôïëþí ôïõ ÅÊÓÅÄ, Ýóðåõóáí óôçí ðåñéï÷Þ äýï (02) ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ Ë.Ó. - ÅË.ÁÊÔ., äåóìåýôçêå ôï Ê/Æ â€œAZAMARA JOURNEY” óçìáßáò ÌÜëôáò êáé êéíçôïðïéÞèçêáí åëéêüðôåñá ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò êáé ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý. ÐáñÜëëçëá, ìïíÜäá åðéöáíåßáò ôïõ Ð.Í. ðïõ Ýóðåõóå óôçí ðåñéï÷Þ ïñßóôçêå ùò ÄéïéêçôÞò åðß ÓêçíÞò.

ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðé÷åßñçóçò äéÜóùóçò, ðåñéóõíÝëåãçóáí 13 ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò áðü ôï Öéíëáíäéêü óêÜöïò êáé 23 ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò áðü ôï ÐËÓ 604.

ÓõíïëéêÜ äéáóþèçêáí ôñéÜíôá Ýîé (36) ðáñÜíïìïé ìåôáíÜóôåò (32 Üíäñåò, 03 ãõíáßêåò êáé 01 áíÞëéêï áãüñé) ðïõ ìåôáöÝñèçêáí ìå ðëùôü Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ. óôï ëéìÝíá ÓÜìïõ.

Áðü ôç èÜëáóóá áíåóýñèçóáí, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ôÝóóåñéò (04) óïñïß ìåôáíáóôþí (01 áíçëßêïõ áãïñéïý, 02 ãõíáéêþí êáé 01 Üíäñá).

        Óôç óõíÝ÷åéá ç áíáôñáðåßóá ëÝìâïò ìåôáöïñÜò ôùí ìåôáíáóôþí, (ìå üíïìá “KING HELSINKI” êáé óçìáßá SIERRA LEONE) ñõìïõëêÞèçêå óôï ëéìÝíá ÂáèÝùò ÓÜìïõ áðü óõììåôÝ÷ïíôá óôçí åðé÷åßñçóç äéÜóùóçò áëéåõôéêÜ óêÜöç ôçò ðåñéï÷Þò ìå ôç óõíïäåßá ðëùôïý Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ., åíþ ç âïçèçôéêÞ ëÝìâïò áíåëêýóôçêå áðü ðëùôü Ë.Ó â€“ ÅË.ÁÊÔ.

          ÌåôÜ áðü Ýñåõíá óôï åóùôåñéêü ôçò ëÝìâïõ, óôåëÝ÷ç ôïõ Ë.Ó-ÅË.ÁÊÔ. áðåãêëþâéóáí äÝêá ïêôþ (18) óïñïýò (10 ãõíáßêåò, 05 Üíäñåò, 02 áíÞëéêá êïñßôóéá êáé 01 áíÞëéêï áãüñé).

¸íáò äéáóùèåßò Üíôñáò, êáèþò êáé Ýíá áíÞëéêï áãüñé, ìåôáöÝñèçêáí óôï Ãåí

Διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία για παράνομη αλιεία έκανε η Ελλάδα σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών. Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει κλιμακώσει την ένταση τόσο σε επίπεδο ερευνών όσο και σε επίπεδο αλιείας με αποτέλεσμα να αντιδρά έντονα η Ελλάδα.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της εθνικής μας κυριαρχίας, καθώς και της προστασίας του ευρωπαϊκού κεκτημένου, έδωσε εντολή στην ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα για την πραγματοποίηση διαβήματος διαμαρτυρίας για παράνομη αλιεία από τουρκικά αλιευτικά σκάφη εντός των χωρικών μας υδάτων».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Επίσης, τόνισε την καταδικαστέα πρακτική σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία συνοδεύει τα τουρκικά αλιευτικά και παρενοχλεί τα ελληνικά αλιευτικά. Η παράνομη αλιεία εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων αποτελεί επίσης παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πέρα από το γεγονός ότι είναι ακόμα μια παραβίαση, εκ μέρους της Τουρκίας, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Η Τουρκία, δυστυχώς, συνεχίζει ακάθεκτη την παραβατική της συμπεριφορά. Η ελληνική πλευρά, προσηλωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, δεν αφήνει καμία πρόκληση να μείνει αναπάντητη».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα