Αναστολές Δεκεμβρίου: Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στα 534 ευρώ – Πώς θα γίνουν οι δηλώσεις

06.12.2020 / 10:12
xrimata-19-1024x683

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να θέσουν σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους όλες οι επιχειρήσεις που θεωρούνται πληττόμενες για τον Δεκέμβριο. Η σχετική ΚΥΑ υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση και ενσωματώνει την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ πληττόμενων Νοεμβρίου με τους 550 κλάδους. 

Η ειδική αποζημίωση για τους εργαζόμενους που θα μπουν σε αναστολή επιστρέφει στα 534 ευρώ, δηλαδή στα 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το lockdown, ενώ μετά την επαναλειτουργία τους θα θεωρηθούν πληττόμενες.

Σύμφωνα με την επίμαχη ΚΥΑ:

Πληττόμενες επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ μπορούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες  και πάντως όχι πέραν της 31ης  Δεκεμβρίου 2020:

  • να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
  • να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της  αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100%  αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας». 

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση α΄ φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο,  δύνανται να τεθούν  σε αναστολή και οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επιχειρήσεις απαγορεύεται να απολύσουν. Μετά το πέρας της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή  σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η  υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας (π.χ. εποχικές).

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η  υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται,  βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου  σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται :

  • μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,
  • υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα.

Επιχειρήσεις κλειστές με κρατική εντολή

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Δεκέμβριο.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Δεκέμβριο, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή και συνεπώς οι επιχειρήσεις οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή

Για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο. 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του  προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να  τεθούν σε αναστολή.

Για τις  εξαιρέσιμες δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε  περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Στα 534 ευρώ η ειδική αποζημίωση

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534,00 € που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες. 

Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης

Οι επιχειρήσεις προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται  ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι,  των οποίων η σύμβαση εργασίας τους  τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα Δεκέμβριο,  υποβάλλουν  υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  

(από 1/12/2020 έως 14/12/2020)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
47.19Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                       
47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίεςηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                             
47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής καιαντικατάστασης κινητών συσκευών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Ο ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (47.59.56.16) επαναλειτουργεί από 7/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                            
47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίεςηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
47.62.63Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                             
47.63Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
47.65Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Οι ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.65.67.02), Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά (47.65.67.06), Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις (47.65.67.07) επαναλειτουργούν από 7/12/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίεςηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05),  Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   
47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
47.78Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
47.82Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
47.89Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
47.99Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)
56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά                                                                                                                                                                                            
56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά                                                                                                                                                                                            
56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών                                                                                                                                                                                                                 
71.20.14Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.39.13Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων                                                                                                                                                                                                                        
85.10Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
85.52Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών                                                                                                                                                                                                                        
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
86.90.19.10Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική
88.10.11Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.12Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)
90.01Τέχνες του θεάματος                                                                                                                                                                                                                                              
90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18Υπηρεσίες χορωδού
90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                       
91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                   
91.02Δραστηριότητες μουσείων                                                                                                                                                                                                                                          
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών                                                                                                                                                                                      
91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων                                                                                                                                                                                               
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)                                                                                                                            
93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα
93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες
93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες
93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων                                                                                                                                                                                                        
93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας                                                                                                                                                                                                                  
94.99.16Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής
96.02Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής                                                                                                                                                                                                      
96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική
96.09.19.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.08Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96.09.19.09Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

     (από 7/12/2020 έως 14/12/2020)

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
59.13.11.02Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών                                                                                                                                                                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

(από 7/12/2020 έως 31/12/2020)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που πλήττονται.

ΚΑΔΚΛΑΔΟΣ
47.59.56.16Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα
47.65.67.02Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων
47.65.67.06Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά
47.65.67.07Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/12/2020 έως 31/12/2020)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ       ΚΛΑΔΟΣ
01.19.2Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων
01.29Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
01.30Πολλαπλασιασμός των φυτών                                                                                                                                                                                                                                        
01.49.19.02Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
01.63.10.12Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
02.10Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                   
02.20Υλοτομία                                                                                                                                                                                                                                                         
02.30Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής                                                                                                                                                                                                              
02.40Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                                       
03.11Θαλάσσια αλιεία                                                                                                                                                                                                                                                  
03.12Αλιεία γλυκών υδάτων                                                                                                                                                                                                                                             
03.21Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια                                                                                                                                                                                                                                        
03.22Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων                                                                                                                                                                                                                                   
05.10Εξόρυξη λιθάνθρακα                                                                                                                                                                                                                                                
05.20Εξόρυξη λιγνίτη                                                                                                                                                                                                                                                  
07.10Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος                                                                                                                                                                                                                                      
07.29Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων                                                                                                                                                                                                                       
08.11Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου                                                                                                                                                                       
08.12Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης                                                                                                                                                                                 
08.91Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων                                                                                                                                                                                            
08.92Εξόρυξη τύρφης
08.93Εξόρυξη αλατιού                                                                                                                                                                                                                                                  
08.99Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                          
09.10Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                      
09.90Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                 
10.11Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος                                                                                                                                                                                                                                
10.12Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών                                                                                                                                                                                                                     
10.13Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών                                                                                                                                                                                                                
10.20Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων                                                                                                                                                                                                      
10.31Επεξεργασία και συντήρηση πατατών                                                                                                                                                                                                                                
10.32Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών                                                                                                                                                                                                                             
10.39Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.41Παραγωγή ελαίων και λιπών                                                                                                                                                                                                                                        
10.42Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών                                                                                                                                                                                                                 
10.51Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία                                                                                                                                                                                                                          
10.52Παραγωγή παγωτών
10.61Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων                                                                                                                                                                                                                                   
10.62Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου                                                                                                                                                                                                                             
10.71Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής                                                                                                                                                                                  
10.73Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων                                                                                                                                                                                        
10.81Παραγωγή ζάχαρης                                                                                                                                                                                                                                                 
10.82Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83Επεξεργασία τσαγιού και καφέ                                                                                                                                                                                                                                     
10.84Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων                                                                                                                                                                                                                              
10.85Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών                                                                                                                                                                                                                            
10.86Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών                                                                                                                                                                                       
10.89Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                          
10.91Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα                                                                                                                                                                                        
10.92Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς                                                                                                                                                                                                            
11.01Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών                                                                                                                                                                                                            
11.02Παραγωγή οίνου από σταφύλια                                                                                                                                                                                                                                      
11.03Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα                                                                                                                                                                                                                      
11.04Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση                                                                                                                                                                                                       
11.05Ζυθοποιία                                                                                                                                                                                                                                                        
11.06Παραγωγή βύνης
11.07Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών                                                                                                                                                                                     
13.10Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών                                                                                                                                                                                                                     
13.20Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών                                                                                                                                                                                                                                  
13.30Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                 
13.91Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ                                                                                                                                                                                                           
13.92Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα                                                                                                                                                                                                  
13.93Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών                                                                                                                                                                                                                                    
13.94Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών                                                                                                                                                                                                       
13.95Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα                                                                                                                                                                           
13.96Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών                                                                                                                                                                                              
13.99Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                 
14.11Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                                   
14.12Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας                                                                                                                                                                                                                                     
14.13Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων                                                                                                                                                                                                                             
14.14Κατασκευή εσωρούχων                                                                                                                                                                                                                                              
14.19Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης                                                                                                                                                                                                                
14.20Κατασκευή γούνινων ειδών                                                                                                                                                                                                                                         
14.31Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ                                                                                                                                                                                                       
14.39Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ                                                                                                                                                                                                             
15.11Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.12Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας                                                                                                                                                            
15.20Κατασκευή υποδημάτων                                                                                                                                                                                                                                             
16.10Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου                                                                                                                                                                                                                         
16.21Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο                                                                                                                                                                                           
16.22Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ                                                                                                                                                                                                                        
16.23Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής                                                                                                                                                                                                                
16.24Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων                                                                                                                                                                                                                            
16.29Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17.11Παραγωγή χαρτοπολτού                                                                                                                                                                                                                                             
17.12Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού                                                                                                                                                                                                                                  
17.21Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                       
17.22Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
17.23Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)                                                                                                                                                                                                                          
17.24Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
17.29Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι                                                                                                                                                                                                                      
18.11Εκτύπωση εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                                              
18.12Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                 
18.13Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων                                                                                                                                                                                                                     
18.14Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                        
18.20Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων                                                                                                                                                                                                                               
19.10Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)                                                                                                                                                                                                               
20.11Παραγωγή βιομηχανικών αερίων                                                                                                                                                                                                                                     
20.12Παραγωγή χρωστικών υλών                                                                                                                                                                                                                                          
20.13Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών                                                                                                                                                                                                                  
20.14Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών                                                                                                                                                                                                                  
20.15Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων                                                                                                                                                                                                                        
20.16Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές                                                                                                                                                                                                                         
20.17Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές                                                                                                                                                                                       
20.20Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                          
20.30Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.41Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.42Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.51Παραγωγή εκρηκτικών                                                                                                                                                                                                                                              
20.52Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας                                                                                                                                                                                                                                   
20.53Παραγωγή αιθέριων ελαίων                                                                                                                                                                                                                                         
20.59Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                        
20.60Παραγωγή μη φυσικών ινών                                                                                                                                                                                                                                         
22.11Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ                                                                                                                      
22.19Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)                                                                                                                                                                                                               
22.21Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών                                                                                                                                                                                              
22.22Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας                                                                                                                                                                                                                            
22.23Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών                                                                                                                                                                                                                           
22.29Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
23.11Κατασκευή επίπεδου γυαλιού                                                                                                                                                                                                                                       
23.12Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού                                                                                                                                                                                                                      
23.13Κατασκευή κοίλου γυαλιού                                                                                                                                                                                                                                         
23.14Κατασκευή ινών γυαλιού
23.19Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.20Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                     
23.31Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών                                                                                                                                                                                                                         
23.32Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη                                                                                                                                                                                            
23.41Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών                                                                                                                                                                                      
23.42Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής                                                                                                                                                                                                                               
23.43Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.44Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.49Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής                                                                                                                                                                                                                               
23.51Παραγωγή τσιμέντου                                                                                                                                                                                                                                               
23.52Παραγωγή ασβέστη και γύψου                                                                                                                                                                                                                                       
23.61Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα                                                                                                                                                                                                                        
23.62Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο                                                                                                                                                                                                                             
23.63Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος                                                                                                                                                                                                                                   
23.64Κατασκευή κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                             
23.65Κατασκευή ινοτσιμέντου                                                                                                                                                                                                                                           
23.69Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο                                                                                                                                                                                                       
23.70Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων                                                                                                                                                                                                                   
23.91Παραγωγή λειαντικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                    
23.99Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                          
24.10Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων                                                                                                                                                                                                              
24.20Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων                                                                                                                                                                  
24.31Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                              
24.32Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                                 
24.33Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα                                                                                                                                                                                                                   
24.34Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων                                                                                                                                                                                                                                   
24.41Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                      
24.42Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)                                                                                                                                                                                                                                   
24.43Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου                                                                                                                                                                                                                    
24.44Παραγωγή χαλκού                                                                                                                                                                                                                                                  
24.45Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                            
24.46Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
24.51Χύτευση σιδήρου                                                                                                                                                                                                                                                  
24.52Χύτευση χάλυβα                                                                                                                                                                                                                                                   
24.53Χύτευση ελαφρών μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                         
24.54Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων                                                                                                                                                                                                                             
25.11Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών                                                                                                                                                                                                      
25.12Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων                                                                                                                                                                                                                        
25.21Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης                                                                                                                                                                                                                
25.29Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων                                                                                                                                                                                                     
25.30Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση                                                                                                                                                                        
25.50Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία                                                                                                                                                                     
25.61Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                
25.62Μεταλλοτεχνία                                                                                                                                                                                                                                                    
25.71Κατασκευή μαχαιροπίρουνων                                                                                                                                                                                                                                        
25.72Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων                                                                                                                                                                                                                              
25.73Κατασκευή εργαλείων                                                                                                                                                                                                                                              
25.91Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων                                                                                                                                                                                                              
25.92Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων                                                                                                                                                                                                                
25.94Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών                                                                                                                                                                                                                 
25.99Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα
26.11Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων                                                                                                                                                                                                                               
26.12Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών                                                                                                                                                                                                                         
26.20Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                  
26.30Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας                                                                                                                                                                                                                                
26.40Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης                                                                                                                                                                                                                 
26.51Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
26.52Κατασκευή ρολογιών                                                                                                                                                                                                                                               
26.60Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
26.70Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                            
26.80Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων                                                                                                                                                                                                                           
27.11Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών                                                                                                                                                                                     
27.12Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                      
27.20Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών                                                                                                                                                                                                                      
27.31Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών                                                                                                                                                                                                                                  
27.32Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων                                                                                                                                                                                                
27.33Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης                                                                                                                                                                                                                                 
27.40Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.51Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών                                                                                                                                                                                                                           
27.52Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών                                                                                                                                                                                                                        
27.90Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                            
28.11Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων                                                                                                                                                                  
28.12Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας                                                                                                                                                                                                                        
28.13Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών                                                                                                                                                                                                                           
28.14Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων                                                                                                                                                                                                                  
28.15Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης                                                                                                                                                      
28.21Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων                                                                                                                                                                                                                        
28.22Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων                                                                                                                                                                                                             
28.23Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)                                                                                                                                                          
28.24Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
28.25Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                               
28.29Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                              
28.30Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων                                                                                                                                                                                                                  
28.41Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου                                                                                                                                                                                                                      
28.49Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών                                                                                                                                                                                                                                  
28.91Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία                                                                                                                                                                                                                        
28.92Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές                                                                                                                                                                                     
28.93Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού                                                                                                                                                                                                    
28.94Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών                                                                                                                                                              
28.95Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού                                                                                                                                                                                                     
28.96Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών                                                                                                                                                                                                    
28.99Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                              
29.10Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων                                                                                                                                                                                                                                 
29.20Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων                                                                                                                                                           
29.31Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα                                                                                                                                                                                        
29.32Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα                                                                                                                                                                                                   
30.11Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών                                                                                                                                                                                                                           
30.12Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού                                                                                                                                                                                                                         
30.20Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού                                                                                                                                                                                                              
30.30Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων                                                                                                                                                                                                  
30.91Κατασκευή μοτοσικλετών                                                                                                                                                                                                                                           
30.92Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
30.99Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                   
31.01Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα                                                                                                                                                                                                                    
31.02Κατασκευή επίπλων κουζίνας                                                                                                                                                                                                                                       
31.03Κατασκευή στρωμάτων                                                                                                                                                                                                                                              
31.09Κατασκευή άλλων επίπλων                                                                                                                                                                                                                                          
32.11Κοπή νομισμάτων                                                                                                                                                                                                                                                  
32.12Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών                                                                                                                                                                                                                           
32.13Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών                                                                                                                                                                                                                
32.20Κατασκευή μουσικών οργάνων                                                                                                                                                                                                                                       
32.30Κατασκευή αθλητικών ειδών                                                                                                                                                                                                                                        
32.40Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους                                                                                                                                                                                                                                 
32.50Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.91Κατασκευή σκουπών και βουρτσών                                                                                                                                                                                                                                   
32.99Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα
33.11Επισκευή μεταλλικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                                    
33.12Επισκευή μηχανημάτων
33.13Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                     
33.14Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                   
33.15Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.16Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                                                                                
33.19Επισκευή άλλου εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                                        
33.20Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                              
35.13Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                      
35.14Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                                                                      
35.22Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών                                                                                                                                                                                                                              
35.23Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών                                                                                                                                                                                                                              
35.30Παροχή ατμού και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                                                     
37.00Επεξεργασία λυμάτων                                                                                                                                                                                                                                              
38.11Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                              
38.12Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                                 
38.21Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                              
38.22Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων                                                                                                                                                                                                                 
38.31Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών                                                                                                                                                                                                                                   
38.32Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού                                                                                                                                                                                                                                      
39.00Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων                                                                                                                                                                                        
41.10Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων                                                                                                                                                                                                                                     
41.20Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη                                                                                                                                                                                                            
42.11Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων                                                                                                                                                                                                                            
42.12Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων                                                                                                                                                                                                       
42.13Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων                                                                                                                                                                                                                                   
42.21Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών                                                                                                                                                                                                            
42.22Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                                                                              
42.91Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων                                                                                                                                                                                                                         
42.99Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               
43.11Κατεδαφίσεις                                                                                                                                                                                                                                                     
43.12Προετοιμασία εργοτάξιου                                                                                                                                                                                                                                          
43.13Δοκιμαστικές γεωτρήσεις                                                                                                                                                                                                                                          
43.21Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                                         
43.22Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης                                                                                                                                                                                                   
43.29Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις                                                                                                                                                                                                                              
43.31Επιχρίσεις κονιαμάτων                                                                                                                                                                                                                                            
43.32Ξυλουργικές εργασίες                                                                                                                                                                                                                                             
43.33Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων                                                                                                                                                                                                                                    
43.34Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων                                                                                                                                                                                                                           
43.39Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος                                                                                                                                                                                                       
43.91Δραστηριότητες κατασκευής στεγών                                                                                                                                                                                                                                 
43.99Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                     
45.11Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων                                                                                                                                                                                                            
45.19Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων                                                                                                                                                                                                                              
45.20Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.31Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                        
45.40Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους                                                                                                                                                                                   
46.11Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων
46.12Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων
46.13Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών                                                                                                                                                                                 
46.14Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
46.15Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας                                                                                                                                               
46.16Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων                                                                                                                      
46.17Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού
46.18Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)                                                                                                                                                                                  
46.18.11.01Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
46.18.11.02Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
46.18.11.06Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων
46.19Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών                                                                                                                                                                                                 
46.21Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών                                                                                                                                                                                              
46.22Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών                                                                                                                                                                                                                            
46.23Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων                                                                                                                                                                                                                                     
46.24Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος                                                                                                                                                                                                    
46.31Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών
46.32Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος                                                                                                                                                                                                                   
46.33Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών                                                                                                                                                                                   
46.34Χονδρικό εμπόριο ποτών                                                                                                                                                                                                                                           
46.36Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών                                                                                                                                                                                                            
46.38Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
46.39Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού                                                                                                                                                                                                     
46.41Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                   
46.42Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων                                                                                                                                                                                                                        
46.43Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών                                                                                                                                                                                                                    
46.44Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού                                                                                                                                                                                             
46.45Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών                                                                                                                                                                                                                        
46.46.12Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
46.47Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών                                                                                                                                                                                                                  
46.48Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων                                                                                                                                                                                                                         
46.49Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                                     
46.51Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού                                                                                                                                                                   
46.52Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων                                                                                                                                                                                   
46.61Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών                                                                                                                                                                                                
46.62Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών                                                                                                                                                                                                                                 
46.63Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού                                                                                                                                             
46.64Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών                                                                                                                                          
46.65Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου                                                                                                                                                                                                                                
46.66Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου                                                                                                                                                                                                           
46.69Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                
46.72Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων                                                                                                                                                                                                                      
46.73Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής                                                                                                                                                                                                  
46.74Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης                                                                                                                                                           
46.75Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                               
46.76Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                      
46.77Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων                                                                                                                                                                                                                   
46.90Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο                                                                                                                                                                                                                                
47.19Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)
47.23Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                   
47.24Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                             
47.25Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.29Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                                      
47.30Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                                    
47.41Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                          
47.42Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                        
47.43Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                         
47.51Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                       
47.52Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                     
47.53Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                  
47.54Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                        
47.59Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                 
47.61Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                                             
47.62Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                        
47.63Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                       
47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                                
47.65Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                              
47.71Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                                           
47.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                     
47.74Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα                                                                                                                                                                                             
47.78Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα                                                                                                                                                                                                             
47.81Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές                                                                                                                                                                                     
47.82Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές                                                                                                                                                        
47.89Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές                                                                                                                                                                                                     
47.91.71Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.72Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.91.73Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.99Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
49.10Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.20Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων                                                                                                                                                                                                                            
49.31Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών                                                                                                                                                                                                              
49.32Εκμετάλλευση ταξί                                                                                                                                                                                                                                                
49.39Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                       
49.41Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42Υπηρεσίες μετακόμισης                                                                                                                                                                                                                                            
50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών                                                                                                                                                                                                                     
50.20Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων
50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών                                                                                                                                                                                                                             
50.40Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων
51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών                                                                                                                                                                                                                                   
51.21Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.10Αποθήκευση                                                                                                                                                                                                                                                       
52.21Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές                                                                                                                                                                                                                  
52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24Διακίνηση φορτίων                                                                                                                                                                                                                                                
52.29Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                             
53.20Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)                                                                                                                                                                                                            
55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα                                                                                                                                                                                                                               
55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής                                                                                                                                                                                                        
55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα                                                                                                                                                                                 
55.90Άλλα καταλύματα                                                                                                                                                                                                                                                  
56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης                                                                                                                                                                                                
56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις                                                                                                                                                                                                              
56.29Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών                                                                                                                                                                                                                                     
58.11Έκδοση βιβλίων                                                                                                                                                                                                                                                   
58.12Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων                                                                                                                                                                                                                     
58.13Έκδοση εφημερίδων                                                                                                                                                                                                                                                
58.14Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους                                                                                                                                                                                                                            
58.19Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                   
58.21Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                                                  
58.29Έκδοση άλλου λογισμικού                                                                                                                                                                                                                                          
59.11Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων                                                                                                                                                                           
59.12Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων                                                                                                                                                          
59.13Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΑΔ υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών (59.13.11.02) από 7/12/2020 έως 14/12/2020
59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών                                                                                                                                                                                                                 
59.20Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις                                                                                                                                                                                                                               
60.10Ραδιοφωνικές εκπομπές                                                                                                                                                                                                                                            
60.20Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών                                                                                                                                                                                                   
61.90Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                           
62.01Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                           
62.02Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές                                                                                                                                                                                       
62.03Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων                                                                                                                                                                                                                    
62.09Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών                                                                                                                                                       
63.11Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                    
63.12Δικτυακές πύλες (web portals)                                                                                                                                                                                                                                    
63.91Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων                                                                                                                                                                                                                              
63.99Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα
64.20Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)                                                                                                                                                                                                                 
64.30Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα                                                                                                                                                         
64.91Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)                                                                                                                                                                                                                                  
65.11Ασφάλειες ζωής                                                                                                                                                                                                                                                   
65.12Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής                                                                                                                                                                                                                           
65.20Αντασφάλιση                                                                                                                                                                                                                                                      
66.12Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών                                                                                                                                                                                            
66.19Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία                                                                                                                     
66.21Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών                                                                                                                                                                                                                                   
66.22Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών                                                                                                                                                                                                                
66.29Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία                                                                                                                                                                                   
66.30Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων                                                                                                                                                                                                                             
68.10Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων                                                                                                                                                                                                                                 
68.20Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων                                                                                                                                                                                                        
68.31Μεσιτικά γραφεία ακινήτων                                                                                                                                                                                                                                        
68.32Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης                                                                                                                                                                                                  
69.10Νομικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                           
69.20Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών
70.10Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων                                                                                                                                                                                                                                
70.21Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας                                                                                                                                                                                                                 
70.22Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
71.11Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
71.20Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία                                                                                                                                                                                                                
72.19Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική                                                                                                                                                                                       
72.20Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες                                                                                                                                                                                      
73.11Διαφημιστικά γραφεία                                                                                                                                                                                                                                             
73.12Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης                                                                                                                                                                                                                                   
73.20Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις                                                                                                                                                                                                                                  
74.10Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου                                                                                                                                                                                                                              
74.20Φωτογραφικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                      
74.30Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας                                                                                                                                                                                                                        
74.90Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                         
75.00Κτηνιατρικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                      
77.11Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων                                                                                                                                                                                           
77.12Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών                                                                                                                                                                                                       
77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων                                                                                                                                                                                                                               
77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                 
77.31Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                     
77.32Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού                                                                                                                                                                      
77.33Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)                                                                                                                                                   
77.34Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών                                                                                                                                                                                                              
77.35Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών                                                                                                                                                                                                         
77.39Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα
77.40Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού                                                                                                                                                         
78.10Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας                                                                                                                                                                                                
78.20Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.30Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού                                                                                                                                                                                         
79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων                                                                                                                                                                                                                          
79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών                                                                                                                                                                                                                     
79.90Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                             
80.10Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας                                                                                                                                                                                                                      
80.20Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας                                                                                                                                                                                                                   
80.30Δραστηριότητες έρευνας                                                                                                                                                                                                                                           
81.10Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)                                                                                                                                                                                                                  
81.21Γενικός καθαρισμός κτιρίων                                                                                                                                                                                                                                       
81.22Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού                                                                                                                                                                                              
81.29Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού                                                                                                                                                                                                                                  
81.30Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου                                                                                                                                                                                                                                  
82.11Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου                                                                                                                                                                                                                 
82.19Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης                                                                                                                                                    
82.20Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων                                                                                                                                                                                                                               
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων                                                                                                                                                                                                                        
82.91Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών                                                                                                                                                                             
82.92Δραστηριότητες συσκευασίας                                                                                                                                                                                                                                       
82.99Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                            
84.12Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση                                                                                                          
84.13Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων                                                                                                                                                       
84.23Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                         
85.10Προσχολική εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                            
85.20Πρωτοβάθμια εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                           
85.31Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                  
85.32Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                               
85.41Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                      
85.42Τριτοβάθμια εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                           
85.51Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                               
85.52Πολιτιστική εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                           
85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών                                                                                                                                                                                                                         
85.59Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                                         
85.60Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                      
86.21Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων                                                                                                                                                                                                                
86.90Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                     
87.20Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών                                                                                                                                                
87.30Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία                                                                                                                                                                            
87.90Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                             
88.10Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία                                                                                                                                                               
88.91Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών                                                                                                                                                                                                                
88.99Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 
90.01Τέχνες του θεάματος                                                                                                                                                                                                                                              
90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος                                                                                                                                                                                                        
90.03Καλλιτεχνική δημιουργία                                                                                                                                                                                                                                          
90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                       
91.01Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                   
91.02Δραστηριότητες μουσείων                                                                                                                                                                                                                                          
91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών                                                                                                                                                                                      
91.04Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων                                                                                                                                                                                               
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)                                                                                                                            
93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων                                                                                                                                                                                                                             
93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων                                                                                                                                                                                                                                  
93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής                                                                                                                                                                                                                                        
93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                   
93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων                                                                                                                                                                                                        
93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας                                                                                                                                                                                                                  
94.11Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                        
94.12Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                         
94.91Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                           
94.99Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                         
95.11Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                   
95.12Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας                                                                                                                                                                                                                                 
95.21Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης                                                                                                                                                                                                                  
95.22Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου                                                                                                                                                                                               
95.23Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών                                                                                                                                                                                                                      
95.24Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης                                                                                                                                                                                                                    
95.25Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων                                                                                                                                                                                                                                 
95.29Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                                              
96.01Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων                                                                                                                                                                                        
96.02Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής                                                                                                                                                                                                      
96.04Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία                                                                                                                                                                                                                      
96.09Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
 Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.
 Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.
 Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

ethnos.gr

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα