1906: Πατρινός γόνος καλής οικογένειας καταφέρνει να υπεξαιρέσει 80.000 φράγκα από τράπεζα

26.06.2022 / 9:30
service-pnp-ppmsca-41100-41181v

Ο 20χρονος που εργαζόταν στο υποκατάστημα πλαστογράφησε επιταγές τις οποίες εισέπραξε σε Λονδίνο και Παρίσι .

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΑΝΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Πάτρα του 1906 η υπεξαίρεση του ταμείου μιας τράπεζας και μάλιστα από γόνο γνωστής οικογένειας της πόλης, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.  

Ο «Νεολόγος» των Πατρών το Σάββατο 17 Ιουνίου 1906, κυκλοφορεί έχοντας στην πρώτη του σελίδα, αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα το οποίο «παρήγαγε ζωηράν όσον και βαθύτατη αίσθησιν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. «Σοβαρά κλοπή εις το υποκατάστημα της Βιομηχανικής Τραπέζης» είναι ο κύριος τίτλος του πρωτοσέλιδου θέματος με υπότιτλο: «Υπεξαίρεσις εννέα τσεκ – Ο δράστης νεαρός υπάλληλος – Ποσόν 80.000 φράγκων – Όλαι αι λεπτομέρειαι».

Ο κλέφτης

«Πρωταγωνιστής» της υπόθεσης υπεξαίρεσης είναι ένας 20χρονος, ο οποίος είχε προσληφθεί πριν από λίγους μήνες στο υποκατάστημα της Βιομηχανικής Τράπεζας στην Πάτρα «ως υπάλληλος αντιγραφεύς του Λογιστηρίου». Ο νέος Δημήτρης Κ. από γνωστή ενταύθα οικογένεια, όπως σημειώνει ο «Νεολόγος» των Πατρων «δεν είχε δώσει υπονοίας εν τη εργασία του, τοσούτον μάλλον καθόσον δεν είχε και εμπιστευτικήν εργασίαν του γραφείου». Σε άλλο σημείο του ρεπορτάζ δίνεται μια πιο λεπτομερής περιγραφή του δράστη, σύμφωνα με την οποία είναι «υψηλού αναστήματος, αδύνατος και κομψευόμενος».

Η πλαστογραφία

Ο υπεράνω πάσης υποψίας νέος, με σπουδές και από καλή οικογένεια, αποφάσισε να δράσει «κάτω από τη μύτη» των υπευθύνων της τράπεζας, ως εξής: «Προ 15 περίπου ημερών, ο υπάλληλος αυτός εζήτησε παρά του διευθυντού άδειαν δύο ημερών, όπως μεταβή εις Αθήνας. Η άδεια τω παρεχωρήθη και ο νέος ανεχώρησε δια να μην εμφανισθή πλέον. Τι είχε συμβή. Προ της αναχωρήσεώς του κατώθρωσεν εκ του γραφείου του Λογιστηρίου και έλαβε το βίβλιον των τσεκ, εκ του οποίου απέκοψεν εννέα εν όλω τσεκ με τα στελέχη αυτών ούτως ώστε να μην καταστή αντιληπτή η αφαίρεσις εκ του στελέχους των τσεκ. Μετά την αποκοπήν, δεν απέμενεν εις αυτόν άλλο τι ει μη η συμπλήρωσις των τσεκ και η υπογραφή αυτών. Και ο καλός υπάλληλος συνεπλήρωσε τότε αυτά δια της αναγραφής του ονόματος της Τραπέζης εις την οποία θα εγίνετοη εξαργύρωσις και του χρηματικού ποσού το οποίον έκρινε καλό να λάβη, κάτωθι δε εκάστου τσεκ επλαστογράφησε τας υπογραφάς του διευθυντού του υποκαταστηματος της Βιομηχανικής, του Λογιστού και του ταμίου». Μέχρι αυτού του σημείου, όπως μας εξηγεί ο «Νεολόγος» των Πατρών η πλαστογραφία δεν είχε ολοκληρωθεί καθώς για την εξαργύρωση της επιταγής απαιτείτο και η έκδοση Ειδοποιητικής, δηλαδή του εντύπου όπου η μία τράπεζα ειδοποιεί την άλλη τράπεζα που θα πληρώσει, ότι έχει εκδώσει την επιταγή, ώστε όταν παρουσιαστεί ο κάτοχος του τσεκ να πληρωθεί.  Ο νεαρός δράστης, ο οποίος μάλιστα μερίμνησε να εκδώσει τις πλαστογραφημένες επιταγές σε τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόταν η τράπεζα στην οποία εργαζόταν, «αφού απέκοψε και παρέλαβε τα εννέα τσεκ, έλαβε και έντυπα Ειδοποιητικών της Βιομηχανικής τα οποία συνεπλήρωσε συμφώνως προς τον αριθμόν και το χρηματικόν ποσόν το οποίον ανέγραφεν έκαστον τσεκ, επλαστογράφησε τας υπογραφάς και απέστειλε τας ειδοποιητικάς εις τας Τράπεζας εις τας οποίας θα μετέβαινε προς εξαργύρωσιν των τσεκ».

Οι υπόνοιες

Έχοντας κάνει λοιπόν την «τέλεια πλαστογραφία», ο νεαρός υπάλληλος ζήτησε άδεια δύο ημερών και εξαφανίστηκε. Μετά από δυο εβδομάδες και ενώ ο 20χρονος δεν είχε παρουσιαστεί στο γραφείο του. «Η μακρά ούτη απουσία του νέου έμενεν ανεξήγητος δια τους εν τη Τραπέζη, οι οποίοι ηπόρουν που ν’ αποδώσουν αυτή η, εν τούτοις δεν εφαντάζοντο, παρά τους φόβους οι οποίοι ήρχισαν να γεννώνται, ότι τοιούτον τι έγκλημα διεπράχθη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο συντάκτης του «Νεολόγου» των Πατρών.

Η αποκάλυψη

Το «μυστήριο» με την εξαφάνιση του νεαρού γόνου της πατρινής οικογένειας, λύθηκε όταν το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιουνίου 1906, το υποκατάστημα της Βιομηχανικής Τράπεζας στην Πάτρα, λαμβάνει από το Λονδίνο επιστολή από το κατάστημα της τράπεζας «Anglo – Foreign» σύμφωνα με την οποία έλαβε την Ειδοποιητική για το τσεκ των 520 λιρών. Με δύο λόγια δηλαδή, η τράπεζα στο Λονδίνο είχε πληρώσει τις 520 λίρες στον κάτοχο της επιταγής και τώρα ζητούσε το ποσό από την τράπεζα στην Πάτρα.

«Άμα ως η επιστολή αυτή της Αγγλικής Τραπέζης ελήφθη επέφερεν αναστάτωσιν εις το γραφείον της Βιομηχανικής», σημειώνει ο «Νεολόγος» των Πατρών και περιγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες του διευθυντή του Λογιστηρίου, να διαπιστώσει ότι πρόκειται περί πλαστογραφίας. «Αμέσως μετά τούτο το Λογιστήριον της Βιομηχανικής επεδόθη εις την εξέλεγξιν του βιβλίου των Τσεκ, ότε και ανεκάλυψεν, ότι είχον αποκοπή εξ’ αυτού εννέα τσεκ μετά του στελέχους του έκαστον».

Η είσπραξη των τσεκ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Νεολόγου» των Πατρών της εποχής, ο νέος είχε ταξιδεύσει στο Λονδίνο (και όχι στην Αθήνα όπως είχε ενημερώσει) προκειμένου να εισπράξει το πλαστογραφημένο τσεκ των 520 λιρών, αλλά δεν ήταν το μόνο, καθώς όπως αναφέρει: «ειδοποιήθη το γραφείον της Βιομηχανικής χθες, εκ Παρισίων και Λονδίνου ότι εξηργυρώθησαν τρία ακόμη τσεκ εκδοθέντα υπ’ αυτής. Το εν εξ αυτών εξηργυρώθη εις την Τράπεζαν «Κρεντί – Λυονέρ» των Παρισίων με ποσόν 23.300 φράγκων. Το δεύτερον εις το εν Λονδίνω υποκατάστημα της Γαλλικής Τράπεζας «Κοντσάρ – Νασιονάλ» με ποσό 800 λιρών. Και το τρίτον εξηγυρώθη εις το αυτό εν Παρισίοις κατάστημα της Τραπέζης «Κρεντί – Λυονέρ» με ποσόν φράγκων 20.000». Η ταυτόχρονη είσπραξη των πλαστών επιταγών σε Λονδίνο και Παρίσι, οδηγεί την εφημερίδα στο συμπέρασμα ότι ο δράστης «ευρίσκετο εν συνενοήσει και μετ’ άλλων προσώπων. Πάντως, το σχέδιο του νεαρού φαίνεται πως πέτυχε, αφού μετά την είσπραξη των τσεκ, όπως μας πληροφορεί ο «Νεολόγος» των Πατρών, κατέφυγε στην Αμερική, όπου διεμένε η μητέρα του, «όπως ροκανίση τας τόσον εντέχνως αφαιρεθείσας λίρας».

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Νεολόγος” των Πατρών

Ακολουθήστε το dete.gr στο Google News

Ακολουθήστε μας στο Google News απο τον υπολογιστή αλλά και από την εφαρμογή Google News του κινητού σας.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα