Αλλαγές σε δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ – Εντάσσονται και τα διεμφυλικά πρόσωπα

29.06.2021 / 13:44
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
oaed4_intime-1536x1055

Αλλαγές στους ωφελούμενους περιλαμβάνει η τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτη-μένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας και θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και του Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονο-μικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’) που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης/φορέα, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/φορέας επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομα που θα απασχολήσει σε υποκατάστημά της, τότε θα υποβάλει την αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθούν, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Tα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.

Οι επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα δηλώνουν στην αίτησή τους ότι θα υποβάλουν στο αρμόδιο Γ.Ε. ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους και το υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο μέσο, στη συνέχεια, ως δικαιολογητικό, εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την έγκριση από την υποβολή της αίτησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Η ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.

Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον δικαιούχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεών του.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε. και του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα οι αλλαγές περιλαμβάνουν :

  • αλλαγή τίτλου του προγράμματος: Πλέον θα λέγεται «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων».
  • Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρ-τησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων».
  • Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοι-κογενειακής βίας και τα διεμφυλικά πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους».
  • Λόγω στο ότι στους ωφελούμενους προστέθηκαν τα διεμφυλικά πρόσωπα. Αυτά θα πρέπει να προσκομίσουν:

αα) Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ββ) Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (Α’ 152) δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση».

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα