30 συμβουλές για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις

13.03.2023 / 8:12
forologiki-dilosi-2020

Περίπου 9.000.000 φορολογούμενοι θα κληθούν την άνοιξη να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2022. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχεδιάζει να θέσει από το τέλος Μαρτίου σε λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων.

Φέτος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων θα υπολογιστεί πρόσθετη έκπτωση φόρου εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ σε κάθε φορολογούμενο ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 πλήρωσε με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς 20 κατηγορίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επιπλέον, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν φέτος για να δηλωθούν τα εισοδήματα του 2022, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υπολογίσουν εις διπλούν τις ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες των φορολογουμένων για την πληρωμή επισκέψεων σε 8 κατηγορίες ιατρών, κατά τον προσδιορισμό των ποσών των ηλεκτρονικά εξοφληθεισών δαπανών που θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό 30% των δηλωθέντων ατομικών εισοδημάτων.

Επίσης, κατά τον υπολογισμό των τελικών φορολογικών επιβαρύνσεων στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες θα υποβληθούν φέτος, δεν θα συμπεριλαμβάνεται χρέωση τέλους επιτηδεύματος σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης του προσωπικού τους κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Κατά τα λοιπά, οι κανόνες υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων θα είναι ίδιοι με αυτούς που ίσχυσαν πέρυσι.

Ο «Ε.Τ.» της Κυριακής παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τα 30 σημεία-SOS που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:

» ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΓΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
1 Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης.

2 Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις, ο καθένας για τα εισοδήματά του, αρκεί μόνο ο ένας εκ των δύο να έχει ήδη δηλώσει την επιλογή αυτή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

3 Οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση της αρμόδιας ΔΟΥ με τις παραπάνω μεταβολές.

4 Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογουμένων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστών δηλώσεων, εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωση που θα υποβάλει, να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου, καθώς και τον κωδικό 092 που αφορά στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών.

» ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα θεωρούνται «εξαρτώμενα» εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο και το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τις 3.000 ευρώ ή τις 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Ο αριθμός των τέκνων αυτών εμφανίζεται στον πίνακα 3, στην παράγραφο 2 και στους κωδικούς 005-006 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον τα στοιχεία τους αναγραφούν στον πίνακα 8 της δήλωσης.

6 Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνων συμβίωσης (ΜΣΣ), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005-006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ και αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

7 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.

8 Σε περίπτωση εγγάμων που είναι και οι δύο μισθωτοί-συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα και έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις προκειμένου να τύχουν και οι δύο του προσαυξημένου αφορολόγητου ορίου λόγω τέκνων πρέπει να συμπληρώσουν και οι δύο τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8 της δήλωσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 

9 Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με ενιαία φορολογική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου κυμαινόμενοι από 9% έως και 44% υπολογίζεται ο ετήσιος φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες. Για το εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ισχύει αυτοτελής φορολόγηση με την ίδια κλίμακα. Επίσης, για το εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων (για τα ενοίκια και τα τεκμαρτά μισθώματα) ισχύει ξεχωριστή κλίμακα με συντελεστές φόρου από 15% έως 45%.

Προσοχή

Πιο αναλυτικά, τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού των φόρων επί των εισοδημάτων τους είναι τα εξής:

10 Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα γίνεται με φορολογική κλίμακα, ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 9% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ και μέχρι τις 20.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%, πάνω από τις 20.000 και μέχρι τις 30.000 ευρώ επιβάλλεται πλέον συντελεστής φόρου 28%, ενώ πάνω από τις 30.000 και μέχρι τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 36%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου ανέρχεται σε 44%.

Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και τα εισοδήματα από ατομικά ασκηθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα φορολογηθούν ενιαία, με βάση την παραπάνω κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν.

Τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα φορολογηθούν, επίσης, με βάση την παραπάνω κλίμακα, όχι όμως αθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα αλλά αυτοτελώς.

11 Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται έκπτωση φόρου:

 • 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.
 • 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.
 • 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.
 • Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω.

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου (των 777 ευρώ, των 810 ευρώ κ.ο.κ.) αφαιρείται από τον φόρο, ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 9% στις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 10.000 ευρώ και μέχρι τις 12.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που αναλογεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι μικρότερος από την ισχύουσα έκπτωση φόρου, το ποσό της έκπτωσης αυτής περιορίζεται ακριβώς στο ύψος του αναλογούντος φόρου και τον μηδενίζει.

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφέντα, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετήσιου εισοδήματος.

12 Για τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τις 12.001 έως τις 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 35.000 ευρώ.

13 Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ που προέρχονται από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία), καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2022 προσδιορίζεται σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης ή και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, και η προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος λόγω τεκμηρίων χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μη προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη, το 2019 και το 2020, δεν προέκυψε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο του δηλωθέντος.

Ουσιαστικά, τα εισοδήματα του 2022 τα οποία υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ ετησίως και προέρχονται ΜΟΝΟ από μισθούς του δημόσιου τομέα ή και συντάξεις επιβαρύνονται επιπλέον με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά, με συντελεστές:

 • 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ,
 • 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
 • 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
 • 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
 • 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
 • 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 220.000 ευρώ.

14 Εάν ο φορολογούμενος έχει αποκτήσει εισόδημα από επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες, τότε:

 • Εάν δεν έχει εισπράξει μισθούς ή συντάξεις το προηγούμενο έτος, στον φόρο που αναλογεί επί του εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου έτους, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 55%.
 • Επιβάλλεται και τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ.

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος:

α) Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 αύξησαν (και διατήρησαν αυξημένο), σε σύγκριση με τους προηγούμενους 9 μήνες του 2022, τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

β) Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

γ) Οσοι ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

δ) Οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και εκείνοι για τους οποίους υπολείπονται λιγότερα από 3 έτη μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

στ) Οι αγρότες, οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016.

Επίσης, για το φορολογικό έτος 2022 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.

15 Σε όσους φορολογουμένους κατείχαν κατά τη διάρκεια του 2022 αυτοκίνητα Ι.Χ. με κινητήρες άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση από το 2013 και μετά, σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων, πισίνες και αεροσκάφη θα επιβληθεί και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Για όσους κατείχαν το 2022 επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. από 1.929 έως 2.500 κ.εκ. ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου διαβίωσης κάθε αυτοκινήτου. Για όσους κατείχαν το 2022 επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. άνω των 2.500 κ.εκ., πισίνες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογιστεί με συντελεστή 13% επί του ισχύοντος κατά περίπτωση τεκμηρίου διαβίωσης.

16 Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με 4 τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα. Η απαλλαγή χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον πίνακα 8.1.

17 Από το συνολικό ποσό αναλογούντος φόρου εισοδήματος, αναλογούσας εισφοράς αλληλεγγύης, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης, το οποίο προκύπτει με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, εκπίπτουν τα ποσά των φόρων εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

18 Οσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2022 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2022 ή εφόσον βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

19 Σε κάθε περίπτωση εγγάμων που υποβάλλουν κοινή δήλωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου. Π.χ., αν από την κοινή δήλωση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 800 ευρώ για τον σύζυγο και επιστροφή φόρου 300 ευρώ για τη σύζυγο, δεν γίνεται συμψηφισμός των δύο ποσών σε ένα ενιαίο εκκαθαριστικό. Στην περίπτωση αυτή ο σύζυγος καλείται με το δικό του εκκαθαριστικό να πληρώσει 800 ευρώ και η σύζυγος καλείται, με το δικό της ξεχωριστό εκκαθαριστικό, να εισπράξει επιστροφή φόρου 300 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν και οι δύο σύζυγοι εκκαθαριστικά με πιστωτικά ποσά, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

20 Οι φόροι που προκύπτουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα, πρέπει να καταβληθούν -σύμφωνα με την ισχύουσα αυτήν τη στιγμή νομοθεσία- σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο, αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη με την οποία θα προβλέπεται, ειδικά για φέτος, ότι οι φόροι που θα προκύψουν από την εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος θα πρέπει να εξοφληθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024.

21 Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο. 

22 Δεν θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν τα εισοδήματα του φορολογουμένου από κάθε πηγή, καθώς επίσης και το εάν στην κύρια κατοικία του φορολογουμένου «φιλοξενούνται» άλλα άτομα εκτός από τα προστατευόμενα τέκνα του. Ειδικότερα:

23 Στον πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1, υπάρχει η παράγραφος 19 με τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος πρέπει να δηλώσουν αν «φιλοξενούν» στην κύρια κατοικία τους άτομα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. 

24 Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογουμένου, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης, πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. 

25 Ορισμένοι κωδικοί του πίνακα 4Α της δήλωσης Ε1 που αφορούν σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι με συγκεκριμένα ποσά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η προσυμπλήρωση έχει γίνει με βάση στοιχεία από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και ασφαλιστικούς φορείς. Τα ποσά στους κωδικούς αυτούς δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από τον φορολογούμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κωδικούς που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από μισθούς ή συντάξεις, καθώς επίσης και με τους κωδικούς του πίνακα 4Γ2 που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από ακαθάριστα έσοδα προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

26 Εάν συμπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους. 

27 Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1η-1-2020 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2022 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν το 2022 μέχρι 10.000 ευρώ. Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση έχει εφαρμογή και για όποιον ασκεί ατομική αγροτική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων με βάση τα ΕΛΠ και την ένταξή του στα καθεστώτα του ΦΠΑ. Ολοι οι φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτήν τη ρύθμιση, για να κατοχυρώσουν τον μειωμένο αυτό συντελεστή, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 017-018 του πίνακα 2 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1). 

28 Στους ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι δεν εισέπραξαν ενοίκια από τους μισθωτές τους το 2022, λόγω άρνησης ή αδυναμίας των τελευταίων να τα πληρώσουν, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα αυτά ποσά θα χορηγηθεί, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογηθούν στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα από ακίνητα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

29 Τα τεκμήρια διαβίωσης (οι τεκμαρτές δαπάνες χρήσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) συναθροιζόμενα με τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος (αγορές σπιτιών, αυτοκινήτων, αποπληρωμή δανείων καταναλωτικών κ.λπ.) προσδιορίζουν, πολλές φορές, το εισόδημα κάθε φορολογουμένου με τεκμαρτό τρόπο, σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος. Το αποτέλεσμα είναι ο φορολογούμενος να έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο επιβάρυνσης με επιπλέον φόρους. Για να αποτραπεί ένας τέτοιος κίνδυνος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ χαμηλού πραγματικού και υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος με διάφορους τρόπους, όπως η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η επίκληση εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, η επίκληση εσόδων εισπραχθέντων εντός του 2022 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή από γονικές παροχές ή δωρεές χρηματικών ποσών ή από δάνεια κ.λπ. Οι παραπάνω κατηγορίες ποσών που καλύπτουν τεκμήρια δηλώνονται στους κωδικούς του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

30 Οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Επίσης, όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1.

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

πρωτοσέλιδα