Αυξημένη κατά 35% η κίνηση στην Αττική σε σχέση με το πρώτο lockdown

09.11.2020 / 19:54
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
¸íôïíç êõêëïöïñéêÞ óõìöüñçóç óôçí ÅèíéêÞ ïäü Áèçíþí-Ëáìßáò óôçí ÁèÞíá, ÐÝìðôç 24 Éáíïõáñßïõ 2013. Ç êßíçóç óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò ãßíåôáé ìå ìåãÜëåò äõóêïëßåò ãéá ôïõò ïäçãïýò ôùí áõôïêéíÞôùí êáèþò ïé åñãáæüìåíïé ôùí áóôéêþí óõãêïéíùíéþí âñßóêïíôáé óå êéíçôïðïéÞóåéò äéáñêåßáò, áíôéäñþíôáò óôçí ÝíôáîÞ ôïõò óôï åíéáßï ìéóèïëüãéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Σημαντικά αυξημένη, σε ποσοστό 35%, ήταν η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής τις πρωινές ώρες σήμερα, πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου lockdown σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του πρώτου, όπως κατέγραψε το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειώθηκε στην άνοδο των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην Κηφισίας.

Ωστόσο, η απόκλιση σε σχέση με το πρώτο lockdown θεωρείται δικαιολογημένη και οφείλεται στην μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων δεν χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τον περιορισμό του συγχρωτισμού. 

Με εντολή του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, επαναρυθμίζονται οι φωτεινοί σηματοδότες σε συνθήκες μειωμένης κυκλοφορίας και μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις που σχετίζονται με την ασφαλή οδήγηση.

Σκοπός αυτής της παρέμβασης, όπως τόνισε ο κ. Πατούλης, είναι η προστασία των πολιτών από την πανδημία, καθώς και η ασφαλής και απρόσκοπτη μετακίνηση τους.

«Για την καλύτερη ροή της κίνησης των οχημάτων, την τήρηση των ελέγχων και την ασφάλεια των πολιτών υπάρχει διαρκής συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η ασφάλεια της υγείας των πολιτών καθώς και η διευκόλυνση μετακίνησης τους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με όσα εργαλεία διαθέτουμε, παραμένει προτεραιότητά μας» επισήμανε ο περιφερειάρχης.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα